Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Rottneros: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

* Resultat efter finansnetto för första kvartalet 2016 uppgick till MSEK 69
(103).
* Kassaflödet före investeringar uppgick till MSEK 29 (62). Rottneros är
skuldfritt och vid kvartalets slut uppgick kassan till MSEK 159 (116).
* Nettoomsättningen för första kvartalet var MSEK 432 (454).
* NBSK massaprisnoteringen fortsatte att minska under det första kvartalet
och uppgick i genomsnitt till USD 792. I svenska kronor är noteringen 11
procent lägre jämfört med första kvartalet 2015 och 4 procent lägre jämfört
med fjärde kvartalet 2015.
* Produktionsvolymerna för första kvartalet ökade med 1 procent och
leveransvolymerna med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
Tillväxten begränsades något av produktionsstörningar i Vallviks Bruk.
* Under kvartalet beslutades om en ny energi- och utsläppseffektiv
biobränslepanna i Rottneros Bruk. Efter investeringen blir båda brukens
energianvändning i praktiken fossilfri.
* Styrelsen har utsett Lennart Eberleh till ny VD och koncernchef för
Rottneros AB. Lennart tillträder den 1 september 2016.
* Styrelsen har beslutat att utöka förslaget om utdelningen för 2015 och
föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om SEK 0,30 per aktie samt en
extra utdelning om SEK 0,20 per aktie, d.v.s. en total utdelning om SEK
0,50 per aktie.

VD-ord

Ett starkt kvartal trots lägre priser

Rottneroskoncernen redovisar ett starkt första kvartal. Förbättringsåtgärderna
inom ramen för vårt utvecklingsprogram Agenda 500 fortsätter att bära frukt
genom ökad effektivitet och en gradvis högre produktionstakt. Båda bruken
visar god lönsamhet. Effekten av handlingsprogrammet understryks av det
starka kvartalsresultatet trots att priserna i både USD och SEK sjunkit.
Genomsnittet för det publicerade NBSK-massapriset sjönk 13 procent i USD och
11 procent i SEK jämfört med fjolårets första kvartal.

Produktionsvolymerna för första kvartalet ökade med 1 procent jämfört med
samma period 2015. Tillväxten begränsades något av produktionsstörningar i
Vallvik. Här förbättrades dock produktionen successivt under kvartalets gång
och ett nytt månadsrekord sattes efter utgången av kvartalet i april.

Vår marknad är fortsatt stabil och priserna på långfibersulfatmassa visar
tecken på uppgång efter utgången av kvartalet. Flera stora aktörer har
aviserat prishöjningar. Genom våra planer för att både expandera inom utvalda
nischer och förbättra effektiviteten ytterligare har vi ett starkt
utgångsläge framgent.

Hög investeringsaktivitet

Innevarande år präglas av ett intensivt arbete med investeringarna inom Agenda
500. Totalt investerar koncernen över MSEK 250 under 2016, i
kapacitetsökning, energieffektivisering, produktkvalitet och förbättrad
miljö. Investeringarna är mycket värdeskapande och investeringssumman är
relativt jämnt fördelade mellan de två bruken. Installationen av dessa
investeringar sker mestadels under underhållsstoppen i höst.

Rottneros Bruk har också av styrelsen beviljats 98 miljoner kronor i en ny
biobränslepanna som installeras och tas i bruk kring halvårsskiftet 2017.
Brukets energianvändning blir helt fossilfri samtidigt som
energieffektiviteten höjs avsevärt. Som en del av investeringen kommer vi
också bygga om brukets energisystem för att uppnå stora energi- och
miljövinster. Sammantaget är investeringen mycket värdeskapande, de årliga
besparingarna uppgår till ca MSEK 25.

Solid balansräkning ger bra utgångsläge för extra utdelning

Koncernens starka finanser och styrelsens målsättning om en förändring av
bolagets kapitalstruktur är grunden till att styrelsen nyligen reviderade
sitt utdelningsförslag. Förslaget innebär att bolaget lämnar en
extrautdelning om SEK 0,20 per aktie för 2015 utöver en ordinarie utdelning
på SEK 0,30. Vid årsskiftet var koncernen skuldfri med en stor
likviditetsreserv och soliditeten uppgick till 76 procent. Genom den
föreslagna extrautdelningen förbättras Rottneros kapitalstruktur.

Ny VD och koncernchef
Ytterligare en viktig händelse under kvartalet var utnämningen av Lennart
Eberleh till ny VD och koncernchef. Han har mer än 20 års erfarenhet av olika
chefspositioner inom pappersindustrin och kommer att fortsätta arbetet med
att genomföra Agenda 500 programmet och att ytterligare utveckla Rottneros
världsledande position inom specialmassor. Lennart tillträder den 1 september
2016.

Per Lundeen

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida.www.rottneros.com

Vallvik den 16 maj 2016

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 16 maj 2016 klockan 08.00. Denna rapport har
upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de
två ska den svenska versionen gälla.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.