Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Rootfruit: Höjd försäljningsprognos för helåret

Höjd försäljningsprognos för helåret

Tredje kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma
period proforma 2018 på 72,1 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1
MSEK. Proforma tredje kvartalet 2018 var EBITDA 3,1 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK jämfört med proforma
0,8 MSEK motsvarande period föregående år.

Första nio månaderna januari - september 2019

· Nettoomsättningen första nio månaderna uppgick till 233,7 MSEK
vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för
samma period proforma 2018 på 209,9 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,2
MSEK. Proforma första nio månaderna 2018 var EBITDA 1,6 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till 2,1 MSEK jämfört med proforma
-4,8 MSEK motsvarande period föregående år.

Prognos för helåret 2019

· Styrelsen höjer omsättningsprognosen för helåret 2019 till 310-320
MSEK och vidhåller att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre
delen av intervallet 8-12 MSEK.

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic
Snacks hade ingått i koncernen redan 2017.

Resultat per kvartal 2017-2019 (proforma 2017-2018)

[image]

[image]

VD har ordet

Stark försäljningsutveckling under tredje kvartalet

Marknad och produkter

Med en stark försäljningsutveckling driven av tillväxt inom båda våra
segment lösvikt och förpackat på Rootfruits huvudmarknader, har
företagets marknadsandelar ökat.

För att säkerställa konkurrenskraften ligger fokus på att lämna
attraktiva och differentierade erbjudanden inom produktsegmenten.
Avgörande för att Rootfruit är framgångsrikt över tid är möjligheten
att lämna just differentierade erbjudanden. Konsumenterna erbjuds
produkter av hög kvalitet med spännande smaker. Försäljningen ska
drivas genom rätt mix av sälj- och marknadsinsatser.

Under kvartalet har lanseringar av ett antal spännande produkter under
varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks förberetts. Listningsbesked
för dessa produkter inväntas under sista kvartalet i år. Det nya
produktkonceptet "Good to go", under varumärket Exotic Snacks, fick
listning på Axfood Närlivs tidigare i år och nu finns produkterna
även i sortimentet på OKQ8's trafikbutiker, Hemmakväll, Shell/ST1 och
Filmstaden. Det är tydligt att organisationen genom ökade resurser
har fått ökade muskler att bedriva ett uthålligt säljarbete.

Försäljning

Koncernens försäljning ökade med tillfredställande 11 % under
kvartalet jämfört med försäljningen tredje kvartalet 2018.

Förpackade varumärken Gårdschips och Exotic Snacks

Försäljningen av förpackade varumärken under varumärkena Gårdschips
och Exotic Snacks ökade med 9 % under kvartalet jämfört med 2018.
Båda varumärkena redovisar en tillväxt på huvudmarknaden svensk
dagligvaruhandeln. Framsteg görs även inom andra kanaler såsom
e-handel, discount, Horeca och servicehandel.

Lösvikt natursnacks Exotic Snacks

Försäljningen av lösvikt under varumärket Exotic Snacks ökade med 14 %
i perioden jämfört med 2018 kvartal 3 och innebär ökade
marknadsandelar. Den starka försäljningen är ett resultat av både nya
kundavtal och organisk tillväxt, till följd av en framgångsrik
marknadsbearbetning, ett attraktivt sortiment samt en hög servicenivå
i butik.

Under årets första nio månader 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 12
% och det förpackade sortimentet med 10 %. Den fina
försäljningsutvecklingen är generellt mycket en förtjänst av ett
uthålligt arbete av engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar i
att ta hand om våra kunder och utveckla affärerna. Det är glädjande
att se medarbetarbetarnas engagemang.

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under
tredje kvartalet till 2,1 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar
tredje kvartalet 2018 var 3,1 MSEK.

Koncernens rörelsekostnader har ökat under perioden jämfört med samma
period 2018 till följd av ökade driftskostnader i Laholm för att
kunna producera Smartsnacks i egen regi. Ökade försäljningsvolymer
harocksåpåverkat kostnaderna för butiksplock och frakter.
Säljkostnader har minskat i perioden till följd av att koncernen
sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för hela
produktportföljen. Rootfruit hade före förvärvet av Exotic Snacks
huvuddelen av uppdraget utlagt på extern säljkår.

Att rörelseresultatet under kvartalet är lägre jämfört med föregående
kvartal, trots en högre försäljning, förklaras av högre
rörelsekostnader samt av en försvagning av den svenska kronan vilket
påverkat bruttomarginalen negativt i perioden. Karakteristiskt för
den affär vi bedriver är svängningar kring råvarupriser och valuta
och vi bevakar och agerar ständigt efter rådande förutsättningar.

