Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Saab: Kommuniké från Saabs årsstämma 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 8 april
2014 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se och läsa anförande från
Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe. Klicka på följande länk för
att ta del av informationen:
http://www.media-server.com/m/p/3dhpz5vu.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per
aktie och fredagen den 11 april 2014 som avstämningsdag för
utdelning. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen
den 16 april 2014.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Buskhe, Johan
Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia
Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh
som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes som
styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter
stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvodet ska vara

1 230 000 kronor till styrelseordföranden, 525 000 kronor till vice
ordföranden och 480 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för
arbete i revisionsutskottet skall vara 180 000 kronor till ordförande
i revisionsutskottet och

120 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
Ersättning för arbete i ersättningsutskottet är oförändrat och skall
vara 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000
kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Riktlinjerna har samma innehåll som de riktlinjer
som beslutades av årsstämman 2013.

Långsiktigt incitamentsprogram 2014 och förvärv samt överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett
långsiktigt incitamentsprogram 2014 ("LTI 2014"), bestående av ett
Aktiesparprogram 2014 och ett Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.
Syftet med programmet är att stimulera anställda till fortsatt
långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka
koncernens attraktivitet som arbetsgivare. LTI 2014 bedöms ha en
positiv påverkan på Saabs framtida utveckling och därmed vara till
fördel för såväl aktieägare som de anställda i Saab-koncernen. LTI
2014 omfattar högst 1 340 000 aktier.

Kostnaden för incitamentsprogrammet vid en aktiekurs på 170 kronor kan
maximalt uppgå till 228 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 % av de
totala lönekostnaderna i Saab-koncernen 2013.

Aktiesparprogram 2014 är oförändrat jämfört med tidigare års program
och omfattar samtliga tillsvidareanställda inom Saab koncernen.
Programmet ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av
baslönen för köp av aktier av serie B i Saab under tolv månader. Om
de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år och
anställningen i Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde av Saab
tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Detta program
omfattar högst 900 000 aktier av serie B.

Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet har modifierats för att öka
intresset för programmet i målgruppen. Syftet med ändringarna är att
attrahera och behålla kompetens på konkurrenskraftiga villkor samt
att bättre återspegla både Saabs affärsstrategi och finansiella mål.
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 riktas till högst 175
nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan
spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av aktier av
serie B under tolv månader. Investering som sker inom ramen för detta
program tillgodoräknas även deltagaren i Aktiesparprogram 2014, dock
upp till ett belopp om max 5 procent av baslönen. Om de köpta
aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i
Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde att ha rätt till
vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen
uppnåtts. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 omfattar högst 440
000 B-aktier i Saab. Programmet ger den anställde rätt till 2-7
prestationsaktier för varje inköpt aktie. Antalet prestationsaktier
kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för
prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål:
organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar
samt operativt kassaflöde under räkenskapsåret 2015. Den relativa
viktningen mellan målen är att 30 % av maximal tilldelning är
hänförlig till organisk försäljningstillväxt, 40 % till
rörelsemarginal efter avskrivningar och 30 % till operativt
kassaflöde. Prestationsmålen kommer att fastställas av styrelsen med
en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål.
Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen
efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs.
räkenskapsåret 2015. Om maximinivåerna för prestationsmålen uppnås
eller överskrids kommer prestationsmatchning att uppgå till (och inte
överskrida) det högsta antalet aktier om 440 000. Om
prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger
miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att
ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet
uppgår till eller understiger miniminivån. Prestationsaktier
tilldelas tre år efter investeringen, dvs normalt under 2018 och i
januari 2019.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab för
säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs
långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterat Aktieprogram
och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa
kostnader förenade med LTI 2014, huvudsakligen sociala avgifter.
Årsstämman beslutade vidare att högst 1 340 000 aktier av serie B får
överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2014. Överlåtelser
skall ske vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i
LTI 2014 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under
räkenskapsåret 2018 och i januari 2019.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa
årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier av serie B upp till max
10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att
kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta
aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets
aktierelaterade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, före nästa
årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband
företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv. Skälet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa
betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

Beslut fattades vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning
av bolagets Aktiesparprogram 2010, 2011, 2012 och 2013, samt
Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010, 2011, 2012 och 2013, före
nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B
i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Saab Grintek
Technologies

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna
överlåtelse av aktier i det sydafrikanska dotterbolaget Saab Grintek
Technologies (Pty) Ltd till Imbani Holdings (Pty) Ltd.

Ärende från aktieägaren Carl-Johan Westholm

Årsstämman beslutade att inte bifalla Carl-Johan Westholms förslag att
uppdra åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C
Systems International AB i syfte att få en avtalsenlig lösning
istället för en fortsatt långdragen juridisk process.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till
civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla
kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny
teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl.
18.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/kommunike-fran-saabs-arsstamma-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/183/9566175/231057.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.