Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Saab: Saabs resultat januari - juni 2018

Saab presenterar resultatet för januari - juni 2018.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Effektivt projektgenomförande i fokus

Efterfrågan på högteknologiska försvars- och säkerhetslösningar har
varit fortsatt stark under det första halvåret 2018. Det
säkerhetspolitiska läget och den snabba teknologiska utvecklingen har
lett till ökade satsningar på försvarsmateriel inom många regioner i
världen.

Under första halvåret 2018 har Saab uppnått viktiga milstolpar i några
av de större utvecklingsprojekten. Bland annat genomfördes en lyckad
första flygning av GlobalEye, den nya generationen flygburet
övervakningssystem, och den svenska marinens ubåt HMS Gotland
sjösattes efter en halvtidsuppgradering och modifikation. Även Gripen
E programmet fortskrider enligt plan. Genomförande av större projekt
har varit i fokus för Saab under första halvåret och kommer även att
vara det framöver.

Orderingång och försäljningsintäkter

Orderingången av medelstora beställningar var stark under första
halvåret 2018. Totalt uppgick orderingången till 12,7 miljarder
kronor. En stor beställning mottogs under perioden gällande
utvecklings- och driftstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4
miljarder kronor. Under samma period 2017 mottogs stora beställningar
om totalt 10,7 miljarder kronor. Intresset för Saabs produkter är
fortsatt stort.

Försäljningsintäkterna uppgick till 15,7 miljarder kronor med en
organisk tillväxt om 1 procent. Affärsområdena Aeronautics,
Surveillance och Kockums såg stark tillväxt drivet av ökad
aktivitetsnivå inom större projekt.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 905 miljoner kronor (886) och
rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,8). Rörelsemarginalen stärktes
under perioden inom flera affärsområden och som förväntat påverkades
rörelsemarginalen inom affärsområdet Dynamics negativt av en lägre
leveransnivå jämfört med samma period 2017.

Det operationella kassaflödet uppgick till -2 750 miljoner kronor
(-443) vilket var enligt plan. Den främsta anledningen till det
negativa kassaflödet var en hög upparbetning av sysselsatt kapital
inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna
förskott och milstolpebetalningar.

Finansnettot påverkade periodens resultat negativt till följd av
marknadsvärdesförändringar i derivat avseende säkrade offerter i
framförallt USD.

Effektivitet

Under det första halvåret 2018 har arbetet med att effektivisera
verksamheten fortsatt, samtidigt som ett analysarbete pågår för att
identifiera åtgärder med syfte att öka produktiviteten ytterligare.
Ambitionen är att påbörja dessa under hösten.

Prognos för 2018: (oförändrad)

Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs
långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande
poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett
ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en
rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Nyckeltal

MSEK Jan Jan-jun Förändring, Kv2 Kv2 Helår
-jun 2017 1) % 2018 2017 20171)
2018
Orderingång 12 664 20 554 -38 6 529 10 30 841
853
Orderstock 104 112 769 -7 107
473 233
Försäljningsintäkter 15 719 15 358 2 7 953 7 772 31 666
Bruttoresultat 3 537 3 469 2 1 799 1 686 7 543
Bruttomarginal, % 22,5 22,6 22,6 21,7 23,8
EBITDA 1 323 1 314 1 669 568 3 089
EBITDA-marginal, % 8,4 8,6 8,4 7,3 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 905 886 2 458 347 2 250
Rörelsemarginal, % 5,8 5,8 5,8 4,5 7,1
Periodens resultat 450 660 -32 199 264 1 508
Varav moderbolagets 425 643 -34 183 253 1 477
aktieägares andel
Resultat per aktie 3,95 5,99 1,70 2,36 13,75
efter utspädning, SEK
2)
Räntabilitet på eget 9,7 11,2 10,9
kapital, % 3)
Operationellt -2 750 -443 -539 -1 1 388
kassaflöde 429
Fritt kassaflöde -3 192 -532 -781 -1 852
429
Fritt kassaflöde per -29,66 -4,96 -7,25 -13,30 7,93
aktie efter
utspädning, SEK
1) 2017 har omräknats
i enlighet med nya
redovisningsprinciper
för intäktsredovisning
(IFRS 15).
2) Genomsnittligt 107 634 107 332 107 107 107
antal aktier efter 456 919 678 423 400
utspädning. 230 697 920
3) Räntabilitet på
eget kapital beräknas
på en rullande 12
-månadersperiod.

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in till en press- och analytikerträff där vd och
koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg
presenterar Saabs delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Datum: Fredagen den 20 juli, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av
presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en
telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via
webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/180720/

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du
ringer):

UK: +44 2030089815

SE: +46 8 56642696

US: +1 8557532237

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att
finnas

tillgängligt i efterhand på
http://www.saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations

Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.
07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saabs-resultat-januari---juni-2018,c257...
http://mb.cision.com/Main/183/2578855/881199.pdf
http://mb.cision.com/Public/183/2578855/bc50129cde4137d4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.