Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Safe at Sea: Kompletterande information till årsstämmans kallelse om incitamentsprogram, val av styrelse, styrelsearvoden samt val av revisorsbolag

Kallelse till årsstämma i Safe at Sea AB (publ)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till
årsstämma, torsdagen den 19 maj 2016 kl.10.00 på Lökebergs
Konferenshotell, Lökebergsvägen 21.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 13 maj 2016, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 maj 2016
skriftligen till Safe at Sea AB, Bilgatan 3 B, 442 40 Kungälv.
Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post
invest@safeatsea.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 13 maj 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 2 462 750. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om incitamentsprogram.
13. Övriga ärenden.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 7 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Punkt 8 och 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val
av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår under förutsättning att stämman även beslutar om
föreslagna ändringar av bolagsordningen att Frejs Revisorer AB med
Ulf Johansson väljs till bolagets revisor till slutet av den
årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode
till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer. Förslag till styrelse, omval av Linda
Ahl, Peter Alexandersson, Håkan Ekstrand, Simon Hemberg och Kaj
Lehtovaara. Styrelsearvode föreslås till ett (1) prisbasbelopp till
styrelsens ledamöter och två (2) prisbasbelopp till styrelsens
ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och
Peter Alexandersson.

Punk 10 - Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

a) Ändring av § 4 Aktiekapital till att vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000

b) Ändring av § 5 Aktieantal till att vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000

c) Ändring av § 7 att bolaget har möjlighet att välja revisorsbolag istället för revisorer

Punkt 11 - Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår årsstämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfälle besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt
för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 1 500 000 aktier i
Bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs
minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om
den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av
såväl privata investerare, företag och institutionella investerare.
Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller
kvittning av skuld. Aktiekapitalet i bolaget ökar vid fullt
utnyttjande med 1 125 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med
kommande årsstämma.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen i en tillväxtfas
som bolaget står inför, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.

Punkt 12 - Incitamentsprogram

Styrelsens för Safe at Sea AB (publ) förslag till beslut om (A)
införande av ett incitaments-program för och riktat till vissa
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda inom Safe
at Seakoncernen och (B) riktad emission av teckningsoptioner till
Safe at Sea Management AB, 556928-3970

A. Införande av incitamentsprogram (Safe at Sea 2016-2019)

Bakgrund

Styrelsen är av uppfattningen att införande av ett incitamentsprogram
kommer att vara till fördel för såväl dem som omfattas av programmet
som bolagets aktieägare och att det kommer att underlätta vid
rekryteringen av kompetenta medarbetare samt för att behålla
anställda nyckelpersoner.

Programmet kommer vidare att öka engagemanget och motivationen bland
deltagarna i programmet.

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta vissa befintliga och
tillkommande styrelseledamöter, ledande befattningshavare och
anställda inom Safe at Seakoncernen. För att incitamentsprogrammet
ska kunna implementeras så effektivt som möjligt föreslås att
teckningsoptionerna riktas till det helägda dotterbolaget Safe at Sea
Management AB som ges rätt att överlåta optionerna på dem som ska
erbjudas att delta i incitamentsprogrammet.

Kostnader

Med hänsyn till att optionerna kommer att överlåtas på de anställda
till marknadspris bedömer bolaget att incitamentsprogrammet inte
kommer att föranleda några beskattningskonsekvenser för bolaget eller
deltagarna. Övriga kostnader för incitamentsprogrammet bedöms vara
mycket begränsade då beredningen hanterats av styrelsen.

Utspädningseffekt

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
kommer att vara maximalt 246 275 aktier eller 9,1 procent av det
totala antalet aktier och röster utifrån nuvarande antal aktier i
Bolaget.

Beredning

Incitamentsprogrammet har beretts och av bolagets styrelse med biträde
av externa rådgivare såvitt avser modell för marknadsvärdering och
villkor.

Grundläggande villkor och tilldelning

· Optionerna kommer att erbjudas vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och styrelseledamöter inom Safe at Sea-koncernen;
· Safe at Seas styrelse kommer att besluta om hur optionerna ska fördelas på de anställda som erbjuds medverka i incitamentsprogrammet;
· Optionerna ska överlåtas till marknadsmässiga villkor beräknade i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid antagande av en aktiekurs om 8 kr och en teckningskurs om 12 kr skulle detta innebära en premie om 0,20 kronor;
· Optionerna ska förvärvas senast den 15 september 2016;
· Optionerna berättigar innehavaren att teckna aktier i bolaget under tiden den 1 - 31 december 2019, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie;
· Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per aktie;
· Antal aktier och teckningskurs ska vara föremål omräkning i enlighet med sedvanliga villkor härför;
· Övriga optionsvillkor ska fastställas av bolagets styrelse.

B. Riktad emission av teckningsoptioner till Safe at Sea Management AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 246
275 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan
komma att öka med 184 706, 25 kronor.

Följande villkor ska gälla:

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie
i bolaget.

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna
teckningsoptionerna tillkomma bolagets helägda dotterbolag Safe at
Sea Management AB.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast
den 15 september 2016. Någon överteckning kan ej ske.

4. För varje teckningsoption ska erläggas ett belopp (premie) med 0,20
kronor.

5. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under
perioden den 1 - 31 december 2019.

6. Teckningskursen ska uppgå till 12 kronor.

7. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1.

Styrelsen åberopar följande skäl till stöd för avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna.
Emissionen av teckningsoptionerna är en del i bolagets föreslagna
incitamentsprogram. Med hänvisning till vad som framförts under punkt
A är det styrelsens uppfattning att det föreslagna
incitamentsprogrammet inklusive de emitterade teckningsoptionerna
ytterligare kommer att långsiktigt engagera och motivera medverkande
anställda samt underlätta rekrytering av nya nyckelmedarbetare och
att detta sammantaget är till nytta och värde för bolaget och dess
aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut enligt ovan (A och B) är sammankopplade
och beroende av varandra och med anledning därav föreslår styrelsen
att de fattas som ett beslut. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna
slutligen kommer att överlåtas till vissa anställda erfordras i
enligt med 16 kap 8 § aktiebolagslagen för giltigt beslut att detta
biträds av nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att verkställa
beslut samt tillse att Safe at Sea Management AB överlåter
teckningsoptionerna i enlighet med vad som ovan beskrivits.

Slutligen före...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.