Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra
bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari
2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg.
Förslag till nya styrelseledamöter; Lars O. Abrahamson och Björn
Krasse

I samband med att sammanslagningen med Exotic Snacks AB genomförs
avgår Irene Axelsson och Björn Zelander ur styrelsen och som tidigare
kommunicerats föreslås Lars O. Abrahamson och Björn Krasse väljas
till nya styrelseledamöter.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6
februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i
Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 1630.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den
utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den
31 januari 2019, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till
hannah@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den
torsdagen 31 januari 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före
stämman insändas till bolaget under adress: Rootfruit Scandinavia AB,
Box 1, 312 21 Laholm. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och
underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att
användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast
den 31 januari 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamöter (punkten 7)

Styrelsen föreslår att Lars O. Abrahamson och Björn Krasse skall
väljas till nya ledamöter av styrelsen och ersätter därmed Irene
Axelsson och Björn Zelander. Om stämman beslutar enligt förslaget
kommer styrelsen efter valet att bestå av Hans Berggren (ordförande),
Hans Jacobsson, Per-Anders Öberg, Lars O. Abrahamsson och Björn
Krasse.

Lars O. Abrahamson, f. 1953. Tidigare styrelseordförande i Exotic
Snacks AB, invald i Exotic Snacks styrelse 2011. Grundare och
delägare i investeringsbolaget Credelity Capital AB sedan 2004.
Etablerade MVI Sverige 1995 och arbetade som "working partner" under
åren 1995-2003. Är även styrelseledamot i Fameco Holding AB och
Saddler Scandinavia AB (ordf.). Lars har tidigare varit VD för Abu
Garcia AB, Ahlsell AB och TV3 Broadcasting Group samt varit
styrelseordförande i Bröderna Edstrand AB och Fristads AB. Lars är
civilekonom från Lunds Universitet.

Aktieinnehav i Rootfruit är 574 650 aktier efter genomförd
apportemission.

Björn Krasse, f.1952. Styrelseledamot i Exotic Snacks. Invald i Exotic
Snacks styrelse 2008. Civilingenjör i Industriell Ekonomi med en lång
karriär inom handel. Bl a som Vd för 7-Eleven, Pressbyrån, Espresso
House och ICA Meny AB. Medlem av koncernledningen för börsnoterade
bolagen ICA AB och Narvesen A.S.A. Sedan 2011 Senior Advisor till
riskkapitalbolaget Accent Equity Partners. Nuvarande styrelseuppdrag
utöver Exotic Snacks AB är Oral Care Group AB, Sans Sac Group AB,
Sambla AB, och Cervera Group AB. Björn är gift med Exotic Snacks VD
Anna Wallin Krasse.

Aktieinnehav i Rootfruit är 1 041 053 aktier privat och via bolag,
efter genomförd apportemission. Nyvalda styrelseledamöter och
avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som
styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av
årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens
längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade
mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller dotterbolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. Göteborg i januari 2019 Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer
premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket
Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har
centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett
antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden.
Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in
bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt
stark försäljningstillväxt.

Om Exotic Snacks AB

Exotic Snacks är marknadsledande i Sverige inom natursnacks. Under
varumärket Exotic Snacks marknadsförs ett brett sortiment av
högkvalitativa produkter som rymmer allt från nötter, chokladdragéer,
lakrits, asiatiska rissnacks till exotiska torkade frukter.
Produkterna säljs som lösvikt eller i olika storlekar av
påsförpackningar

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rootfruit/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-f...
https://mb.cision.com/Main/12119/2710176/970914.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.