Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Rootfruit: Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat

Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed
rapport för fjärde kvartalet 2019 och helåret 2019.

Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat

Fortsatt tillväxt i kvartalet oktober - december 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 83,8 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma
period proforma 2018 på 75,0 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0
MSEK. Proforma sista kvartalet 2018 var EBITDA 4,7 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till 0,1 MSEK jämfört med proforma 2,6
MSEK motsvarande period föregående år.

Kraftigt ökat helårsresultat januari - december 2019

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 317,4 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma
period proforma 2018 på 284,8 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2
MSEK. Proforma för helåret 2018 var EBITDA 6,2 MSEK. Justerat för
engångskostnad på 0,8 MSEK uppgick EBITDA till 13 MSEK 2019.

· Resultat före skatt uppgick till 2,2 MSEK jämfört med proforma
-2,2 MSEK motsvarande period föregående år.

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring prognosticeras för 2020

· Styrelsen bedömer att omsättningen för helåret 2020 kommer att
överstiga 340 MSEK. Koncernens EBITDA bedöms nå intervallet 15-18
MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Gårdschips har tecknat ett leveransavtal med livsmedelsjätten
Kaufland för försäljning i Tyskland med start 2020.

· Exotic Snacks lösviktskoncept vinner allt större mark. Under
kvartalet har bolaget tecknat ett antal nya kontrakt med ny
uppskattad årlig omsättning om ca 10 MSEK.

· Som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentet har
bolaget beslutat om att investera i en ny fritös för produktion av
potatischips. Den nya produktionslinan planeras vara i drift under
första halvåret 2020.

·
Väsentliga händelser efter årets utgång

· Nya produkter inom Smartsnacks och potatischips under varumärket
Gårdschips lanserades vecka 4 2020.

· Nya smaksatta cashewprodukter under varumärket Exotic Snacks
lanserades vecka 4 2020.

· Rootfruit anställer Marie Eklund som marknads- och produktchef och
vice vd/marknadschef Thomas Lindström kommer av personliga skäl att
lämna koncernen.

Med proforma avses Rootfruit Scandinavia AB inklusive Exotic Snacks AB
som om Exotic Snacks AB hade ingått i koncernen redan 2017. Förvärvet
av Exotic Snacks AB verkställdes i januari 2019.

Resultat per kvartal 2017-2019 (proforma 2017-2018)

[image]

[image]

VD har ordet

Fortsatt stark försäljningsutveckling under fjärde kvartalet

Marknad och produkter

Koncernens goda försäljningstillväxt fortsatte under det fjärde
kvartalet. På en snacksmarknad som växer med ett par procent per år
har koncernen under samtliga kvartal under året redovisat en starkare
tillväxt än marknaden inom båda segmenten förpackat och lösvikt. Det
är ett styrkebesked på en mogen konkurrensintensiv marknad.[image]

Under kvartalet aviserades ett antal produktnyheter under varumärket
Gårdschips respektive Exotic Snacks. Dessa nylanserade produkter
kommer att finnas i hyllorna hos kunderna under början av 2020.
Framförallt den nya serien av torrostad cashew under varumärket
Exotic Snacks, som kompletterar nuvarande sortiment av oljerostad
cashew, har vi höga förväntningar på. Serien innehåller smaker som
väckt stort intresse hos kunder. Under varumärket Gårdschips lanseras
under våren 2020 en unik bönmix kryddad med crème fraiche och örter
samt en ny chipssort med tzatziki. Oavsett varumärke är vår affärsidé
att erbjuda njutningsprodukter inom snacks av hög kvalitét med
innovativa smaker till den medvetne konsumenten. Att aldrig
kompromissa på kvalité och smak tror vi är receptet för långsiktigt
lojala kunder.

Under kvartalet gjordes ett genombrott på exportsidan. Ett
leveransavtal tecknades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland. Det
ska bli intressant att följa hur den tyska konsumenten uppskattar
grytfriterade chips i spännande smaker från den halländska myllan.
Med tanke på beslutet att investera i en ny fritös i Laholm för
produktion av chips innebär avtalet förutsättningar att öka
kapacitetsutnyttjandet i den nya anläggningen.

Försäljning

Koncernens försäljning ökade med tillfredställande 11 % under
kvartalet jämfört med föregående år.

Förpackade produkter under varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks

Försäljningen av förpackade varumärken under varumärkena Gårdschips
och Exotic Snacks ökade med 16 % under kvartalet jämfört med 2018.
Närvaron inom flera delsegment skapar förutsättningar för tillväxten.
Nya produktlanseringar avser stödja den goda tillväxten.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Försäljningen av lösvikt under varumärket Exotic Snacks ökade med 8 %
i perioden jämfört med 2018 kvartal 4. Tillväxten skedde framförallt
genom nya avtal med butiker som valde att byta till Exotic Snacks.
Totalt sett togs marknadsandelar både genom utveckling på befintliga
och nya kunder. Detta är en följd av ett starkt koncept, omfattande
marknadsföring, brett sortiment samt en hög servicenivå i butik.
Tillväxten är glädjande inte minst mot bakgrunden av att
konsumentpriserna i handeln ökat pga. av höjda priser till följd av
en försvagad svensk krona.

