Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Saab: Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (org. nr 556036-0793) kallas till
årsstämma i Saabs hangar, Åkerbogatan 10, Linköping, torsdagen den 11
april 2019, kl. 16.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 14.00. En flyguppvisning med
Gripen är planerad att äga rum kl. 15.00.

För vägbeskrivning och information om bussar, vänligen se
www.saabgroup.com/arsstamma.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som
görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2019 har rätt att
efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för
att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 5 april
2019, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering
hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare
som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast
fredagen den 5 april 2019

- på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 9-17),

- per post till adress Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

- via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella
biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis
eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före
årsstämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.saabgroup.com/arsstamma.

Årsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts

7. Anförande av verkställande direktören

8. Beslut om

a) Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda

balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antal revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

a) Nyval av Johan Menckel

b) Omval av Håkan Buskhe

c) Omval av Sten Jakobsson

d) Omval av Danica Kragic Jensfelt

e) Omval av Sara Mazur

f) Omval av Daniel Nodhäll

g) Omval av Bert Nordberg

h) Omval av Cecilia Stegö Chilò

i) Omval av Erika Söderberg Johnson

j) Omval av Marcus Wallenberg

k) Omval av Joakim Westh

l) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

15. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt
incitamentsprogram 2020 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

a) Införande av LTI 2020 - Aktiesparprogram 2020, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2020 av egna aktier

c) Aktieswapavtal med tredje part

16. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna
aktier

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås måndagen den 15 april 2019. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 9 i
bolagsordningen i syfte att åstadkomma ökad flexibilitet för beslut
om mandattiden vid val av revisor. Därutöver föreslås ändringar av
redaktionell karaktär i bolagsordningens § 1, § 12 andra stycket och
§ 14 till följd av vissa lagändringar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är Bolagets företagsnamn är SAAB AKTIEBOLAG.
SAAB AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).
Bolaget är publikt
(publ).
§ 9 För granskning av För granskning av bolagets årsredovisning
bolagets jämte räkenskaperna samt styrelsens och
årsredovisning jämte verkställande direktörens förvaltning skall
räkenskaperna samt utses en eller två revisorer med eller utan
styrelsens och revisorssuppleanter. Till revisor kan även
verkställande utses ett eller två registrerade
direktörens revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall
förvaltning skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls
utses en eller två under det första, andra, tredje eller fjärde
revisorer med eller räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
utan
revisorssuppleanter.
Till revisor kan
även utses ett eller
två registrerade
revisionsbolag.
Uppdraget som
revisor skall gälla
till slutet av den
årsstämma som hålls
under det fjärde
räkenskapsåret efter
det då revisorn
utsågs.
§ 12, Aktieägare, som vill Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma,
andra deltaga i skall dels vara upptagen i utskrift eller
stycket bolagsstämma, skall annan framställning av hela aktieboken
dels vara upptagen i avseende förhållandena fem vardagar före
utskrift eller annan stämman, dels ock anmäla sig hos bolaget
framställning av senast den dag som anges i kallelsen till
hela aktieboken stämman, varvid antalet biträden skall
avseende uppges. Denna dag får ej vara söndag, annan
förhållandena fem allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
vardagar före julafton eller nyårsafton, och ej infalla
stämman, dels ock tidigare än femte vardagen före stämman.
anmäla sig hos
bolaget senast kl
12.00 den dag som
anges i kallelsen
till stämman, varvid
antalet biträden
skall uppges. Denna
dag får ej vara
söndag, annan allmän
helgdag, lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton, och ej
infalla tidigare än
femte vardagen före
stämman.
§ 14 Bolagets aktier Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
skall vara avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
registrerade i ett om värdepapperscentraler och kontoföring av
avstämningsregister finansiella instrument.
enligt lagen
(1998:1479) om
kontoföring av
finansiella
instrument.

Majoritetsregler

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE,
REVISOR OCH ARVODEN (punkt 1 och 10-13)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande),
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jan
Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring
samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB. Olof Jonasson,
Första AP-fonden, har varit adjungerad till valberedningen sedan
december 2018.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

- Advokat Sven Unger som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)

- Elva styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 10)

- Till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant. (Punkt 10)

- En höjning av styrelsearvodet till 1 900 000 (1 750 000) kronor till styrelseordföranden, till 700 000 (675 000) kronor till vice ordföranden och till 620 000 (600 000) kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 250 000 (225 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 165 000 (150 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i ersättningsutskottet om 150 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. (Punkt 11)

- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 11)

- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Johan Menckel. (Punkt 12)

Johan Menckel är verkställande direktör och koncernchef för Gränges
AB. Han är vidare styrelseledamot i Nederman Holding AB, Svenska
postkodföreningen och World Materials Forum. Han har tidigare varit
VD för Sapa Heat Transfer, affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia,
VD för Sapa Heat Transfer Shanghai, managementkonsult på Accenture
och är grundare av addnature.com. Johan Menckel är civilingenjör
(industriell ekonomi) från Kungliga Tekniska Högskolan och är född
1971.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets
hemsida.

- Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt 12)

- I enlighet med revisions...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.