Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Rootfruit: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30 Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips
av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter
och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två
varumärken: Rootfruit och Gårdschips.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
delårsrapport för första halvåret 2017.

Nylanseringar och god tillväxt under andra kvartalet 2017

April-Juni 2017 (Andra Kvartalet)

·
Nettoomsättningen uppgick till 9 219 (7 895) tSEK vilket motsvarar en
tillväxt på 17%.

·
Bruttoresultatet uppgick till 4 627 (4 161) tSEK och
bruttovinstmarginalen 50% (53%).

·
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-789 (-807)tSEK.

·
Resultat före skatt uppgick till -1 059 (-845) tSEK.

Januari-Juni 2017 (Ackumulerat)

·
Nettoomsättningen uppgick till 17 872 (15 283) tSEK vilket motsvarar
en tillväxt på 17%.

·
Bruttoresultatet uppgick till 9 674 (8 016) tSEK och
bruttovinstmarginalen 54% (52%).

·
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1
038 (-1 346) tSEK.

·
Resultat före skatt uppgick till -1 538 (-1 782) tSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

·
Lansering av Gårdschips dippmixer och Gårdschips Atacamasalt där
samtliga större kedjor i Sverige har tagit in produkterna. Stora
initiala kostnader för marknadsföring och säljomkostnader i samband
med lanseringen påverkar resultatet negativt under kvartalet.

·
Investering och installation av ny förpackningsanläggning och
skärmaskin genomfördes under april 2017. Anläggningen kommer att öka
hastigheten och kapaciteten i förpackningsenheten och höjer därmed
kapaciteten i den totala produktionen samt även kvaliteten på
produkterna.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

·
Presentation av Gårdschips Cheddar som kommer att lanseras under
september 2017.

·
Rekrytering av ny VD Thomas Lindström som börjar 1 september 2017.

·
Stark inledning på tredje kvartalet med försäljningstillväxt för
Juli-Augusti sammantaget i nivå med första halvåret.

Kvartalsjämförelse

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|kSEK |2017 |2017 |2016 |2016 |2016 Q2|2016 Q1|2015 Q4|2015 Q3|2015 Q2|
| |Q2 |Q1 |Q4 |Q3 | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning |9 219|8 653|8 974|9 114|7 895 |7 390 |8 320 |7 863 |6 605 |
| | | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst |4 627|5 047|5 048|4 981|4 161 |3 855 |5 056 |3 681 |3 646 |
| | | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst i |50% |58% |56% |55% |53% |52% |61% |47% |55% |
|procent | | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Sälj- och |-2 |-2 |-1 |-1 |-2 102 |-1 774 |-1 662 |-1 541 |-1 892 |
|marknadskostnader|365 |444 |536 |809 | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|EBIT |-789 |-517 |205 |145 |-807 |-722 |-45 |-494 |-766 |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat före |-1 |-479 |189 |123 |-845 |-937 |-84 |-526 |-807 |
|skatt |059 | | | | | | | | |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+

VD har ordet

Vi är väl förberedda för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet

Efter 16 kvartal med starka tillväxtökningar och Rootfruit Scandinavia
AB i en position att skapa lönsamhet har det nu blivit dags för mig
att lämna VD posten. Under mina 4 år har vi inte bara
produktutvecklat en lång rad unika produkter, expanderat i Norden och
tagit marknadsandelar i Sverige utan vi har även bl a mer än
fördubblat vår produktionskapacitet, utvecklat ett starkt
säljkårssamarbete med Pladis och byggt en organisation som vi kan
växa vidare med. Med vår nye VD Thomas Lindström vid rodret får vi en
person som kan utveckla våra varumärken och produkter ytterligare en
nivå. Jag kommer att kvarstå i styrelsen på Rootfruit och hjälpa
Thomas med de frågor där jag kan skapa värden för företaget.

Q2 var ett tillfredsställande kvartal där vi följer vår plan. Vi har
under första halvåret fortsatt att investera i marknadsföring och
centrala kampanjer för att få konsumenter att pröva våra produkter
och för att ta marknadsandelar. Vi kommer under andra halvåret att
dra ned på investeringsnivån för att kunna skörda resultat och visa
vinst på samma sätt som vi gjorde under andra halvåret föregående år.
Styrelsen i Rootfruit vidhåller därmed sin prognos att resultatet för
helåret förväntas bli positivt.