Under helåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 11 % och det
förpackade sortimentet med 12 %. Den goda försäljningsutvecklingen är
mycket en förtjänst av ett uthålligt arbete av kompetenta och
engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar i att vårda både
kunder och utveckla affärerna. Årets goda försäljningstillväxt är ett
kvitto på bolagets starka koncept och ett långsiktigt arbete i
marknaden.

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under
fjärde kvartalet till 3,0 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar
sista kvartalet 2018 var proforma 4,7 MSEK. Koncernens
rörelsekostnader har ökat under perioden jämfört med samma period
2018 till följd av ökade driftskostnader i Laholm efter
produktionsstarten av smartsnackslinan samt en högre hyresnivå i nya
lokaler.

Ökade försäljningsvolymer har även påverkat kostnaderna för
butiksplock och frakter. Säljkostnaderna har minskat i perioden till
följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam
säljorganisation för båda segmenten.

Rootfruit hade före förvärvet av Exotic Snacks huvuddelen av
säljuppdraget utlagt på extern säljkår.

I kvartalet har koncernen tagit höjd för saneringskostnader inför
utflytt från de gamla fabrikslokalerna i Laholm under mitten av 2020.
Ett belopp motsvarande 0,8 MSEK har reserverats för denna aktivitet.

Att rörelseresultatet under kvartalet är lägre jämfört med kvartal 4
2018, trots en högre försäljning, förklaras dels av högre
rörelsekostnader, en försvagning av den svenska kronan, reservering
för saneringskostnader i kvartalet samt det faktum att Exotic Snacks
hade en positiv resultatjustering som uppstod i samband med
lagervärdering vid årsbokslut 2018.

För helåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till
12,2 MSEK jämfört med proforma 6,2 MSEK 2018. Exklusive reservation
för engångskostnad avseende sanering av gamla fabrikslokaler, uppgick
EBITDA för helåret till 13 MSEK.

Fokus på tillväxt, förbättrad lönsamhet och arbete med att utveckla
vår plattform för tillväxt

Övertagande, integration, realisering av samordningsvinster mellan
Exotic och Rootfruit har präglat 2019. Administrativa system har
samordnats samt projekt med ny fabrik i Laholm och uppstart av egen
produktion av Smartsnacks är exempel på extraordinära projekt som
belastat verksamheten. Under 2020 är det fortsatt fokus på förbättrad
lönsamhet och tillväxt. Vi fortsätter att utveckla verksamheten mot
vår vision att vara det bolag som definierar snacks och det ledande
premiumsnacksvarumärket i Norden. Fokus kommer att ligga på
produktutveckling och utveckling av butikskonceptet inom Exotic
Snacks. Oavsett varumärke och varumärkesposition är vår affärsidé att
erbjuda njutningsprodukter inom snacks av hög kvalitét med innovativa
smaker till den medvetne konsumenten. Att aldrig kompromissa på
kvalité och smak tror vi är receptet för långsiktigt lojala kunder.
En målsättning i detta är även att bli bättre på att kommunicera och
bevisa hur företaget tillför värde genom differentierande produkter
av god kvalitet med unika positioner inom snacks.

Det andra fokusområdet är att uppnå en ökad utväxling av
säljkapaciteten, breddad distribution på huvudmarknaderna samt
etablering på nya kanaler. I förhållande till styrkan i varumärkena
Gårdschips och Exotic Snacks är koncernens varumärken
underrepresenterade i flera kategorier inom förpackat. Den befintliga
exportaffären med Belgien och genombrottet med Kaufland i Tyskland
visar på att det finns stor potential även utanför Sverige.
Säljorganisationen för exportaffärer kommer också successivt att
stärkas.

Det tredje fokusområdet är produktionsanläggningen i Laholm. Under
våren tas en ny fritös i bruk för att öka produktionskapaciteten av
chips. Med den nya produktionslinan står vi rustade för framtida krav
på en effektiv och flexibel produktion och arbetet under året kommer
bl a att handla om att optimera driften för att sänka
produktionskostnad per producerad enhet.

Som summering av 2019 kan konstateras att det varit ett framgångsrikt
år med att utveckla kunderbjudandet och driva produktutvecklingen.
Fokus har även varit att säkerställa att säljkåren hanterar hela
produktportföljen på ett framgångsrikt sätt och att säljarbetet
utvecklas centralt. Det har även handlat om att säkerställa en
effektiv drift i produktionsanläggningen av chips och Smartsnacks i
Laholm. Året har även innefattat åtgärder för att hantera ökade
råvarupriser och den ytterligare försvagningen av den svenska kronan.

I ljuset av allt som har åstadkommits av involverade medarbetare och
samarbetspartners under detta år av integration och samgående är
resultatet tillfredställande. Rörelseresultatet för koncernen är på
en historiskt hög nivå, men långt ifrån våra mål.

För ett år sedan bestod företaget av två separata bolag. I dag är
företaget en koncern med flera produktsegment under samma tak. Det är
nu dags att ta sig an de möjlighe...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.