Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Rörvik Timber: Kommuniké från årsstämma i Rörvik Timber AB (publ) den 7 maj 2014

Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ)

Rörvik Timber AB (publ) höll under onsdagen den 7 maj 2014 sin
årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
det pressmeddelande som offentliggjordes den 4 april 2014 och den
fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt
fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.rtimber.se

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2013.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Stämman beslutade om disposition beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens och den
verkställande direktörens förslag, innebärande att minskning av
överskottsfonden sker för att täcka den ansamlade förlusten.

Styrelse m.m
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för envar av
styrelseledamöterna och den verkställande direktören för
räkenskapsåret 2013.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015
omvaldes Rolf Ekedahl, Svante Adde, Per Rodert samt nyval av Jérôme
Schurink . Jérôme har en BA(akademisk examen) från Business
Administration and Masters in International Management från
Universsity of Lausanne. Han har under de senaste 8 åren verkat som
CFO inom Gunvor Group och hans nuvarande befattning är COO och
investeringsansvarig inom Gunvor Group.

Vidare nyvaldes Svante Adde till styrelsens ordförande.

Styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000
kronor varav 500 000 kronor ska tilldelas styrelsens ordförande och
250 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Vidare
beslutade stämman att arvode för uppdrag i revisionsutskott ska utgå
med 20 000 kronor till var och en av de tre ledamöterna och för
uppdrag i ersättningsutskott med 20 000 kronor till var och en av de
två ledamöterna.

Stämman beslutade också att ersättning till revisorer ska utgå enligt
specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

Val av revisorer
Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB som revisor. Ernst &
Young har valt att utse auktoriserade revisorn Stefan Engdahl till
huvudansvarig.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Stämman beslutade att valberedningen ska utses genom att de två
röstmässigt största aktieägarna utser två ledamöter som tillsammans
med styrelsens ordförande utgör valberedning. Avstämning ska göras
per den 31 augusti 2014.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bolagsordningen ska ändras så att bolagets styrelse, till den del den
utses av årsstämman, ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter
med lägst noll och högst fem suppleanter.

Huskvarna i maj 2013
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per Rodert, VD Rörvik Timber AB, tel. 036-580 11 41

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra
Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för
tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ.
Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 maj 2014 kl 16.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rorvik-timber/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ror...
http://mb.cision.com/Main/1702/9581157/241903.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.