Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Safe at Sea: Beslut om Riktad emission och extra stämma

Styrelsen i Safe at Sea AB har idag den 14 november 2019 beslutat om
att genomföra en riktad emission inom ramen för årsstämmans
bemyndigande samt beslutat om att kalla till extra stämma.

En riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
genomförs i syfte att färdigställa utvecklingen av viktiga
strategiska produkter, uppfylla de tillväxtmål som tidigare
kommunicerats och beslutats av styrelsen samt för att säkerställa
bolagets rörelsekapitalbehov.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt.
Styrelsen bedömer att det inte finns förutsättningar för att på kort
sikt genomföra en företrädesemission med hänsyn till tidsaspekten
samt emissionskostnader, varför styrelsen beslutat om att göra avsteg
från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionsvillkor:

· Emissionskursen har av styrelsen fastställts till ett
marknadsmässigt belopp om 1,00 SEK per aktie. Det är styrelsens
bedömning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts då
den baseras på rådande marknadsförutsättningar.

· Den del av emissionen som genomförs inom styrelsens bemyndigande
omfattar högst 3 500 000 nya aktier, vilket ökar Bolagets
aktiekapital med högst 2 625 000 SEK. Vid full teckning tillförs
Bolaget 3 500 000 SEK i emissionslikvid, före uppskattade
emissionskostnader om cirka 300 000 SEK.

· Den del av emissionen som genomförs inom ramen för vederbörligt
stämmobeslut omfattar högst 1 500 000 nya aktier, vilket ökar
Bolagets aktiekapital ytterligare med högst 1 125 000 SEK. Vid full
teckning tillförs Bolaget 1 500 000 SEK i emissionslikvid, före
uppskattade emissionskostnader om cirka 50 000 SEK.

Styrelsen är av årsstämman som avhölls den 23 maj 2019, bemyndigad att
fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner motsvarande ett
belopp om högst 5 MSEK. Bolagsordningen medger ett högst antal aktier
om 8 miljoner st, varför 3 500 000 aktier kommer att erbjudas inom
ramen för styrelsens bemyndigande och resterande 1,5 miljoner aktier
erbjudas inom ramen för stämmobeslut.

De som avser teckna aktier i emissionen är (Namn/antal aktier): Martin
Bengtsson/150 000, Christian Berger/550 000, Pontus Berger/100 000,
Andreas Björklund/250 000, Patric Blomdahl/300 000, Jimmie
Landermann/350 000, Christian Månsson/150 000, Jens Olsson/300 000,
Magnus Olsson/250 000, Mathias Semmelhofer/100 000, Joakim Svahn/250
000, Fredrik Valfridsson/100 000, Per Vasilis/400 000 och Fredrik
Åhlander/250 000.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 16
december 2019 kl.15:00. Kallelse kommer att ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse
skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

Vid extrastämman kommer styrelsen föreslå att genomföra ändring av
bolagsordningens gränser avseende antal aktier. Styrelsen kommer
också att presentera förslag avseende minskning av bolagets
aktiekapital, för täckande av förlust och överföring till fritt eget
kapital. Styrelsen föreslår vidare att genomföra den del av den
riktade nyemissionen som ej ryms inom nuvarande maxgräns för antal
aktier enligt bolagets gällande bolagsordning.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/beslut-om-riktad-emission-och-e...
https://mb.cision.com/Main/11568/2961449/1141354.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.