På marknaden har vi tagit rollen som smakinnovatören som gång på gång
tar fram exklusiva och nydanande smaker som konsumenterna älskar.
Några av våra produkter har blivit riktigt stora, exempelvis
Gårdschips Parmesan, Tryffel och Black Garlic. När vi nu lanserar
Gårdschips med en exklusiv och äkta halländsk cheddar som smak tror
vi att det kan bli en riktigt stor produkt genom sin premiumkaraktär
men också för att cheddar redan är en välkänd och omtyckt ost i
Norden.

Prioriteringar inför hösten blir självfallet att fortsätta etablera
våra nylanserade dippmixer på marknaden, att få

konsumenter att pröva dessa fina produkter och att de som testar skall
vara så nöjda att återköp och köpbeteende

etableras. Vi kommer dessutom att jobba vidare med vår
förpackningsdesign och emballagematerialet för att

optimera hyllorna för handeln.
Styrelsen har under augusti haft en strategidag för att diskutera
produktutveckling och gå igenom

framtida tillväxtstrategier. De beslut som fattats kommer att ge
Rootfruit möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar

för att kunna nå målet: att bli den ledande aktören i Norden inom
premiumchips. Av konkurrensskäl kan jag inte

berätta mer än så utan ber er vänta och hålla ögonen öppna för
kommande lanseringar under 2018-19.

Därmed får jag avsluta med att tacka för några härliga och intensiva
år som VD på Rootfruit och önska Thomas lycka till i sin nya roll.

Utsikter för 2017

Styrelsen för Rootfruit vidhåller tidigare prognos att bolaget med
planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna
fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under
helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt
skall bli positivt för helåret. Bolaget har haft höga investeringarna
i marknadsföring i samband med produktlanseringar under första
halvåret, men då merparten av aktiviteterna är genomförda förväntas
nettoresultatet vara starkare under andra halvåret.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 9 219 (7 895)
tSEK med en bruttovinst om 4 627 tSEK (4 161) och ett resultat före
skatt om -1 059 tSEK (-845).

Rootfruit har under andra kvartalet 2017 fortsatt sin expansion med
god försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +17%
(+20%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av produktlanseringar
och utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel. Därmed fortsätter vi
att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår
vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.
Volymerna under kvartalet ökade med ca +12% (+21%), vilket betyder
att vi lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Under andra kvartalet har fördelningen av nettoförsäljningen mellan
produkterna varit Gårdschips 80% (77%), Rootfruit 19,5% (23%) och
Dippmixer 0,5% (0%). Under samma period är försäljningstillväxten för
Gårdschips +18% (+24%) och för Rootfruit -3% (-4%). Gårdschips har
under andra kvartalet 2017 haft en stark utveckling i
dagligvaruhandeln i Sverige, där varumärket ökar sin närvaro och
försäljning hos samtliga större kedjor. Varumärket Rootfruit har haft
en svagare utveckling, vilket främst beror på att inga nya produkter
har lanserats under sista halvåret och några av befintliga smakerna
har tappat listningar i Sverige. Framtiden för varumärket Rootfruit
utvärderas för närvarande.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år
50% (53%). Den påverkas av ökade investeringar i centrala kampanjer
som kortsiktigt belastat såväl nettointäkterna som bruttomarginalen.
Bruttomarginalen är säsongsmässigt lite sämre under andra kvartalet
eftersom råvaran potatis är som dyrast fram till juli-augusti innan
färskpotatisen börjar levereras.

Rörelsekostnader har ökat till 5 416 tSEK (4 785) vilket beror på
ökade investeringar i försäljning och marknadsföring.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2017 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 6389
tSEK (6483 per 31 december 2016). Koncernen har räntebärande skulder
om 5 033 tSEK (5 768 per 31 december 2016) samt en
checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) vilken
per den 30 juni var outnyttjad.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under första halvåret uppgick till 233
tSEK (466) och utgjordes av materiella anläggningstillgångar bl.a. i
form av ny våg och förpackningsmaskin.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 424 tSEK (359) varav 400 tSEK
(350) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per 30 juni 2017 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 619 tSEK (11
057 per 31 december 2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31
december 2016) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet
uppgick 30 juni 2017 till 40% (52 % per 31 december 2016).

Aktien och aktieägare

Per den 30 juni 2017 uppgick antalet utestående aktier till 6 154 416
fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till
bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan
2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets första 6 månader
handlades aktien till lägst 7,00 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019
till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner.
Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädning
av aktiekapitalet att uppgå till ca 5%.
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.