Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Safeture AB: Kallelse till årsstämma i Safeture AB (PUBL)

Aktieägarna i Safeture AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4
juni 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.
Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 29 maj 2020, dels senast den 29 maj 2020 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Safeture AB (publ), Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63
Lund eller via e-post till linda.canive@safeture.com. Vid anmälan ska
anges namn,

adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 maj 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den

som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.

Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 29 maj 2020.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.safeture.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer
och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
a) Semmy Rülf (omval)
b) Sofia Kinberg (omval)
c) Adam Schatz (omval)
d) Pontus Kristiansson (omval)
e) Christian Lindgren (omval)
12. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
14. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i vid stämman
fattade beslut som kan krävas

i samband med registrering och verkställande av besluten
15. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)

Inför årsstämman 2020 har valberedningen bestått av Greg Dingizian på
Adma Förvaltnings AB:s mandat samt Semmy Rülf på eget mandat samt i
egenskap av styrelsens ordförande. Semmy Rülf har varit ordförande i
valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare
som kontrollerar cirka 68 procent av rösterna i bolaget. Det noteras
att Lars Lidgren, som tidigare var ledamot i valberedningen,

har avyttrat sitt aktieinnehav i bolaget och i samband med detta
frånträtt sitt uppdrag. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

att Semmy Rülf väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till
revisor,

att styrelsearvode ska utgå med två och ett halvt prisbasbelopp till
styrelsens ordförande och ett och ett halvt prisbasbelopp vardera
till övriga styrelseledamöter (en höjning med ett halvt prisbasbelopp
till såväl styrelseordförande som övriga ledamöter i förhållande till
föregående år); det antecknas att med "prisbasbelopp" avses
prisbasbelopp för 2020,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Sofia Kinberg, Adam
Schatz, Pontus Kristiansson och Christian Lindgren; det noteras att
Sven Holmgren samt Lisa Berg Rydsbo avböjt omval,

att Semmy Rülf omväljs till styrelseordförande, samt
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisor (Ernst & Young har
meddelat att auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson fortsätter som
huvudansvarig revisor).

Det noteras att de instruktioner för valberedningen som beslutades vid
årsstämman 2019 gäller tills nya instruktioner antas.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 12)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att - med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt - utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga A:
a) högst 200 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption
berättigande till teckning av en aktie i Bolaget ("aktie"),

b) rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer
(tillsammans "Teckningsberättigade") efter erbjudande från
styrelsen:

Befattning Antal teckningsoptioner
VD Högst 40 000 teckningsoptioner.
Övriga ledande befattningshavare (högst fem personer) Högst 60 000
teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och

ingen deltagare får erbjudas mer än 30 000 teckningsoptioner.
Övriga anställda (högst tio personer) Högst 100 000 teckningsoptioner
får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får
erbjudas mer än 15 000 teckningsoptioner.

c) teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under
perioden 5 - 12 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar
om,

d) betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar
efter teckning,

e) Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas
marknadsmässiga värde per den 4 juni 2020, vilket ska fastställas av
ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black &
Scholes-värderingsmodell,

f) om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till
följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska
teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att
tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under
så kallade "stängda perioder" enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning,

g) tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med
den 5 juni 2023 till och med den 15 juni 2023,

h) det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 16 000
kronor,

i) Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal
teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte
ske.

j) teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North
Growth Markets officiella kurslista under perioden 20 maj - 3 juni
2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som avslutas dagen
före årsstämman),

k) aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till
vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning
som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan
utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets
aktiebok.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del
av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt
intresse i bolaget antas stimulera intresset för bolagets verksamhet,
öka motivationen samt stärka engagemanget i bolaget. Således anser
styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att
berörda medarbetare på detta sätt erbjuds

att förvärva teckningsoptioner i bolaget.
Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i
detta incitamentsprogram kommer bolagets aktiekapital att öka med 16
000 kronor fördelat på 200 000 aktier och röster motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier
och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning
enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utspädningen hade endast
haft marginell påverkan på bolagets nyckeltal "Resultat per aktie på
koncernnivå" för helåret 2019.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre
teckningsoptionsprogram utestående i bolaget i vilka totalt 1 864 880
nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga
incitamentsprogram som finns utestående per idag samt det program som
föreslås till årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 2 064 880
nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka
8,17 procent av bolagets aktier

efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid
fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna
teckningsoptioner. Utspädningseffekten har beräknats som antalet
tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i
förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster
och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt
utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom teckn...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.