Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Rottneros AB: Rottneros delårsrapport januari - september 2019

Höga leveranser i en allt svagare massamarknad

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 9 % till 617
(567) MSEK. Samtidigt som leveransvolymen är högre har
försäljningspriserna sjunkit. Massaprissäkringarna, som är del av
omsättningen, har ett positivt resultat i kvartalet.

· Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet minskade
med 54 % till 49 (106) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet sjönk
med 54 % till 0,25 (0,54) SEK.

· NBSK massaprisnoteringen fortsatte sjunka under tredje kvartalet
2019. Jämfört med tredje kvartalet 2018 var den 26 % lägre i USD och
20 % lägre i SEK.

· Produktionsvolymen för kvartalet för kvartalet uppgick till 100,3
(100,0) tusen ton. Försäljningsvolymen var 110,8 (92,5) tusen ton
vilket är ett nytt kvartalsrekord.

· Tillgången på vedråvarahar har varit god. Samtidigt har prisnivån
på vedråvara och övriga insatsvaror varit högre än 2018.

· Kassaflödet under året har varit starkt. Nettoskulden per
september 2019 var 17 MSEK.

· Styrelsen föreslår en extra utdelning om 0,70 SEK/aktie. Extra
bolagsstämma hålls den 4 november 2019.

VD-ORD

Under det tredje kvartalet präglades koncernen av en stabil produktion
och hög leveranstakt jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Lägre
massapriser och fortsatt höga vedkostnader innebar att
EBIT-resultatet minskade drygt 50 procent till 54 MSEK. Kassaflödet
var fortsatt bra, vilket i kombination med en solid balansräkning ger
utrymme för en extrautdelning. Inriktningen mot ständiga
förbättringar inom såväl produktion som hållbarhet fortsätter.

Produktionen var stabil jämfört med Q3 ifjol och uppgick till 100
tusen ton. Under kvartalet påverkades volymen av det årliga
underhållstoppet i Rottneros Bruk som förlöpte enligt plan. I Vallvik
bromsades takten något mot slutet av september, inför det planerade
underhållsstoppet i oktober. Totalt sett följde brukens produktion
vår långsiktiga ambi-tion att successivt öka tillgänglighet.

EBIT-resultatet för kvartalet, 54 MSEK, innebar att EBIT- marginalen
minskade till 8,8 procent från fjolårets 19,6. Kvartalets resultat
tyngdes främst av de lägre massapriserna och fortsatt höga priser på
ved och andra insatsvaror. Samtidigt utgjorde den svagare kronan och
goda leveransvolymer positiva faktorer. Försäljningsvolymen ökade 20
procent till 111 tusen ton vilket är ett nytt kvartalsrekord.
Tillgången på vedråvara är fortsatt god där balansen mellan lokal
vedförsörjning och import ligger på en gynnsam och långsiktigt
uthållig nivå.

Under kvartalet inledde vi förberedelserna inför en extrautdelning om
70 öre per aktie, enligt styrelsens förslag. Den ska beslutas på en
extra bolagsstämma 4 november.

NYCKELREKRYTERINGAR PÅ PLATS
Vi slutförde två nyckelrekryteringar under kvartalet genom
anställningen av Ola Thomasson som fabriksdirektör för Rottneros Bruk
och Peter Sävelin som fabriksdirektör i Vallvik. Jag är mycket glad
att hälsa både Ola och Peter välkomna till koncernledningen. Deras
gedigna erfarenhet som ledare och framgångsrika karriärer inom
skogsindustrin är utmärkta förutsättningar för att ta våra bruk till
nästa nivå.

PRISPRESSEN FORTSATTE MEN TECKEN PÅ ATT MARKNADEN BOTTNAT
Massapriserna fortsatte att pressas under tredje kvartalet av den
kortsiktigt försämrade marknadsbalansen. Bruttopriset för NBSK sjönk
från cirka 1 000 USD i inledningen av kvartalet till strax över 800
USD i mitten av oktober. Bakgrunden är en lägre konsumtionstillväxt
genom inbromsningen i världsekonomin, där främst Kina påverkats av
ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på marknaden ökat genom
ett högt kapacitetsutnyttjande inom massaindustrin världen över och
nya produktionsvolymer från flera nordiska aktörer under året. En
något förbättrad lagerbalans och vissa aviseringar om prishöjningar i
Asien pekar dock mot att utvecklingen håller på att plana ut. Den
långsiktiga trenden med en årlig konsumtionsökning om 1-2 procent
väntas fortsätta. Positivt är också att det inte tillkommer ny
kapacitet de närmaste åren.

ROTTNEROS PACKAGINGS NYA MASKIN IGÅNG MOT SLUTET AV ÅRET
Vår satsning inom Rottneros Packaging följer planen. Den nya maskinen
är klar att levereras och kommer att starta upp i slutet av det
fjärde kvartalet. Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter
och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt.

I september inträffade ett tragiskt dödsfall av en lastbilschaufför i
samband med att han hämtade gods från Vallviks Bruk. Även om orsaken
ännu inte är klarlagd understryker händelsen vikten av att vi alltid
sätter säkerheten först på våra arbetsplatser. Våra tankar går till
den avlidnes anhöriga, vänner och kollegor.

Avslutningsvis är det tydligt att vi har etablerat en ny nivå för
tillgängligheten och produktionsvolymen i bruken. Det skapar
fortsatta tillväxtmöjligheter, inte minst inom våra utvalda nischer.
Vårt fokus är att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka
oavsett yttre förhållanden. Med en stark framåtanda i organisationen
och solida finanser är vi väl förberedda inför såväl utmaningar som
möjligheter. Jag vill återigen rikta ett varmt tack till vår
organisation, kunder och leverantörer.

Lennart Eberlah, VD och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019
klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en
engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska
versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros AB, +46 270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Rottneros AB (publ)
Box 144, 826 23 Söderhamn
+46 (0)270 620 00
rottneros.com
info@rottneros.se

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2018.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/15260/2936819/1127052.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.