Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Ryssland: Centralbanken lämnar styrräntan oförändrad... (Forts)

(Kompletterad från och med stycke tre och nedåt)

(SIX) Den ryska centralbanken lämnade på fredagen styrräntan
oförändrad vid 8,25 procent, enligt Dow Jones Newswires.

Inlånings- respektive utlåningsräntan med en dags löptid
lämnades oförändrad vid 4,5 respektive 6,5 procent.

Reporäntan med 12 månaders löptid lämnas samtidigt oförändrad
vid 7,25 procent.

Centralbanken konstaterar att inflationstakten dämpades under
juli och inledningen av augusti, även om den fortsatt översteg
målspannet. Centralbanken bedömer att det inte råder något
signifikant inflationstryck på efterfrågesidan med en tillväxt
som ligger något under potentialen.

Vid ett antagande om oförändrad penningpolitisk hållning och
att ogynnsamma livsmedelschocker kan undvikas bedömer
centralbanken att inflationstakten kommer att återgå till
målspannet under det andra halvåret 2013 och att den fortsätter
bromsa in under 2014.

Viktigare makroekonomiska indikatorer pekar på att takten i
den ekonomiska tillväxten är fortsatt låg. Tillväxten i
industriproduktionen var fortsatt dämpad och investeringarna i
produktionskapaciteten fortsätter att minska.

"Svag investeringsaktivitet i kombination med den tröga
återhämtningen i extern efterfrågan pekar på ihållande risker
för ytterligare ekonomisk inbromsning, även på medellång sikt",
skriver centralbanken.

Centralbanken kommer fortsätta att bevaka inflationsriskerna
och nedsidesriskerna för den ekonomiska tillväxten.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC