Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Saab: Saabs resultat för januari-mars 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för
januari-mars 2014.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

Under första kvartalet 2014 har marknadsläget varit fortsatt
utmanande. Samtidigt ser vi ett stort intresse globalt för Saabs
erbjudande och möjligheter för våra högteknologiska och
kostnadseffektiva lösningar. Vi har exempelvis under ett flertal år
växt inom det marina området och under första kvartalet meddelades
ambitionen att expandera verksamheten ytterligare. Efter första
kvartalets utgång ingick Saab en icke bindande avsiktsförklaring med
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG om att förvärva ThyssenKrupp
Marine Systems AB (tidigare Kockums). Ett förvärv bedöms möta
Sveriges behov av en industriell lösning gällande design, produktion
och underhåll av ubåtar och örlogsfartyg.

Intresset för Gripen är växande på världsmarknaden. Utvecklingsarbetet
av nästa generations Gripen är i full gång och Gripen E ska levereras
till Sverige med start 2018. Samtidigt fortlöper förhandlingarna med
Brasilien om Gripen och båda parters ambition är att teckna ett avtal
under 2014.

Den 18 maj hålls en folkomröstning i Schweiz angående köp av Gripen E.
Inom ramen för vårt arbete med att uppfylla åtaganden för det
industriella samarbetet med Schweiz undertecknades under kvartalet
bland annat en avsiktsförklaring med schweiziska Pilatus om en möjlig
utveckling av skolflygplan för det svenska flygvapnet.

Orderingången under första kvartalet minskade jämfört med samma period
2013, vilket ska ses i ljuset av att vi under första kvartalet 2013
mottog utvecklingsbeställningar omfattande 13,2 miljarder för Gripen
E. Affärsområdet Dynamics har fortsatt vikande orderingång till följd
av förseningar i upphandlingsprocesser. Samtidigt valdes Saabs
bärbara vapensystem Carl-Gustaf ut som möjlig standardutrustning för
den amerikanska arméns lätta infanteriförband. Detta bekräftar
Carl-Gustafs ledande position på världsmarknaden.

Försäljningsintäkterna uppgick till 5 280 miljoner kronor, vilket var
en organisk nedgång med 9 procent jämfört med 2013. Valutaeffekter
påverkade negativt med en procent.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 270 (396) miljoner
kronor och rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (6,8).

Affärsområdet Electronic Defence Systems gjorde en förlust under
kvartalet till följd av att kostnader för effektiviseringsåtgärder
togs och fortsatta investeringar gjordes i utveckling av radar- och
sensorteknologi.

Implementeringen av effektiviseringsåtgärderna som initierades 2013
fortsatte enligt plan. Sedan årets slut 2013 har antalet
heltidsekvivalenter minskat med cirka 300.

Det operationella kassaflödet var negativt som ett resultat av
upparbetning i större projekt och få milstolpebetalningar i
kvartalet.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 1,63 (2,46).

Jag kan konstatera att Saab står starkt med en rekordstor orderstock
och vi fortsätter att utvecklas. Expansionen inom det marina området
stärker Saabs position som en heltäckande leverantör av försvars- och
säkerhetslösningar på den globala marknaden.

Prognos för 2014:

· Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med
2013.

· Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga
jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än
rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande
poster.

Rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster
uppgick till 6,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan jan Förändring, jan
-mars -mars % -dec
2014 2013 2013
Orderingång 4 078 18 865 -78 49 809
Orderstock 58 608 47 059 25 59 870
Försäljningsintäkter 5 280 5 862 -10 23 750
Bruttoresultat 1 361 1 612 -16 6 328
Bruttomarginal, % 25,8 27,5 26,6
Rörelseresultat före av- 476 644 -26 2 367
och nedskrivningar (EBITDA)
EBITDA-marginal, % 9,0 11,0 10,0
Rörelseresultat (EBIT) 270 396 -32 1 345
Rörelsemarginal, % 5,1 6,8 5,7
Periodens resultat 176 262 -33 742
Resultat per aktie före 1,64 2,54 6,98
utspädning, SEK
Resultat per aktie efter 1,63 2,46 6,79
utspädning, SEK
Räntabilitet på eget 5,5 13,3 6,3
kapital, %*
Fritt kassaflöde ** -316 -325 -1 460
Fritt kassaflöde per -2,95 -2,98 -13,38
aktie efter utspädning, SEK
* Räntabilitet på eget
kapital beräknas på en
rullande 12-
månadersperiod.** Från
och med 1 januari 2014
rapporteras fritt
kassaflöde för koncernen.
Det benämndes tidigare
operativt kassaflöde.
Jämförelsetal för 2013
har omräknats enligt
förändringen i
redovisningsprinciper för
samarbetsarrangemang (IFRS
11). Se vidare not 13. I
tillämpliga fall har
också jämförelsetal för
2013 för vissa
affärsområden räknats om
till följd av
organisations- och
strukturförändringar, se
vidare not 14. De senare
påverkar inte koncernen
som helhet.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och
analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg
presenterar Saabs resultat för januari-mars 2014.

Fredag 25 april, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karoline.sandar@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 0245

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka
http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en
direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med
presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen
kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer
också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till
civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla
kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny
teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april
2014 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saabs-resultat-for-januari-mars-2014,c9...
http://mb.cision.com/Main/183/9574323/237045.pdf
http://mb.cision.com/Public/183/9574323/941695651acba768.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.