Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

Rörvik Timber: Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB håller årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 klockan
14.00 i Rörvik Timbers lokaler, Grännavägen 24 i Huskvarna.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen på adress Rörvik Timber
AB, Box 425, 561 25 Huskvarna, per telefon 036-580 11 40, per fax
036-13 20 22 eller per e-post på office@rtimber.se. Vid anmälan
vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Sådan fullmakt bör ges in till bolaget i samband med anmälan. Den som
företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Ett
fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.rtimber.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande och styrelseordförandens
redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2013

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören för förvaltningen under 2013

12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas av stämman

14. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

16. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
17. Beslut om arvode till revisor
18. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
19. Beslut rörande valberedning
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
21. Stämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen har inför årsstämman 2014 bestått av följande
ledamöter: Dirk Jonker, ordförande, (Meerwind AB), Staffan Lindblad
(Per Rodert) och Sven A Olsson (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår följande:

Val av ordförande på stämman (punkt 2)
Advokat Staffan Lindblad ska utses till ordförande på stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
väljas av stämman (punkt 13)

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, bestå av fyra
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 14)
Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 000 000 kronor,
att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000
kronor vardera till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Ledamot
som är anställd av bolaget ska inte erhålla något arvode. Arvode för
uppdrag i revisionsutskott (3 ledamöter) ska utgå med 20 000 kronor
vardera och för uppdrag i ersättningsutskott (2 ledamöter) 20 000
kronor vardera.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

(punkt 15)
Till styrelseledamöter föreslås omval av Svante Adde, Rolf Ekedahl och
Per Rodert och nyval av Jérôme Schurink. Till styrelseordförande
föreslås nyval av Svante Adde. Information om föreslagna
styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats,
www.rtimber.se.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 16)
Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, vara
en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till revisor (punkt 17)
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 18)
Till revisor föreslås Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har låtit
meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir
bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Stefan
Engdahl som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning (punkt 19)
Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt
följande. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens
ordförande kontaktar de två röstmässigt största aktieägarna baserat
på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti som
vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande,
utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har
hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning
utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så
bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett
den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
de två röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som
tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets
webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före
årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter
det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör
de två till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens
sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att
så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför
bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som
ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell
ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på
bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.
Bolagsstämmans beslut rörande valberedning ska gälla till dess att
bolagsstämman beslutar annat.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsens och den verkställande direktörens förslag om dispositioner
av bolagets resultat framgår av årsredovisningen, som hålls
tillgänglig enligt vad som framgår nedan under "Handlingar".

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen enligt följande.

Första stycket i § 7 föreslås få följande lydelse.

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av årsstämman, bestå
av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem
suppleanter. Ledamöterna utses årligen på årsstämma för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 20)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncernledningen, totalt fyra personer. Ersättning
till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
övriga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig
ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och
befogenhet. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen
högst uppgå till 50 % av grundlönen. För övriga ledande
befattningshavare kan den rörliga ersättningen högst uppgå till 25 %
av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet av
individuellt satta mål.

Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som
ska vara premiebaserade. I individuella fall kan andra
pensionslösningar tillämpas i enlighet med gällande kollektivavtal
(ITP-planen).

Samtliga ledande befattningshavare kan avsluta sin anställning med
mellan tre till sex månaders uppsägning. Styrelsen ska inte godkänna
anställningsvillkor som skulle kunna medföra framtida oförutsägbara
kostnader för bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Handlingar
Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar
som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller
Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget senast från och med onsdagen den 16 april 2014. Materialet
kan också rekvireras från följande adress: Rörvik Timber AB, Box 425,
561 25 Huskvarna eller per telefon 036-580 11 40. Handlingarna kommer
även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.rtimber.se
från samma tidpunkt.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkten 12 fordras att
beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antalet
aktier i bolaget till 169 722 458 och det totala antalet röster
uppgick till 169 866 908 varav 169 706 408 aktier av serie B
(sammanlagt 169 706 408 röster) och 16 050 aktier av serie A
(sammanlagt 160 500 röster). Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga
egna aktier.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57
§§ aktiebolagslagen.

Huskvarna i april 2014
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra
Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för
tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är
950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 425
56...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.