Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips
av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter
och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två
varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
följande bokslutskommuniké för 2015.

Stark avslutning på 2015

Oktober-December 2015 (Fjärde Kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 8 314 (6 218) tSEK vilket motsvarar
en tillväxt på 34%.

· Bruttoresultatet uppgick till 5 056 (3 455) tSEK och
bruttovinstmarginalen 61% (56%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
121 (-487)tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -84 (-644) tSEK.
Januari-December 2015 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 29 325 (18 871) tSEK vilket
motsvarar en tillväxt på 55%.

· Bruttoresultatet uppgick till 16 245 (9 910) tSEK och
bruttovinstmarginalen 55% (52%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-881 (-2 139)tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -1 641 (-3 032) tSEK.
Väsentliga händelser under verksamhetsåret

· Stor omsättningsökning genom nya kunder och utökad distribution.
· Utökat samarbetet med ICA genom nytt centralt avtal för
Gårdschips. Sedan tidigare år fanns varumärket hos en del ICA
handlare men då genom direktförsäljande kanaler. Sedan januari 2015
distribueras serien genom ICAs centrallager och produkterna kan nå ut
till ICA-gruppens ca 1300 butiker i Sverige.

· Granngårdens ca 100 butiker har lanserat serien Gårdschips 225g
under februari månad.

· Utökad distribution via SuperGros i Danmark med potential upp
till 500 butiker från april.

· Lansering av Roofruit och Gårdschips på Åland under
våren-sommaren.

· Lansering av Rootfruit Rotfruktsblandning i Norge på 7-Eleven
och Shell 7-Eleven i september.

· Lansering på Kesko i Finland skedde under november
· Fördjupat samarbete med COOP, Axfood och Bergendahls i Sverige
· Lansering av nya produkter
· Under april lanserades 3 nya produkter- Rootfruit "Rödbeta" och Rootfruit "Gulbeta, Polkabeta & Potatis" samt Gårdschips "Balsamico & Örter".
· Under september lanserades 2 nya produkter - Rootfruit "Jordärtskocka & Potatis" och Gårdschips "Parmesan".
· Ökad butiksbearbetning från ca 500 till 1 200 butiker i Sverige genom samarbete med Ancrona som är en fristående och oberoende extern säljkår.
· Fortsatt hög investeringsnivå i marknadsföring, vilket avspeglar sig i ökade marknadsandelar på marknaden för premiumchips. I Sverige uppgår Gårdschips och Rootfruits samlade andel till 13% (9%) av marknaden för premiumchips och på rotfruktschipssegmentet är Rootfruit marknadsledare med en andel överstigande 40%.
· Investeringen i ny fritös genomförd under första halvåret vilket innebär fördubblad produktionskapacitet och ökad lönsamhet genom högre bruttomarginaler och volymfördelar i produktionen.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

· Lansering av Gårdschips och Rootfruit i servicehandeln under
februari 2016. Följande kedjor har tagit in varumärkena i sitt
ordinarie sortiment; Preem, OKQ8, 7-Eleven och Pressbyrån.

Kvartalsjämförelse

+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|kSEK |2015 |2015 Q3|2015 Q2|2015 Q1|2014 Q4|2014 Q3|2014 Q2|2014 Q1|
| |Q4 | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning |8 320|7 863 |6 605 |6 567 |6 218 |5 097 |4 284 |3 306 |
| | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst |5 056|3 681 |3 646 |3 911 |3 455 |2 412 |2 358 |1 518 |
| | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst i |61% |46,8% |55,2% |59,6% |55,6% |47,3% |55,0% |45,9% |
|procent | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Sälj- och |-1 |-1 541 |-1 892 |-1 962 |-1 870 |-1 122 |-1 148 |-776 |
|marknadskostnader|662 | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|EBIT |-45 |-494 |-766 |-81 |-664 |-570 |-497 |-667 |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat före |-84 |-526 |-807 |-224 |-644 |-645 |-424 |-802 |
|skatt | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Rootfruit har lagt ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Vi har lyckats
fortsätta vår kraftfulla expansion och vi ökar successivt våra
marknadsandelar på premiummarknaden för chips. Bakom framgången
ligger ett antal lyckade produktlanseringar och ett fokuserat
säljarbete. Rootfruit har under fjärde kvartalet närmat sig ett
positiv resultat före skatt som utlovats. Bolaget har nu nått den
kritiska massa som gör det möjligt att skapa positivt resultat och
samtidigt fortsätta nödvändiga sälj- och markandsinvesteringar.
Anledningen till att vi lyckas så bra kan till stor del härledas till
människorna i företaget. Vi har ett erfaret och dedikerat team som
har gjort detta möjligt.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete i produktionen och har
under början av 2016 investerat i en ny krydderianläggning för att
garantera en jämn kryddning på våra chips. Vidare har vi uppdaterat
vår förpackningsmaskin för att förslutningen skall fungera väl och
för att kunna producera stansade hål på mindre påsar. Vår ambition är
att öka effektiviteten i produktionen så att bruttomarginalerna kan
förbättras ytterligare under 2016.

