Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Safe at Sea: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med
helårsbokslutet perioden 1 januari - 31 december för verksamhetsåret
2014. Bolagets räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

Koncern - Perioden oktober-december 2015

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 683tkr (2 625 tkr).
· Rörelseresultatet uppgick till -286tkr (190 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (0,077 kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,58 % (78,59%)

Moderbolag - Perioden oktober-december 2015

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 020 tkr (2 070
tkr).

· Rörelseresultatet uppgick till -303 tkr (349 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,123kr (0,142kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick 39,74% (73,0%)
Koncern - Räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31

1. Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 746 tkr (11 254
tkr).

2. Rörelseresultatet uppgick till -1 035tkr (-68 tkr).
3. Resultat per aktie uppgick till -0,42 tkr (-0,04 kr).
4. Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,02% (69,28 %).
Moderbolag - Räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31

1. Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 9 159 tkr (8 456tkr).
2. Rörelseresultatet uppgick till -1136 tkr (91 tkr).
3. Resultat per aktie uppgick -0,455 kr (0,03 kr).
4. Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,80 % (59,12 %).

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt,
RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen
för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även
ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller
managementtjänster för sjöfarten och yachting. Bolaget har sitt säte
i Kungälv och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:s kommentar

Året utvecklades till något av en berg- och dalbana. Där ökad
omsättning, med rekord i antal sålda båtar och större försäljning
genom agenter, än någonsin tidigare. Detta blandades med ett oväntat
och resurskrävande produktionsstopp, ökade komponent- och
försäljningskostnader samt offensiva satsningar på försäljning och
etablering av agenter på nya marknader. Året avslutades med en spurt
under fjärde kvartalet, för försöka att köra ikapp lite av den mark
vi tappade under produktionsstoppet tidigare under året.

Försäljningsinsatserna under året har fokuserats på geografiskt
näraliggande marknader och på nya kundsegment som t.ex. hamnar,
myndigheter och vindkraftsindustri. Vi räknar med att även dessa
satsningar kommer att bära frukt under 2016. Rekryteringen av fler
nya agenter under perioden, har lett till att vi nu är representerade
på ytterligare tre nya marknader. Men penetrationen av nya marknader
är resurskrävande och har påverkat bolagets resultat. Positivt har
dock varit att vi redan under perioden ökat försäljningen genom
agenter till drygt 20 % av all nyförsäljning, och vi förväntar oss
att andelen kommer att fortsätta att öka under 2016.

Allt fler större räddningsorganisationer och myndighetskunder har
börjat anskaffa RR, vilket har lett till ett ökat förtroende för
systemet. RR börjar bli ett alltmer etablerat räddningsverktyg och vi
kan se att kunderna har kortare anskaffnings- och
utvärderingsprocesser än tidigare. Fler större kunder har också
närmat sig oss för att förhandla om beställningar som både är större
i volym och mer omfattande systemlösningar. Ytterligare en indikator
på att RR blir alltmer accepterad, är att i svenska, finska och
baltiska offentliga upphandlingar, som avser större båtar och fartyg
finns RR kravställd som "lättbåt" till moderfarkosten.

Nedgången inom offshore oil and gas globalt, har lett till att
projektet med BP EOC gått på sparlåga. Men vidareutvecklingen av ett
komplett räddningskoncept med RR för offshore fortgår, där nu också
vindkraftsindustrin ingår. RR-konceptet är en extremt
kostnadseffektiv räddningslösning och vi är övertygade om att det
stålbad offshore nu genomgår, leder också till en ökad
kostnadsmedvetenhet hos kunderna. Detta tillsammans med att det inte
finns några alternativa lösningar och att det fortfarande finns
legala krav på aktörerna lösa räddningsproblematiken under riggarna,
talar än mer för att RR-systemet kommer att få ett genombrott inom
offshore, även om det i övrigt är en bransch som befinner sig i en
"petrokemisk" konjunktur-svacka.

Räddning i inre vatten är en annan marknad som börjat ta fart. Där är
det kunder i Storbritannien och Frankrike är först ut, utanför
Sverige med att anskaffa RR för räddning i sjöar, floder och
översvämningsområden.

