Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Rörvik Timber: Rörvik Timber publicerar sin årsredovisning för 2013

Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ)

Rörvik Timber publicerar idag sin årsredovisning för år 2013.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.rtimber.se

Årsredovisningen kan även beställas på office@rtimber.se eller 036-580
11 40.

Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen och innehåller
ett uttalande med reservation avseende värderingen av uppskjuten
skattefordran i koncernredovisningen, som en följd av uttalandet
lämnar revisorn en oren revisionsberättelse och avstyrker att
årsstämman fastställer rapport över koncernens totalresultat.

Bolagets huvudägare som representerar cirka 79 % har meddelat
styrelsen att man kommer att rösta för att årsstämman fastställer
såväl rapport över koncernens totalresultat som finansiell ställning.

Styrelsen gör följande uttalande avseende revisonsberättelsen:
Bolaget redovisar en skattekostnad på 42 Mkr. Den redovisade
skattekostnaden avser i sin helhet nedskrivning av uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag. Nedskrivningen har gjorts
för att följa de regler som gäller för värdering av denna fordran när
ett bolag under en period redovisat skattemässiga underskott. Bolaget
har i sin värdering tagit hänsyn till att värderingen av denna post
kräver en högre sannolikhet för utnyttjande än andra tillgångsposter.
Bolaget redovisar efter nedskrivningen en uppskjuten skattefordran på
50 Mkr.

Den genomförda finansiella förstärkningen tillsammans med bolagets
affärsplan försvarar fordran, vilket innebär att det uppbokade
förlustavdraget som saknar tidsbegränsning kommer att kunna utnyttjas
inom skälig tid. Bolaget har, i enlighet med de krav på högre
sannolikhet, använt en reducering av affärsplanens resultatutfall vid
värderingen.

Under 2013 har bolaget genomfört en kraftfull förstärkning av den
finansiella ställningen vilket medför lägre finanskostnader.

I den affärsplan som utarbetats under 2013 skall produktionsnivån
höjas till den nivå som var före bolaget gick i rekonstruktion 2009.
Genomförda emissioner och ett stöd från huvudägaren gör att denna
plan är robust.

En tydlig vändning av resultatutvecklingen har skett och ett högre
kapacitetsutnyttjande sänker produktionskostnaderna ytterligare
vilket ger en förbättrad marginal.

De åtgärder som vidtagits tillsammans med bolagets affärsplan
försvarar den redovisade skattefordran.

Efter kvittning mot uppskjutna skatteskulder uppgår den redovisade
uppskjutna skattefordran till 50 Mkr. Den uppskjutna skattefordran
hänförlig till underskottsavdrag motsvarar underskottsavdrag på 273
Mkr.

Moderbolaget Rörvik Timber AB har korrigerat årets resultat jämfört
med bokslutskommuniken för nedskrivning av andelar i koncernbolag med
64 Mkr i samband med aktieägartillskott till bolagen.

Huskvarna den 15 april 2014

Rörvik Timber AB (publ.)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:

Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra
Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för
tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är
950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 425
561 25 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-580 11 40
Org.nr. 556541-2086
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 april 2014 kl 09,45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rorvik-timber/r/rorvik-timber-publicerar-sin-a...
http://mb.cision.com/Main/1702/9569499/233577.pdf
http://mb.cision.com/Public/1702/9569499/bc78fb105c0f44d5.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.