Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Saab: Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (org. nr 556036-0793) kallas till
årsstämma i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14,
Stockholm, onsdagen den 1 april 2020, kl. 16.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 14.00.

För information om bussar se www.saabgroup.com/arsstamma

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som
görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020 har rätt att
efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för
att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 mars
2020, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering
hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare
som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast
torsdagen den 26 mars 2020

· på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 09.00 - 17.00),
· per post till adress Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm, eller

· via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella
biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis
eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före
årsstämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.saabgroup.com/arsstamma. Aktieägare eller ombud för
aktieägare får vid årsstämman ha med sig högst två biträden. Biträde
får medfölja endast om aktieägaren anmäler detta i förväg till Saab.

Årsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts

7. Anförande av verkställande direktören

8. Beslut om

a. Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
c. balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
d. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

a. Nyval av Micael Johansson
b. Omval av Sten Jakobsson
c. Omval av Danica Kragic Jensfelt
d. Omval av Sara Mazur
e. Omval av Johan Menckel
f. Omval av Daniel Nodhäll
g. Omval av Bert Nordberg
h. Omval av Cecilia Stegö Chilò
i. Omval av Erika Söderberg Johnson
j. Omval av Marcus Wallenberg
k. Omval av Joakim Westh
l. Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt
incitamentsprogram 2021 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

a. Införande av LTI 2021 - Aktiesparprogram 2021,
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram
Särskilda Projekt 2021

b. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och
beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av egna aktier

c. Aktieswapavtal med tredje part
14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna
aktier

a. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
b. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier i samband med företagsförvärv

c. Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av
tidigare år inrättade incitamentsprogram

15. Beslut om förslag från aktieägaren Svenska Freds- och
skiljedomsföreningen om att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16
om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all
försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.

16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,70 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 3 april 2020. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 8 april 2020.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE OCH
ARVODEN (punkt 1 och 9-11)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande),
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ossian
Ekdahl, Första AP-fonden, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder samt
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

· Advokat Eva Hägg som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)
· Elva styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 9)
· En höjning av styrelsearvodet till 1 975 000 (1 900 000) kronor
till styrelseordföranden, till 725 000 (700 000) kronor till vice
ordföranden och till 645 000 (620 000) kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En
höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 275 000
(250 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 175
000 (165 000) kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i
ersättningsutskottet om 150 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter
i ersättningsutskottet. (Punkt 10)

· Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 10)
· Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Sten Jakobsson,
Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll,
Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus
Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Micael Johansson. (Punkt 11)

Micael Johansson är verkställande direktör och koncernchef för Saab
AB. Han har tidigare varit vice VD för Saab AB och även innehaft ett
flertal chefspositioner inom Saab koncernen, bland annat som chef för
affärsområde Surveillance. Micael Johansson har en kandidatexamen i
matematik och datavetenskap från Uppsala Universitet och är född
1960.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets
hemsida.

Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt
11)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

Bakgrund och motiv

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare i Saab AB som beslutades av
årsstämman 2019 och de gällande ersättningsstrukturerna och
ersättningsnivåerna i bolaget.

Ersättningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslå
årsstämman 2020 att godkänna ersättningsriktlinjer som i sak
överensstämmer med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019.
De föreslagna ersättningsriktlinjerna är mer detaljerade än tidigare
för att uppfylla nya lagkrav, men medför inte några ändringar i
ersättningsstrukturen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om
nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Det är styrelsen som slutligen
fastställer ersättningen till de ledande befattningshavarna inom den
ram som riktlinjerna föreskriver.

Riktlinjer

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och
övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets
hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall
av dessa riktlinjer, se nedan. Inga styrelsearvoden skall utgå för
koncernledningens deltagande i styrelser för affärsområden eller
Saabs dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas
av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2020 och tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av Saabs strategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av Saabs affärsstrategi och

tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande
befattningshavare. För detta krävs att Saab kan erbjuda
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga totalersättningar anpassade
efter bolagets utveckling och situation, vilket dessa riktlinjer
möjliggör. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt präglas av
förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som
förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall
göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

För information om bolagets affärsstrategi, se den externa hemsidan
www.saabgroup.com.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen skall bestå av kontant lön. Den fasta lönen
revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den
fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa
produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas,
produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra
decennier, med som regel betydande investeringar och långa
kundrelationer över hela världen. Det är därför viktigt att de
ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i
bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning
särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare. Saab betalar därför
normalt inga kortsiktiga rörliga kontantersättningar till VD eller
övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen består
istället av lån...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.