Under årets första nio månader uppgick rörelseresultatet före
avskrivningar (EBITDA) till 9,2 MSEK jämfört med 1,6 MSEK 2018.

Fokus på tillväxt och lönsamhet och att sätta plattformen för
framtiden

Lönsamhet och tillväxt är fokus i koncernen liksom att sätta
plattformen för framtiden i ett skede där två bolag blir en ny
koncern. Tre områden är centrala.

Första fokusområdet är att bygga vidare på vår framgångsrika
produktutveckling samt kontinuerligt utveckla företagets
butikskoncept, för att säkerställa konkurrenskraften på en
snacksmarknad med stor potential.

Det andra fokusområdet är att uppnå en ökad utväxling av
säljkapaciteten, breddad distribution på huvudmarknaderna samt
etablering på nya kanaler. För att stötta tillväxten inom respektive
produktsegment och varumärke ökar företagets marknadsföringsinsatser
för att skapa synlighet mot konsument. Ett exempel inför jul är ett
samarbete med Nordisk Film inför deras lansering av familjefilmen
Sune till jul, i syfte att skapa uppmärksamhet och mervärden ute i
butik.

Ett tredjefokusområde är produktionsanläggningen i Laholm. I kvartalet
har beslut tagits om investering i en ny fritös med planerad
driftsättning under första halvåret nästa år. Beslutet är drivet av
att nuvarande fritös nått kapacitetstaket samtidigt som efterfrågan
på chips ökar. Genom investeringen säkras chipskapaciteten för
kommande 5-6 år beroende på vår tillväxttakt. Detta ger möjlighet
till skalfördelar och ökad flexibilitet, eftersom en framgångsfaktor
är att kontinuerligt lansera nya produkter.

För Rootfruit är 2019 ett omställningsår, där två företag blir ett.
Resan mot fortsatt tillväxt och högre lönsamhet har bara börjat.

Framtida utsikter i koncernen - uppdaterad bedömning

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen
för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en
stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 MSEK för
helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före
avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12
MSEK.

Styrelsen höjer omsättningsprognosen för helåret 2019 till 310-320
MSEK och vidhåller att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre
delen av intervallet 8-12 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Exotic Snacks lösviktskoncept vinner allt större mark. På kort
tid har bolaget tecknat ett antal nya kontrakt med ny uppskattad
årlig omsättning om ca: 10 MSEK de kommande två åren.

Exempel på nylanseringar under hösten

[image]

Finansiell översikt koncernen tredje kvartalet

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten och koncernredovisningen har upprättats enligt BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Operationella och finansiella risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller
delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka
försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är
förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal.

Försäljning

Koncernens försäljning tredje kvartalet 2019 var 80,2 MSEK jämfört med
72,1 MSEK samma period föregående period. Den totala
försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet
lösvikt med 14 % och för påsförpackat med 9 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 27,5 MSEK tredje kvartalet i år jämfört med
24,8 MSEK samma period 2018. Eftersom samtliga Exotic Snacks
produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor
påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var
2,5 % högre tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För
USD ökade genomsnittskursen med hela 7,2 % under motsvarande period.

Minskningen av koncernens bruttomarginal 2019 jämfört med redovisade
siffror för tidigare år beror på förändrad produktmix sedan
samgåendet mellan Rootfruit Scandinavia AB och Exotic Snacks AB.

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden juli -
september 2019 uppgick till 2,1 MSEK jämfört med 3,1 MSEK samma
period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 3,6 MSEK
jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade
butiksplockkostnader men också en effekt av den ökade kundtillväxten.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet under tredje kvartalet var -2,8 MSEK. Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till 2,7 MSEK varav 1,6 MSEK är
hänförligt till minskat rörelsekapital. Under kvartalet minskade
koncernens räntebärande skulder med 4,4 MSEK

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 7,8 MSEK den 30 september 2019.
Koncernen hade räntebärande skulder på 39,2 MSEK vid utgången av
kvartalet.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 1,1 MSEK (0,0) under kvartalet
och avser främst butiksställ inom Exotic Snacks.

Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 1,8 MSEK
(1,6) varav 0,7 MSEK avser avskrivningar på varumärken.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 59,9 MSEK 30 september 2019.
Apportemissionen i samband med förvärvet av Exotic Snacks i början av
året ökade koncernens egna kapital med 37,3 MSEK.

Finansiell översikt koncernen årets första nio månader

Koncernens försäljning första nio månaderna 2019 var 233,7 MSEK
jämfört med 209,9 MSEK samma period föregående period.

Bruttovinsten uppgick till 85,1 MSEK vilket ö...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.