Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Rottneros AB: Rottneros bokslutskommuniké januari - december 2019

Prisnedgången pressade resultatet, produktionen fortsätter växa

· Marknadprisnoteringen för NBSK-massa fortsatte sjunka under fjärde
kvartalet 2019 och var 33 % lägre i USD och 28 % lägre i SEK jämfört
med fjärde kvartalet 2018.

·
Nettoomsättningen minskade med 6 % till 547 (580) MSEK. Den negativa
prisutvecklingen motverkades av högre leveransvolymen 103,2 (94,3)
tusen ton.

·
Det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk hölls i oktober och
påverkar negativt med högre fasta kostnader och lägre produktion
jämfört med ett normalt kvartal.

·
Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet var -36 (7)
MSEK. Resultat per aktie för kvartalet blev -0,19 (0,06) SEK.

·
Produktionsvolymen för kvartalet var god trots underhållsstoppet och
uppgick till 100,4 (93,6) tusen ton. Koncernen gör ett nytt
produktionsrekord för året, 406,0 tusen ton. Det senaste var 401,2
tusen ton år 2017.

·
Råvaruförsörjningen förstärks genom förvärv av Nykvist Skogs AB.

·
Mycket starkt kassaflöde från löpande verksamheten, 462 (223) MSEK för
helåret.

·
Utdelning: En extra utdelning gjordes under fjärde kvartalet om 0,70
SEK/aktie. För 2019 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 40
öre/aktie och en extra utdelning om 20 öre/aktie. Därmed delas 47 %
av årets nettoresultat ut.

VD-ORD

Massamarknaden fortsätter att präglas av osäkerhet med låga men
relativt stabila priser. Det svaga marknadsläget tillsammans med det
normala underhållsstoppet i Vallvik innebar ett negativt
EBIT-resultat i Q4. Samtidigt utvecklades de faktorer som vi själva
kan påverka enligt plan, främst produktionen, leveranserna och de
fasta kostnaderna. Sammantaget var 2019 ett bra år för Rottneros
trots det successivt försämrade marknadsläget under året.

Under 2019 försämrades den globala massamarknaden dramatiskt med
successivt sjunkande priser som följd. Bakgrunden var främst en lägre
konsumtionstillväxt genom inbromsningen i världsekonomin. Inte minst
i Kina som bland annat påverkades av ökade handelshinder. Samtidigt
har utbudet på massamarknaden ökat genom ett högt
kapacitetsutnyttjande världen över och tillkommande
produktionsvolymer från flera nordiska aktörer. Mot slutet av året
förbättrades marknadsbalansen och lagernivåerna har sjunkit. Detta
har inneburit att prisutvecklingen planat ut från och med oktober, om
än på en låg nivå. Bruttopriset för NBSK sjönk under kvartalet från
cirka 850 USD i inledningen till 820 USD i slutet. Den långsiktiga
trenden med en årlig konsumtionsökning om 1-2 procent väntas
fortsätta. Positivt är också att det inte tillkommer några större
kapacitetstillskott under de närmaste åren.

VI LEVERERAR PÅ VÅR LÅNGSIKTIGA PLAN

Vi följer den långsiktiga planen och ökar produktionen successivt
genom ökad tillgänglighet i bruken. Det handlar främst om ständiga
förbättringar i våra processer och rutiner. Under kvartalet ökade
produktionen med 7 procent jämfört med Q4 ifjol och uppgick till 100
tusen ton. Försäljningsvolymen ökade 10 procent till drygt 103 tusen
ton. EBIT-resultatet för kvartalet försämrades dock till -30 MSEK,
främst på grund av de lägre massapriserna och underhållsstoppet i
Vallvik. Samtidigt bidrog den svagare kronan och de goda
leveransvolymerna positivt. Det årliga underhållsstoppet i Vallvik
genomfördes enligt plan med en förväntad negativ inverkan på volym
och resultat. Tillgången på vedråvara var fortsatt god under
kvartalet där balansen mellan lokal vedförsörjning och import låg på
en gynnsam och långsiktigt normal nivå.

Som helhet var 2019 bra för Rottneros. Produktionen ökade med 3
procent till ett nytt årsrekord, 406 tusen ton. Vi redovisade ett bra
EBIT-resultat, 268 MSEK, trots den tuffa marknaden. Kassaflödet från
den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 462
MSEK.

STARKT KASSAFLÖDE OCH EXTRAUTDELNING

I november beslutade den extra bolagsstämman om en extrautdelning på
70 öre per aktie i linje med styrelsens förslag. Det starka
kassaflödet för helåret 2019 innebar att våra likvida medel växte med
drygt 138 MSEK till 376 MSEK, samtidigt som vi delade ut sammanlagt
nästan 215 MSEK under året och investerade 109 MSEK i verksamheten.

KÖPET AV NYKVIST SKOGS STÄRKER VÅR RÅVARUANSKAFFNING

Under kvartalet avtalade vi om att förvärva råvaruföretaget Nykvist
Skogs AB. Affären stärker våra råvaruanskaffningsmöjligheter
ytterligare genom ökad tillgång till råvara från privata skogsägare.
Den gruppen svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige.
Ambitionen är att fortsätta expandera verksamheten som en fristående
aktör och successivt växa virkesflödet som hanteras.

Vår satsning inom Rottneros Packaging följer den övergripande planen.
Leveransen av den nya maskinen blev dock något fördröjd. Den kommer
vara klar för uppstart under första halvåret. Efterfrågan på
klimatsmarta förpackningar och fibertråg är fortsatt stor och växer
kraftigt.

Till sist vill jag tacka samtliga medarbetare, kunder och leverantörer
för ett mycket gott samarbete under 2019. Arbetet med att ständigt
optimera de faktorer vi själva kan påverka, oavsett yttre faktorer,
kommer fortsätta i samma takt under 2020. Våra målinriktade
medarbetare och solida finanser gör oss väl förberedda inför både
potentiella utmaningar och möjligheter under det kommande året.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020
klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en
engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska
versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, vd och koncernchef för Rottneros AB, +46 270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Rottneros AB (publ)
Box 144, 826 23 Söderhamn
+46 (0)270 622 00
rottneros.com
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen
består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm,
med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma
inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår
även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg,
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och
skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har drygt 300 anställda och
omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-bokslutskommunike-ja...
https://mb.cision.com/Main/15260/3028276/1188896.pdf

Författare Cision News