Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Safe at Sea: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SAFE AT SEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Safe at Sea AB, 556713 - 7947 ("Bolaget"), kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 15.00 i
våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SAFE AT SEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Safe at Sea AB, 556713 - 7947 ("Bolaget"), kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 15.00 i
våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa.

A. Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 december 2019, och
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast 10 december 2019
skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings
Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per
e-post invest@safeatsea.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.safeatsea.se. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per den 10 december 2019 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om nyemission av aktier:

a. Beslut om nyemission av aktier
b. Beslut om nyemission av aktier

10. Beslut om minskning av aktiekapitalet
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets
aktiekapital med 1 999 806,50 kronor för täckande av förluster.
Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Punkt 8 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemission av aktier enligt punkt 9 på dagordningen
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändring av
bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000
000."

Föreslagen lydelse:

"§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 5000 000 och högst 30 000
000."

Punkt 9 a - Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att stämman fattar
beslut om minskning av aktiekapital enligt punkt 7 och ändring av
bolagsordningen enligt punkt 8, beslutar om nyemission enligt
följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 650 000 kronor genom
utgivande av högst 1 300 000 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska
tillkomma ett fåtal vidtalade investerare. Teckningskursen ska vara 1
krona för varje ny aktie. Emissionskursen har av styrelsen
fastställts till ett marknadsmässigt belopp. Det är styrelsens
bedömning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts då
den baseras på rådande marknadsförutsättningar. Teckning och
betalning av nya aktier ska ske senast den 19 december 2019. De nya
aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på
ett tidseffektivt sätt. Styrelsen bedömer att det inte finns
förutsättningar för att på kort sikt genomföra en företrädesemission
med hänsyn till tidsaspekten samt emissionskostnader (marknadsföring,
upprättande av memorandum, distribution av emissionshandlingar till
aktieägarna samt garantiersättning), varpå styrelsen beslutat om att
göra avsteg från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 9 b - Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att stämman fattar
beslut om minskning av aktiekapital enligt punkt 7 och ändring av
bolagsordningen enligt punkt 8, beslutar om nyemission enligt
följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 100 000 kronor genom
utgivande av högst 200 000 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska
tillkomma Bolagets ledamöter. Teckningskursen ska vara 1 krona för
varje ny aktie. Emissionskursen har av styrelsen fastställts till ett
marknadsmässigt belopp. Det är styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts då den baseras på
rådande marknadsförutsättningar. Teckning och betalning av nya aktier
ska ske senast den 19 december 2019. De nya aktierna ska medföra rätt
till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på
ett tidseffektivt sätt. Styrelsen bedömer att det inte finns
förutsättningar för att på kort sikt genomföra en företrädesemission
med hänsyn till tidsaspekten samt emissionskostnader (marknadsföring,
upprättande av memorandum, distribution av emissionshandlingar till
aktieägarna samt garantiersättning), varpå styrelsen beslutat om att
göra avsteg från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 10 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan
bundet och fritt eget kapital, att bolagsstämman beslutar att minska
aktiekapitalet med 2 849 767,80 kronor för överföring till fritt eget
kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter att
Bolagsverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, ger sitt
tillstånd till minskningen.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

För giltigt beslut enligt punkterna 7-9 a och 10 fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 9 b fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets
hemsida, www.safeatsea.se, från och med den 2 december 2019. Kopior
av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Bolaget har 4 499 226 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Safe at Sea AB

Styrelsen

For more information please contact

Henrik Harman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11568/2966736/1145960.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.