Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Rootfruit: Starkt tillväxt och en bra resultatökning i andra kvartalet

Andra kvartalet april - juni 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 79,9 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma
period proforma 2018 på 71,7 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2
MSEK. Proforma andra kvartalet 2018 var EBITDA -0,3 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till 0,6 MSEK jämfört med proforma
-2,7 MSEK motsvarande period föregående år.

Första halvåret januari - juni 2019

· Nettomsättningen första halvåret upppgick till 153,5 MSEK vilket
motsvarar en ökning med 11% jämfört med nettoomsättningen för samma
period proforma 2018 på 137,8 MSEK.

· Rörelseresultatet före avskrivningar(EBITDA) uppgick till 7,1
MSEK. Proforma första halvåret 2018 var EBITDA -1,5 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK jämfört med proforma
-5,7 MSEK motsvarande period föregående år.

· Styrelsen gör fortsatt bedömningen att koncernens EBITDA för
helåret 2019 kommer ligga i den övre delen av intervallet 8-12 MSEK.

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic
Snacks hade ingått i koncernen redan 2017.

Resultat per kvartal - proforma 2017-2018

[image]

[image][image]

VD har ordet

Stark utveckling för koncernen under andra kvartalet

Marknad och produkter

Vi är en liten aktör på en stor snacksmarknad och med nya insikter om
hur marknaden utvecklar sig ser vi potential att växa inom våra
produktsegment lösvikt och förpackat. Enligt aktuell

statistik för snacks inom det förpackade sortimentet visar såväl
nötter som chips tillväxt i volym. Den starkaste tillväxten ser vi
inom det vi kallar smartsnacks som är bakade formade produkter.

Råvaran utgörs av Quinoa, Havre, Lins samt Hummus . Vår satsning är
viktig främst på längre sikt då detta är ett nytt produktsegment med
fokus på hälsa och funktion. Taktiskt är våra största

möjligheter till framgång en differentiering på marknaden genom att
erbjuda konsumenter spännande smaker och produkter med god kvalitet.
Med en stark bas för lönsam tillväxt, fortsätter bolaget utveckla nya
premiumprodukter.

Under våren har nya produkter tagits fram för lanseringar under
hösten. Ett nytt produktkoncept "Good to go", under varumärket
Exotic Snacks, lanseras nu för servicehandeln. Produktserien har fått
listning på Axfood Närlivs vilket skapar förutsättningar för ökad
distribution på servicehandeln. Också under varumärket Gårdschips har
nya produkter tagits fram för lansering under hösten. Några
förlanserades under festivalen Way Out West med ett positivt
mottagande.

Ett spännande framtidsprojekt inom snacks som nyligen engagerat
marknadssidan är ett samarbete mellan Rootfruit, Research Institutes
of Sweden (RISE), KTH och Sydgrönt. Målsättningen är att öka den
svenska självförsörjningen av livsmedel, att bättre ta tillvara på
svenskodlade råvaror samt att driva konsumtionen mot hälsosammare
snacksalternativ. Projektet är finansierat av Jordbruksverket och
ingår i ett större sammanhang som syftar till att ta fram nya
funktionella livsmedelsingredienser och produkter från svenska
rotfrukter. Ambitionen är att inom ramen för projektet ta fram en ny
produkt inom två år.

Försäljningsutveckling

Koncernens försäljning ökade med 11 % under kvartalet jämfört med
försäljningen proforma andra kvartalet 2018. Bolaget har även under
detta kvartal ett bra tillflöde av nya kunder inom lösviktssegmentet
under varumärket Exotic Snacks vilket bidrar till tillväxten mot
föregående år. Konceptet har uppdaterats och mottagits väl av
marknaden vilket bland annat genererat nya affärer med enskilda
kunder och kundgrupperingar.

Försäljningen av lösvikt ökade med 17 % i perioden jämfört med
proforma 2018 kvartal 2. Detta är en effekt av ett bra inflöde av nya
kunder i kombination med att prisjusteringar från föregående år fått
full effekt. Eftersom påsken låg i april i år bidrog även detta till
stark försäljning inom lösvikt i kvartalet.

Tillväxten på förpackade snacks under Gårdschips och Exotic Snacks är
god. Det förpackade ökade med 5 % mot föregående år proforma kvartal
2 2018.

Under första halvåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 12 % och
det förpackade sortimentet med 11 %.

I Norge hari perioden ett samarbete etablerats med Sales Support för
att driva utvecklingen av varumärket Gårdschips på marknaden.

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under
andra kvartalet till 3,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om
4,0 %. Rörelseresultatet före avskrivningar andra kvartalet proforma
2018 var -0,3 MSEK.

Förbättringen i rörelseresultat jämfört mot föregående år drivs dels
genom ökad försäljning inom förpackat och dels genom inflöde av nya
lösviktskunder samt av att de prisjusteringar som genomfördes under
föregående år på grund av en försvagad svensk krona har fått full
effekt.

