Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Rottneros AB: VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB

Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, kallas till
årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 14.00 på Kvarnen,
Kvarngatan, i Söderhamn. Registrering till årsstämman börjar klockan
13.30.

Program för aktieägare
Före årsstämman erbjuds visning av Vallviks Bruk i Söderhamn.
Busstransport från Stockholm till Vallviks Bruk samt återtransport
till Stockholm efter årsstämman kommer att arrangeras för de
aktieägare som önskar att delta i fabriksvisningen och årsstämman.
Buss avgår från Cityterminalen i Stockholm. Aktieägare som inte åker
från Stockholm och som före årsstämman önskar delta i
fabriksvisningen är välkomna till Kvarnen för gemensam transport till
visningen. Önskad busstransport från Stockholm respektive deltagande
i fabriksvisning ska anmälas i samband med anmälan till årsstämman.

Kl. 08.15 Buss från Cityterminalen i Stockholm till Vallviks Bruk i
Söderhamn

Kl. 10.30 Gemensam transport från Kvarnen till Vallviks Bruk
Kl. 13.00 Lunch och tilltugg på Kvarnen för samtliga deltagare
Kl. 13.30 Registrering till årsstämman
Kl. 14.00 Årsstämman öppnas
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 10 maj 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017. Anmälan
kan göras på Rottneros hemsida, www.rottneros.com. Anmälan kan också
göras skriftligen till Rottneros AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box
191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 78. Vid anmälan
vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antalet eventuella biträden (samt i förekommande fall
om busstransport respektive deltagande i fabriksvisningen önskas).

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få
delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för
aktierna i eget namn i aktieboken onsdagen den 10 maj 2017.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.

Fullmakt och behörighetshandlingar
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar
för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda
fullmakten, bifogas (registreringsbevis eller motsvarande).
Ställföreträdare för juridisk person ska lämna motsvarande
behörighetshandlingar. För att underlätta registreringen till
årsstämman bör fullmakt i original och eventuella
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda hos Euroclear Sweden AB
under ovanstående postadress senast onsdagen den 10 maj 2017.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.rottneros.com.

Dagordning

1. 1. Årsstämmans öppnande.
2. 2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 4. Godkännande av dagordning.
5. 5. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
6. 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, revisorsyttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet under 2016.
8. 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdag.

11. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

12. 12. Presentation av valberedningens förslag.
13. 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av
årsstämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

14. 14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
16. 16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
17. 17. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018.
18. 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

19. 19. Årsstämmans avslutande.
Punkterna 2 och 13-17 - Ordförande vid årsstämman, antalet
styrelseledamöter liksom antalet revisorer, arvoden, val av
styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt valberedning
inför årsstämman 2018

Valberedningen, som utsetts i enlighet med de riktlinjer som
beslutades av årsstämman 2016, utgörs av Olle Grundberg (Arctic Paper
S.A), Stefan Sundh (PROAD AB) och Per Lundeen (styrelseordförande i
Rottneros AB). Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 Advokat Ingrid Westin Wallinder, från Ramberg Advokater, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 13 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska oförändrat utgå med följande belopp: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt därutöver inget arvode för utskottsarbete. Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd
räkning.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska möjlighet
ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 15 Följande personer väljs till styrelseledamöter: Omval av Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen, Roger Mattsson och Per Skoglund.

Styrelseledamoten Rune Ingvarsson har undanbett sig omval.

Omval av Per Lundeen som styrelseordförande.

Punkt 16 Omval, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 17 Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter eller erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman 2018. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2018:

1. 1. stämmoordförande,
2. 2. antal styrelseledamöter,
3. 3. val av styrelseledamöter,
4. 4. val av styrelseordförande,
5. 5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
6. 6. arvode till revisorerna,
7. 7. förslag till val av revisorer, och
8. 8. kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Punkt 10 - Vinstutdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie och
en extra utdelning på 0,10 kronor per aktie (sammanlagt 0,40 kronor
per aktie).

Avstämningsdag för att få utdelning ska vara torsdagen den 18 maj
2017. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala
utdelningen tisdagen den 23 maj 2017. Sista dag för handel med
bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är tisdagen den 16
maj 2017.

Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses för närvarande de sju personer
inklusive verkställande direktören som utgör koncernledningen och som
presenteras på bolagets hemsida och på sidan 75 i årsredovisningen
för 2016.

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska utgöras av:

· fast lön,
· eventuell rörlig lönedel,
· övriga förmåner samt
· pension.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Fast lön och rörlig lön ska vara relaterad till befattningshavarens
ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen, som är kontant, ska
baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål
och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. För
verkställande direktören ska den rörliga lönedelen vara maximerad
till 50 procent av den fasta lönen och för övriga ledande
befattningshavare ska den rörliga lönedelen vara maximerad till 30
procent av den fasta lönen. Program för rörliga lönedelar bör
utformas så att styrelsen vid exceptionella ekonomiska förhållanden
har möjlighet att villkora, begränsa eller underlåta utbetalning av
rörlig lönedel, om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med
bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga
intressenter.

Uppsägningstiden ska vara mellan ett halvt och ett år från
befattningshavarens sida och mellan ett och två år från bolagets
sida. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag och
lön under uppsägningstid sammanlagt uppgående till ett belopp
motsvarande den fasta lönen för två år.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda,
eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att
erhålla pension från lägst 65 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av
ersättningsutskottet. När det gäller ersättningsprinciper och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen, samt ersättning till
verkställande direktören ska detta beslutas av styrelsen.

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.