Under tredje kvartalet drabbades vi av ett driftstopp i produktionen.
Anledning till detta var ett sammanträffande där olyckligtvis dels
försenade dels felaktiga inleveranser sammanföll. Det sist nämnda
genererade dessutom intermittenta felsymptom som inte visade sig i
samband med leveranskontroll utan först efter leverans. När vi i
slutet på tredje kvartalet kunde vi summera effekterna av
ovanstående, kunde vi konstatera att drygt sex manveckors
produktionstid, gått förlorad. Omsatt i utleveranser motsvarade det
ett tapp på drygt tre RR.

Även om det blev mycket kostsamt för bolaget, kan vi konstatera att
våra kunder ändå varit mycket nöjda med Safe at Seas sätt att lösa
problemen. Något som har var mycket viktigt för vår trovärdighet hos
våra kunder. Sist men inte minst resulterade insatta åtgärder i att
vi nu också har en än mer kvalitativ produkt.

Vi kan inte vara nöjda med årets resultat men jag är stolt över hur
fokuserat alla medarbetare och styrelsen har arbetat med att både
jobba ikapp förlorad mark och att bädda för möjligheten till en stark
offensiv utveckling av bolaget under 2016. Målet är att fördubbla
omsättning 2016. Åtgärdsprogram är satta för effektivisera såväl
försäljning som produktion, samt att bibehålla och där det är
möjligt, även öka bruttovinstmarginalerna under den tillväxtfas vi nu
befinner oss i.

Kaj Lehtovaara, VD

Verksamhetsåret 2015

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Försäljning

Satsningarna på att rekrytera fler agenter har under perioden lett
till att vi nu är representerade på ytterligare tre nya marknader som
är i Polen, Sydafrika och Italien. Rekryteringen av nya agenter och
penetrationen av nya marknader, är resurskrävande och har påverkat
bolagets resultat. Men det är en både nödvändig och långsiktig
satsning. Positivt är att vi redan under perioden kan konstatera att
försäljningen genom agenter ökat till drygt 20 % av all
nyförsäljning, och vi förväntar oss att andelen kommer att fortsätta
att öka under 2016.

Övriga försäljningsinsatser har fokuserats dels på geografiskt
näraliggande marknader dels på nya kundsegment som t.ex. hamnar,
myndigheter och vindkraftsindustri. I närområdet har de nordiska
länderna och länderna i Östersjöregionen varit i fokus.

Under året har leveranser av RR gjorts till:

· Sjöräddningssällskapet
· Ålands Sjöräddningssällskap
· Norska Redningsselskapet (RS)
· Norska Röda korset
· Holländska färjerederiet TESO

· Sydafrikanska myndigheter
· Fransk räddningstjänst
· Engelsk räddningstjänst
· Svenska räddningstjänster
· Räddningstjänsten i Hong Kong

Marknad

Allt fler större räddningsorganisationer som norska RS och
myndighetskunder som Hong Kong Fire Service Department har börjat
anskaffa RR, vilket har lett till ett ökat förtroende för systemet.
RR börjar bli ett alltmer etablerat räddningsverktyg och vi kan se
att kunderna har kortare anskaffnings- och utvärderingsprocesser än
tidigare. Fler större kunder har också närmat sig oss för att
förhandla om beställningar som både är större i volym och mer
omfattande systemlösningar. Ytterligare en indikator på att RR blir
alltmer accepterad, är att i svenska, finska och baltiska offentliga
upphandlingar, som avser större båtar och fartyg finns RR kravställd
som "lättbåt" till moderfarkosten.