Koncernens rörelsekostnader har ökat i perioden jämfört med 2018 till
följd av ökade driftskostnader i Laholm för att kunna producera
smartsnacks i egen regi. Ökade försäljningsvolymer har påverkat
kostnaderna för butiksplock och frakter. Säljkostnader har minskat i
perioden till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam
säljorganisation för hela produktportföljen. Rootfruit hade före
förvärvet av Exotic Snacks huvuddelen av uppdraget utlagt på extern
säljkår.

Under första halvåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar
(EBITDA) till 7,1 MSEK jämfört med -1,5 MSEK proforma 2018.

Fokus på tillväxt och lönsamhet och att sätta plattformen för
framtiden

Vi har kommit halvvägs på detta kalenderår och det är dags för andra
halvlek. Fokus är på tillväxt och lönsamhet samt på områden viktiga
för att realisera koncernens finansiella mål. Att lyckas med
produktutveckling inom båda produktsegment är avgörande, varför
mycket kraft läggs här.

En stor potential är en ökad distribution av befintliga produkter. För
att stötta tillväxten inom respektive produktsegment och varumärke
görs samtidigt marknadsinvesteringar för att öka synlighet mot
konsumenter.

Ett tredje fokusområde är det pågående integrationsarbetet som bland
annat innefattar byte av affärssystem inom Rootfruit-delen för att få
ett gemensamt affärssystem inom hela koncernen.
Implementeringsarbetet kommer att fortgå under återstoden av året.
Målsättningen är att få en ny plattform på plats för att kunna
harmonisera processer, utveckla och effektivisera delar av
verksamheten samt få ökad kontroll. Övergripande löper våra
integrationsprojekt på enligt plan.

Ett fjärde fokusområde är vår produktionsanläggning i Laholm, där
översyn sker för att säkra en effektiv och kvalitativ tillverkning
över tid. Ambitionen är att få ut skalfördelar när det är möjligt,
utan att kompromissa på att vara en aktör vars framgång ligger i att
hela tiden komma med nya produkter. En flexibilitet krävs i
produktionen, vilket erhålls genom de åtgärder som nu planeras för.

Nu kommer höst med nya skördar på en del råvaruprodukter. Successivt
kommer nya råvaruavtal att tecknas på nya villkor. Vi följer även
noga hur den svenska kronan utvecklar sig mot EUR respektive USD och
kommer även här värdera prisjusteringar beroende på
valutautvecklingen. Under perioden har vi aviserat marknaden en
prissänkning pga prisutvecklingen på vissa råvaror, vilket delvis
kompenseras av en prishöjning pga försvagning av den svenska kronan.
Netto innebär justeringarna en sänkning av priserna mot marknaden
vilka träder i kraft under tredje kvartalet.

Vi är inne i ett omställningsår där två mindre företag blir ett och
resan har bara börjat.

Framtida utsikter i koncernen - uppdaterad bedömning

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen
för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en
stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 MSEK för
helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före
avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12
MSEK.

Styrelsen gör bedömningen att koncernens EBITDA kommer ligga i den
övre delen av intervallet 8-12 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

· Inga övriga väsentliga händelser utöver den ordinarie verksamheten
har inträffat efter balansdagens utgång.

Exempel på nylanseringar under hösten

Finansiell översikt koncernen andra kvartalet

Försäljning

Koncernens försäljning andra kvartalet 2019 var 79,9 MSEK jämfört med
proforma 71,7 MSEK samma period föregående period. Den totala
försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet
lösvikt med 17 % och för påspackat med 5 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 29,6 MSEK andra kvartalet i år jämfört med
proforma 22,4 MSEK samma period 2018. Eftersom samtliga Exotic Snacks
produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor
påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var
2,7 % högre andra kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För
USD ökade genomsnittskursen med hela 9,0 % under motsvarande period.

Minskningen av koncernens bruttomarginal 2019 jämfört med redovisade
siffror för tidigare år beror på förändrad produktmix.

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden april -
juni 2019 uppgick till 3,2 MSEK jämfört med proforma -0,3 MSEK samma
period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 3,7 MSEK
jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade
butiksplockkostnader.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet under andra kvartalet var 0,3 MSEK. Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till 10,4 MSEK varav 8,6 MSEK är
hänförligt till minskat rörelsekapital. Under kvartalet minskade
koncernens räntebärande skulder med 3,0 MSEK

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 10,6 MSEK den 30 juni 2019.
Koncernen hade räntebärande skulder på 43,6 MSEK vid utgången av
kvartalet.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 7,1 MSEK (0,0) under kvartalet
främsta avseende en produktionslina för tillverkning av smartsnacks i
Laholm.

Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 1,7 MSEK
(proforma 1,6) varav 0,8 MSEK avser avskrivningar på inventarier,
verktyg och installationer.

Eget kapital

Koncernens egna kapi...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.