Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Safeture AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Safeture AB

Aktieägarna i Safeture AB, 556776-4674, kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 10 januari 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway,
Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 3 januari 2020; och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 januari 2020
skriftligen till Safeture AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63
Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0706-845769 eller per
e-post linda.canive@safeture.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 3 januari 2020.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
(investor.safeture.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyval av ordinarie styrelseledamöter.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Nyval av ordinarie styrelseledamöter

Förslagsställarna föreslår nyval av Pontus Kristiansson och Christian
Lindgren som ordinarie ledamöter.

Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från LTH
och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han startade
sin karriär på Procter & Gamble för att därefter arbeta som
strategikonsult för McKinsey & Co innan han startade sitt första egna
techbolag 1999. Kristiansson har idag en bred erfarenhet från ledande
positioner inom ett flertal bolag såsom VD för Kollektiva Innovation
Studios AB, VD för Avail Intelligence AB, VP of Marketing för Rich
Relevance Inc samt VD för Apsalon Group AB. Han har även en mångårig
erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest
AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB,
styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail
Intelligence AB samt styrelseledamot i Digitana. Pontus Kristiansson
innehar 20 000 aktier i Safeture AB.

Christian Lindgren, född 1974, har studerat vid Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet och arbetar idag som finanschef på Agartha
Kitchen. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef
samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd,
Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren
har även uppdrag som styrelseledamot i Raw Food House FANI AB.
Christian Lindgren innehar inga aktier i Safeture AB.

Upplysningar på stämman

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 finns
tillgängligt på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i
Lund samt på bolagets webbplats (investor.safeture.com) samt skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av
handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 23 193 737 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Lund i december 2019

Safeture AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD
Magnus Hultman, +46 (0) 706 - 00 46 88, magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture AB

Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global
SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i
Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise,
vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas
säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad
på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik
Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00,
epost: certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safeture-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/17559/2996730/1165699.pdf
https://mb.cision.com/Public/17559/2996730/9a3fb98f17dcbaef.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.