Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

ROMSB-ME: Delårsrapport 31.03.2020 for Romsdal Sparebank

Romsdalsbanken har per 31. mars 2020 oppnådd et tilfredsstillende resultat
forholdende med koronakrisen tatt i betraktning.

Resultatet
Resultat før skatt per 31. mars 2020 er 6,1 MNOK eller 0,41 % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital. Det er 0,8 MNOK lavere enn per 31. mars 2019. Nedgangen
skyldes i hovedsak økte tap på verdipapir og tap på utlån som følge av
forholdene knyttet til koronakrisen. Hensyntar vi disse ekstraordinære tapene,
oppnådde banken et meget tilfredsstillende resultat generert fra den ordinære
underliggende bankdriften.
Banken har hittil i år vekst i alle inntektsområder. Dette skyldes vekst i
antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av banktjenester. Dette
gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift.
Bokførte kredittap per 31. mars 2020 var på 4,3 MNOK mot 0,8 MNOK på samme tid i
fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er gjort på lån- og
kredittengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. Økningen i
nedskrivningene kan tilskrives forholdene knyttet til koronakrisen.
Egenkapitalavkastningen etter skatt (eksklusiv fondsobligasjonslån) var per 31.
mars 2020 på 2,8 %.

Balansen
Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital
og avlastete lån, utgjør per 31. mars 2020 7.437,9 MNOK mot 6.539,1 MNOK på
samme tid i fjor. Veksten er på 13,7 %. Avlastede lån er boliglån gitt gjennom
boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS.
Forvaltningskapitalen (sum eiendeler) utgjør per 31. mars 2020 5.949,7 MNOK mot
5.218,6 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 14,0 %
Totale utlån inkludert avlastete lån i Eika Boligkreditt AS, utgjør per 31. mars
2020 6.489,4 MNOK, som er en økning på 678,4 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto
økning de siste 12 månedene utgjør 11,7 %. Den største økningen er kommet i
personkundemarkedet.
Innskudd fra kunder utgjør per 31. mars 2020 3.987,3 MNOK mot 3.607,9 MNOK på
samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 10,5 %. Bankens
innskuddsdekning (innskudd i prosent av utlån) er 79,7 %.

Kapitaldekning
Banken soliditet er godt over myndighetskravene og per 31. mars 2020 var
nøkkeltallene henholdsvis
o Ren kjernekapitaldekning på 18,35 %
o Kjernekapitaldekning på 20,60 %
o Kapitaldekning på 22,05 %

Covid-19 og tiltak som banken har iverksatt
Banken har i løpet av kvartalet iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe både
personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene.
Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning har vært
viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en
betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger i denne perioden. Nærhet til
kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og vi følger våre kunder
tett. Mange har blitt kontaktet av banken eller tatt kontakt selv, og vi har
bistått med å finne gode løsninger.
I vårt lokalsamfunn har vi som lokalbank en sentral og viktig rolle i denne
situasjonen. At bankene kan bidra med rådgivning og løsninger har vært
avgjørende for mange næringsdrivende og privatpersoner i en krevende tid. Med
solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer, er
Romsdalsbanken godt rustet til å bidra.
Koronakrisen og de økonomiske effektene av de iverksatte tiltakene, forventes å
påvirke bankens resultat og utvikling dette året. Det vil være større usikkerhet
enn normalt, særlig knyttet til vekst og tap. Som følge av dette, har banken økt
tapsavsetningene på utlåns- og garantiporteføljen i første kvartal. Kvaliteten i
porteføljen anses å være god, men usikkerhet knyttet til utvikling og varighet
på krisen, tilsier en konservativ og forsiktig vurdering.

Gjennomført fortrinnsrettet egenkapitalbevisemisjon og registrering på Merkur
Market
Banken gjennomførte i første kvartal 2020 en garantert fortrinnsrettet
egenkapitalbevisemisjon på brutto 78,75 MNOK inkl. overkurs (netto 75,00 MNOK).
Emisjonen ble betydelig overtegnet.
Romsdal Sparebank har i etterkant av emisjonen, søkt og fått innvilget notering
av bankens egenkapitalbevis på Merkur Market. Første handelsdag var fredag 24.
april 2020.

Romsdal Sparebanks egenkapitalbeviskapital utgjør per dato 196,47 millioner
kroner fordelt på 1 964 700 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner. Banken
har 376 egenkapitalbeviseiere, i all hovedsak hjemmehørende i bankens
lokalområde.

Bankens egenkapitalbevis omsettes på Merkur Market under ticker ROMSB-ME.

Delårsrapporten per 31. mars 2020 er å finne på bankens hjemmeside
www.romsdalsbanken.no

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost
oks@romsdalsbanken.no eller telefon 99 49 42 00.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504704

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.