Vi kommer under 2016 att fortsätta vår expansion. Ett första steg togs
i februari genom lansering av våra produkter i servicehandeln bla på
7-Eleven, Pressbyrån, OKQ8 och Preem. Vi har som ambition att
fortsätta ta andelar i nya kanaler och vi kommer att följa upp denna
satsning med nya mindre förpackningar avsedda för servicehandel,
caféer, evenemang etc. Dessa förpackningar fungerar också mycket bra
i sk förbutiker i dagligvaruhandeln eller i ordinarie sortiment i
butiken.

Under innevarande år kommer vi att ägna mer tid och resurser åt vår
hemsida. Vi kommer att utveckla en hemsida för respektive varumärke.
På detta sätt kommer vi att kunna bedriva kampanjer, tävlingar och
sprida recept som innehåller våra produkter på ett helt annat sätt än
tidigare. Vi kommer också att kunna fortsätta att berätta om våra
råvaror, odlare och de människor som jobbar hos oss. Allt för att
våra konsumenter skall känna sig trygga i våra produkters historia
och ursprung. Håll ögonen öppna för denna lansering som kommer att
ske under första halvåret 2016.

Vår affärside är: "Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,
krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position
inom högmarginal-segmentet för snacks. " För att lyckas med detta
kommer vi att fortsätta vårt arbete med att ta fram renare kryddor
utan onödiga tillsatser. Vi kommer att ta fram originella produkter
med kryddor av finare kvalitet som förhöjer smakupplevelsen. På detta
sätt siktar vi på att bli den ledande aktören i Norden inom
premiumchips.

Tack för det stöd, förtroende och intresse ni som aktieägare visat
Rootfruit. Jag är övertygad om att 2016 skall bli ett riktigt bra år
för oss alla.

Utsikter för 2016

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad
produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin
starka försäljningsökning med tillväxt om minst 25% under 2016. Med
ökad tillväxt kommer volymfördelar i produktionen och styrelsen
prognosticerar därmed förbättrade bruttomarginaler jämfört med
tidigare år. Bolaget kommer även att fortsätta öka investeringar i
marknadsföring och produktutveckling. Det är styrelsens målsättning
att resultat före skatt skall bli positivt under året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 29 325 (18 871)
tSEK med en bruttovinst om 16 245 tSEK (9 909) och ett resultat före
skatt om -1 641 tSEK (-3 032). Av koncernens omsättning utgjorde
varumärket Gårdschips 64% och Rootfruit 36%.

Rootfruit har under Q4 2015 fortsatt sin expansion och starka
försäljningstillväxt, som under Q4 uppgick till +34%. Tillväxten
drivs under kvartalet främst av ett flertal nya kunder i Norden i
kombination med lyckade produktlanseringar.

Bruttomarginalen under Q4 är väsentligt bättre än motsvarande period
föregående år 61% (55%). Bruttomarginalförbättringen beror till stor
del på den förbättrade effektiviteten i produktionen som uppnåtts
genom genomförda investeringar, ökade volymer samt den
kostnadsrationalisering som sker kontinuerligt.

Övriga rörelsekostnader har ökat till 17 126 tSEK (12 049) vilka är
hänförliga till ökade investeringar i marknadsföring samt utökade
skift i produktionen för att kunna möta marknadens efterfrågan.

Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt
med 430 tSEK.

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2015 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 1
824 tSEK (2 280 per 31 december 2014). Koncernen har räntebärande
skulder om 5 171 tSEK (3 947 per 31 december 2014) samt en
checkräkningskredit om 3 200 tSEK (1 800 per 31 december 2014) vilken
per den 31 december var nyttjad med 2 436 tSEK. Rootfruit har under
andra kvartalet bytt bank och på så vis förbättrat villkoren och
lånestrukturen för att bättre passa koncernens långsiktiga behov.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under året uppgick till 3 612 tSEK (1
929) varav materiella anläggningstillgångar utgjorde 3 580 tSEK bl.a.
i form av ökad fritöskapacitet, samt immateriella tillgångar 32 tSEK.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med 600 tSEK (622) i avskrivningar varav
513 tSEK (225) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och
installationer, 87 tSEK (348) avser avskrivning av goodwill.
Rootfruits goodwill uppstod när Rootfruit förvärvade Laholms Chips AB
2010-04-01. Goodwill skrivs av på 5 år och är efter första kvartalet
2015 helt avskriven.

Eget kapital

Per 31 december 2015 uppgick Rootfruits egna kapital till 5 329 tSEK
(4 380 per 31 december 2014) varav 1 026 tSEK (971 tSEK per 31
december 2014) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet
uppgick 31 december 2015 till 29% (35% per 31 december 2014).

Anställda

Per den 31 december 2015 hade Rootfruit 10 (17) anställda. Nedgången
förklaras av att den egna säljkåren har bytts ut mot extern säljkår
samt de effektiviseringar som genomförts i produktionen.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret
2015.

Aktien och aktieägare

Per den 31 december 2015 uppgick antalet utestående aktier till 5 129
500 fördelat på 530 aktieägare (364 per 31 december 2014). Samtliga
aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget
handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT.
Under året handlades aktien till lägst 6,50 SEK och högst 17,20 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2017
till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000 optioner varav 150
000 blivit lösta under 2015. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av kvarvarande 150 000 aktier kommer utspädning av
aktiekapitalet att uppgå till ca 3%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angåe...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.