Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-12

Rottneros: ROTTNEROS: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2014

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

* Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 13 MSEK,
jämfört med 53 MSEK för tredje kvartalet 2014 och -44 MSEK fjärde kvartalet
2013. Resultat efter finansnetto för helåret 2014 uppgick till 114 (-158)
MSEK. Jämförelseperioden 2013 belastades med poster av engångskaraktär på –
92 MSEK.

* PIX priset har legat på en stadignivå under fjärde kvartalet, och uppgick i
genomsnitt till 932 USD. Prisökningen i svenska kronor är sju procent
jämfört med tredje kvartalet 2014 beroende på en positiv USD utveckling.
Jämfört med fjärde kvartalet 2013 är prisökningen i SEK ca 19 procent.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 (2) MSEK för det
fjärde kvartalet 2014 och för helåret till 104 (62). Räntebärande
nettofordran per sista december uppgick till 59 (-25) MSEK.
* CTMP-utrustningen från Utansjö Bruk såldes under fjärde kvartalet med en
positiv likviditetseffekt på 39 MSEK.
* Per Lundeen tillträdde som vd och koncernchef den 6 november 2014 och är
förordnad av styrelsen till bolagsstämman 2016.
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 20 öre per aktie samt extra
utdelning om 20 öre per aktie hänförligt till likviditetstillskottet i
samband med försäljningen av Utansjöanläggningen.

VD-ord

2014 blev ett starkt år för Rottneroskoncernen. Resultatet före skatt uppgick
till 114 MSEK, en förbättring med 180 MSEK justerat för de stora
engångskostnader som belastade resultatet 2013. Resultatutvecklingen var
främst en konsekvens av att både valutor och massamarknaden gick vår väg.
Samtidigt levererade vårt interna förbättringsprogram Fokus 15 enligt plan
och gav betydande resultattillskott under 2014 och vi kommer att se
ytterligare effekter under 2015 då förbättringsprogrammet får fullt genomslag
hela året.

Det lyckosamma arbetet med att trimma koncernen belyser den långsiktiga
utvecklingspotentialen i Rottneros. Vid höstens underhållstopp i våra bruk
genomfördes ett antal planerade åtgärder för att öka kapaciteten. Detta
resulterade i produktionsrekord för ett enskilt dygn i december både i
Vallvik såväl som i Rottneros.

Efter att ha suttit i Rottneros styrelse sedan 2013 tog jag över som tf VD i
november 2014. Jag tror på kontinuitet, men också på en utveckling mot ett
större och effektivare bolag. Rotteroskoncernen har ett antal styrkor att
bygga vidare på. Våra pappersmassor är många gånger ledande för vissa
applikationer och en betydande andel utgörs av kvalitéer med en hög
specialiseringsgrad.

Efter mitt tillträde har arbetet med att ta fram en långsiktig industriell
utvecklingsplan och en strategisk handlingsplan, Agenda 500, påbörjats. Det
är ett program för att långsiktigt stärka och utveckla Rottneros. När vi ser
framåt handlar det om fortsatt fokus på vår nischstrategi med produkter som
har ett högt värdeinnehåll för våra kunder. Till detta lägger vi nu en
investeringseffektiv expansion över de kommande åren för att bygga bort
flaskhalsar i våra bruk.

Den underliggande analysen för att investera och öka kapaciteten bygger på min
övertygelse om att Rottneros har stora möjligheter att konkurrera genom sin
nischstrategi och oberoende ställning. De långsiktiga trenderna på de olika
pappersmarknader talar både för och emot massabruken. Vår framtida expansion
inriktas i första hand mot slutprodukter såsom förpackningar,
elisolationsändamål, filter och tissueprodukter. Dessa växer sammantaget i
takt med BNP eller mer, framförallt drivet av utvecklingsmarknader som Kina
och Indien.

Vi räknar med att lansera nya produkter under det kommande året. Här handlar
det om att lyfta fram våra olika pappersmassors konkurrensfördelar. Det
gäller främst Rottneros Bruk som tillverkar mekanisk massa med olika
kvalitéer. Möjligheterna att tillverka nischinriktade kvalitéer i begränsade
volymer är stora i bruket eftersom produktionsomställningar går relativt
snabbt utan dyrbara produktionsbortfall.

En annan prioritet för framtiden är att förstärka vår marknadsorganisation. I
ett första steg adderar vi resurser för att öka vårt tekniska kompetensstöd i
dialogen med både nuvarande och potentiella kunder. Ett högaktuellt exempel
på ett aktivare marknadsarbete är vår framgångsrika lansering av slipmassan
Absorbtion Express, sen specialmassa för tissue i höstas.

Rottneroskoncernen vilar på en lång historik och tillhör kärnan i den svenska
basindustrin. Våra engagerade medarbetare brinner för att driva och utveckla
verksamheten. Det är också deras engagemang som möjliggjort genomförandet av
Fokus15 och jag vill därför framföra mitt varma tack till samtliga anställda
för de insatser som gjorts under året.

Rottneros har genom de senaste årens strukturella affärer och
resultatutveckling blivit ett mycket finansiellt starkt företag utan externa
lån. Det är med stor tillfredställelse jag kan meddela att styrelsen för
Rottneros AB föreslår bolagsstämman att återuppta utdelningen till våra
aktieägare.

Inför framtiden kan jag konstatera att vi har ett starkt utgångsläge för 2015.
Vi har gynnsamma marknadsförhållanden, en stark dollar och en allt
effektivare produktion. Jag ser därför med tillförsikt fram mot det kommande
året och de strategiskt viktiga utvecklingssteg som väntar.

Per Lundeen

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida.www.rottneros.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Vallvik den 12 februari 2015

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 12 februari 2015 klockan 08.30. Denna rapport har
upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de
två ska den svenska versionen gälla.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.