Nedgången inom offshore oil and gas globalt, har lett till att
projektet med BP EOC gått på sparlåga. Men vidareutvecklingen av ett
komplett räddningskoncept med RR för offshore fortgår, där nu också
vindkraftsindustrin ingår. RR-konceptet är en extremt
kostnadseffektiv räddningslösning och vi är övertygade om att det
stålbad offshore nu genomgår, leder också till en ökad
kostnadsmedvetenhet hos kunderna. Detta tillsammans med att det inte
finns några alternativa lösningar och att det fortfarande finns
legala krav på aktörerna lösa räddningsproblematiken under riggarna,
talar än mer för att RR-systemet kommer att få ett genombrott inom
offshore, även om det i övrigt är en bransch som befinner sig i en
"petrokemisk" konjunktur-svacka.

Räddning i inre vatten är en annan marknad som börjat ta fart. Där är
det kunder i Storbritannien och Frankrike är först ut, utanför
Sverige med att anskaffa RR för räddning i sjöar, floder och
översvämningsområden.

Tillsammans med vår partner Hode over Vann AS har vi tagit fram en
kurs för RescueRunner för i just räddning i älv- och
översvämningsdrabbade områden, för att möta dessa kunders behov.
Pilotkursen "RR i älv" som genomfördes i december med deltagare från
sjöräddningsorganisationer och räddningstjänster blev en stor succé.

Produktion

Under tredje kvartalet drabbades vi av ett driftstopp i produktionen.
Anledning till detta var ett sammanträffande där olyckligtvis dels
försenade dels felaktiga inleveranser sammanföll. Det sist nämnda
genererade dessutom intermittenta felsymptom som inte visade sig i
samband med leveranskontroll utan först efter leverans. När vi i
slutet på tredje kvartalet kunde vi summera effekterna av
ovanstående, kunde vi konstatera att drygt sex manveckors
produktionstid, gått förlorad. Omsatt i utleveranser motsvarade det
ett tapp på drygt tre RR.

Även om det blev mycket kostsamt för bolaget, kan vi konstatera att
våra kunder ändå varit mycket nöjda med Safe at Seas sätt att lösa
problemen. Något som har var mycket viktigt för vår trovärdighet hos
våra kunder. Sist men inte minst resulterade insatta åtgärder i att
vi nu också har en än mer kvalitativ produkt.

I slutet på tredje kvartalet var vi åter i full produktion och under
fjärde kvartalet producerades åtta RescueRunners. Sammantaget för
året innebar detta ett rekord för bolaget i antalet producerade
RescueRunners.

Vi har också fortsatt arbetet med att se över vår organisation och
våra produktionslokaler med fokus på effektivisering, förbättring och
en bra arbetsmiljö. Vi har under året sökt efter nya och mer
ändamålsenliga lokaler och räknar att flytta under sommaren 2016.

Nya produkter och tjänster

Under perioden har förhandlingar inletts rörande försäljningsrätten
till några olika produkter inom området lätta räddningssystem. Det är
produkter som är världsunika, som vänder sig till vår målgrupp och
som är utmärkta komplement till RescueRunner-systemet. Vi hoppas att
kunna ha förhandlingarna klara under första kvartalet 2016. Sen
tidigare har vi också introducerat RR Mobile Rescue Station(RRMRS)
som ryms i en 20 fots container, är en mobil räddningsstation, som
innehåller en RR-enhet och allt annat som behövs för att kunna
genomföra räddningsinsatser, i allt från hamnar till
översvämningsdrabbade katastrofområden. Vi ser fram att få leverera
den första RRMRS:en under 2016, då slutförhandlingar med den första
kunden pågår och förväntas vara klara under första kvartalet 2016.

Organisation

Vi har under året förstärkt produktionen med ytterligare en båtbyggare
och i dotterbolaget Safe at Sea Management med ytterligare en
personalvetare dels för att kunna vidareutveckla våra tjänster dels
för att kunna omfördela resurser även till moderbolagets
säljorganisation.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Ytterligare RescueRunners beställda av Redningsselskapet och
Sjöräddningssällskapet

· Planerad demonstration för italienska kustbevakningen, som besöker
Safe at Sea i vecka 9.

Utsikter för räkenskapsåret 2016

Bolaget kommer under räkenskapsåret att fokusera på sin
tillväxtstrategi, genom:

· Ökad försäljning genom breddning av produkt- och tjänsteportföljer
mot fler geogra...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.