Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Saab: Saabs årsstämma 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 5 april
2017 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och
koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens
ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk:
http://saabgroup.com/about-company/corporate-governance/annual-general-m...

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 5,25 kronor per
aktie och fredagen den 7 april 2017 som avstämningsdag. Utbetalning
beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 april 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag valdes Danica Kragic Jensfelt,
Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson till nya
styrelseledamöter. Vidare omvaldes Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Sara
Mazur, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Marcus Wallenberg och
Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till
styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter
stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvodet ska vara 1 550 000 kronor till styrelseordföranden,
640 000 kronor till vice ordföranden och 570 000 kronor vardera till
övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 225 000 kronor
till ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet
skall vara 135 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor vardera
till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn
skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018 och förvärv samt överlåtelse
av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt
incitamentsprogram 2017/2018 ("LTI 2017/2018"), som består av
Aktiesparprogram 2018 (oförändrat), Prestationsrelaterat Aktieprogram
2018 (oförändrat) och ett nytt Prestationsprogram Särskilda Projekt
2017. LTI 2017/2018 omfattar högst 1 340 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2018 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna
kan spara upp till 5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab.
Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i
Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal
aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 900 000
B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 riktas till högst 175
nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan
spara upp till 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om
de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i
Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri
matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts.
Programmet ger den anställde rätt till 2-7 prestationsaktier för
varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet
prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk
försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt
kassaflöde under räkenskapsåret 2018. Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2018 omfattar högst 360 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 riktas till högst 45
nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören.
Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 utgör ett komplement till
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016. Deltagande i det nya
programmet förutsätter deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram
eller Aktiesparprogram. Programmet ger den anställde rätt till
prestationsaktier motsvarande 15-52,5 procent av kontant baslön för
räkenskapsåret 2017 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att
anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås.
Tilldelning av prestationsaktier baseras på åtta likaviktade
prestationsmål under 2017 kopplade till Saabs särskilda projekt inom
produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. För
VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier
i det nya programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram
tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för VD och
60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Programmet
omfattar högst 80 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av högst 1 340 000 B-aktier i Saab för säkerställande av
leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för
efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader
förenade med LTI 2017/2018, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman
beslutade vidare att högst 1 340 000 B-aktier får överlåtas
vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2017/2018. Överlåtelser sker
normalt under räkenskapsåren 2020-2021 och i februari 2022 enligt
villkoren för LTI 2017/2018.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa
årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 % av
samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna
anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta
aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets
aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid
finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av
tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över
börs överlåta högst 1 200 000 B-aktier i syfte att täcka vissa
utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saabs-arsstamma-2017,c2233339
http://mb.cision.com/Main/183/2233339/653793.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.