Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

RSS Nordic: Delårsrapport januari-juni 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

PERIODEN JANUARI-JUNI 2017
Koncernens nettoomsättning uppgick till 350 TSEK (529 TSEK)
(EBITDA) uppgick till -6 116 TSEK (19 514 TSEK)
Resultat efter skatt uppgick till -7 799 TSEK (10 503 TSEK)
Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2017 var 23 634 TSEK (5 857 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Koncernen emitteradeett obligationslån om 12 MSEK. Upptagandedatum var den 14 februari 2017 och lånet förfaller den 14 februari 2018. Lånet löper med en ränta om 10 procent årligen. Koncernen emitterade förevarande Obligationslån den 28 februari 2017.
I februari 2017 förvärvade koncernen fastigheten i Nyköping av kommunen för 8 MSEK.
RSS Nordic Project Nynäshamn 2 AB emitterade ett obligationslån om 30 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 10 procent till och med den 13 juni 2018. Vidare emitterade RSS Nordic Project Gävle AB (publ) ett obligationslån om 37,5 MSEK som löper med årlig ränta om 10 procent fram till och med den 6 april 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Bolaget har avyttrat dotterbolaget Gavlehov 3 AB med fastigheten Gävle Sätra 108:27. Denna försäljning genererar ett positivt kassaflöde om cirka 15 MSEK som kommer att synas under andra halvåret.
Bolaget har i sitt Nynäshamnsprojekt tecknat bindande bokningsavtal rörande ett 40-tal bostadsenheter. Vid tillträde kommer dessa att ha ett värde av cirka 80 MSEK.

UTSIKTER FÖR 2017

RSS Nordic Development bedömer att bolaget kommer utvecklas väl och enligt plan. Det råder en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. De makroekonomiska förhållandena är gynnsamma och vi ser framför oss en del goda politiska initiativ för att föra produktio- nen framåt.
Under hösten kommer säljstart att ske för etapp 2 i Nynäshamn vilket uppgår till ett försäljningsvärde av cirka 120 MSEK. Samtidigt startar försäljning av bostadsrätter i Gävle till ett försäljningsvärde av ca 200 MSEK.

VD HAR ORDET

Så är det dags att sammanfatta första halvåret 2017 för vår koncern, RSS Nordic Development AB. Vi har haft ett otroligt innehållsrikt 2017 så här långt. Först av allt kan vi nu konstatera att vi ägs till 88,9 procent av Palisander Management AB, tidigare NTI Management AB. Från att vid årsskiftet ha varit delägda av andra intressenter till 40 procent. Detta har medfört att vi under första kvartalet fokuserat mycket på att hitta rätt legal struktur och att nyrekrytera styrelseledamöter samt nya befattningsha- vare. Som undertecknad till vd och en erfaren marknadschef, Pantea Lagerlöf. Vi har också efter rapportperiodens slut skrivit anställningsavtal med en CFO. Denne tillträder under slutet Q3 alternativt början Q4.

En viktig milstolpe för vårt bolag har också varit att listas som emittent på Nasdaq First North Bond Mar- ket. Detta i samband med emissionen av en företagso- bligation på 30 miljoner. I koncernen har vi emitterat obligationer för ett belopp om 109,5 miljoner under första halvåret. Emissionerna har skapat utrymme för förvärv och produktion samt ersatt tidigare finansiering. Vi ser detta som att koncernen åtnjuter ett gott förtroende på obligationsmarknaden och att våra projekt bedöms som livskraftiga och lönsamma över tid.

På förvärvssidan innebär detta konkret att vi tillträtt en fastighet i Nyköping, Porsen 1, som förvärvats av kom- munen. Vi erhöll laga kraft vunnet bygglov där i Q1. Under halvåret har vi också tecknat avtal med Enköpings Kommun om förvärv av en fastighet där. Så vi förstärker fastighetsportföljen ytterligare.

En avyttring har också skett då vi sålt dotterbolaget Gavlehov 3 AB med fastigheten Gävle Sätra 108:27. Den fastigheten har tidigare avstyckats från vår stam- fastighet i Gävle, Sätra 108:20. Totalt har vi genom bolag sålt avstyckade fastigheter relaterade till Sätra 108:20, för cirka 60 miljoner. Den fastigheten förvär- vades ursprungligen för ca 14 miljoner. Detta har varit möjligt genom den värdeutveckling som skett genom kunnigt och målmedvetet detaljplanearbete och likaledes med bygglovsprocessen.

Vi har på detta vis också aktivt tagit del i Gävle Kommuns arbete med att skapa den nya utvidgade stadsdelen Arena Staden. Där ju travbana och ishall är viktiga och populära verksamheter. Inom kort är det inflyttningsklart i de nyproducerade lägenheterna som uppförs av Preservia, på en av de sålda fastigheterna.

Alla våra projekt utvecklas på positivt sätt. I Nynäshamn fortskrider detaljplaneprocessen i gott samarbete med Nynäshamns kommun. När den processen är klar och bygglov finns kommer vi att konvertera vårt fastighetsbestånd där från kontor/produktion till bostäder. I etapp 1 som innehåller ett fyrtiotal planerade lägenheter, efter konvertering, har vi tecknat bindande förhandsavtal på samtliga. Stort, mycket stort intresse finns också redan nu för etapp 2.

I Gävle Alderholmen är vi ni under produktionsfas av det parkeringsgarage som skall ligga under den bostadsbebyggelse vi uppför. Där kommer vi att bilda en Brf under hösten och starta försäljning av bostadsrätter. Vår bedömning är att detta kommer att vara ett attraktivt boende med närheten till vatten, god kommunikation, välplanerade lägenheter i eftertraktad storlek och med parkering i källaren.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot resten av året och det kommande året. Vi bedömer att våra utsikter att utvecklas väl och enligt plan är ytterst goda. Det råder en fortsatt stark efterfrågan på bostäder.
De makroekonomiska förhållandena är gynnsamma och vi ser framför oss en del goda politiska initiativ för att föra produktionen framåt. Lägg därtill den goda kompetens vi har inom koncernen och våra goda samarbetskontakter med ett antal olika kommuner. Vilket vi uppnått genom att prestera enligt vad vi förespeglat, förvärv, detaljplaneprocesser, finansiering och byggnation.

Runar Söderholm, VD

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommunik 2017 26 februari 2018
Årsredovisning 2017 30 juni 2018
Årsstämma 2017 30 juni 2018

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 29 augusti 2017

Hans-Åke Richt
Styrelseordförande

Runar Söderholm
Vd & styrelseledamot

Pantea Lagerlöf
Styrelseledamot

Anders Aspegren
Styrelsesuppleant

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD Runar Söderholm, tel 0700-90 14 35

Denna information är sådan information som RSS Nordic Development AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför- ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RSS Nordic Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20977

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.