Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Sagax: ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2014 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition.
Årsstämman fastställde även styrelsens förslag till utdelning om 0,55
kronor per stamaktie av serie A och serie B samt 2,00 kronor per
preferensaktie för räkenskapsåret 2013 med utbetalning kvartalsvis om
0,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på
stamaktier fastställdes den 12 maj 2014. Som avstämningsdagar för
utdelningen på preferensaktier fastställdes måndagen den 30 juni
2014, tisdagen den 30 september 2014, tisdagen den 30 december 2014
och tisdagen den 31 mars 2015. Utdelningen beräknas kunna utbetalas
genom Euroclears försorg den tredje vardagen efter respektive
avstämningsdag. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
sju för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om
omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, Göran
E Larsson, David Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika
Werdelin. Göran E Larsson utsågs till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till
styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av
stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I
arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Besluten var i enlighet
med valberedningens förslag. I enlighet med valberedningens förslag
beslutade stämman även om principer för utseende av en valberedning
inför årsstämman 2015.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden välja Ernst &
Young AB som revisionsbolag med Magnus Fredmer som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med
valberedningens förslag.

Incitamentsprogram 2014/2017

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2014/2017
genom en emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie
2014/2017. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap
Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut
vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att
teckna en ny stamaktie av serie B i bolaget. Årsstämman beslutade
även att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning får överlåta högst 1
000 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2014/2017 till
anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för
att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram
2014/2017. Det maximala antalet tillkommande stamaktier av serie B
beräknas uppgå till högst 1 000 000 stycken motsvarande cirka 0,69
procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall
uppgå till högst 1 750 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig
till personer som är eller blir anställda i AB Sagax eller dess
dotterbolag, med undantag för den verkställande direktören. Besluten
var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B,
preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget,
baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2014. Årsstämman beslutade även att de nya preferensaktier
som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande skall
ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Besluten var i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av
serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ
OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid
gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande
riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett
pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och
högst 150 procent av gällande börskurs. Förvärv av egna
teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris som
vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela
eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A,
stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller teckningsoptioner
som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller
del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande
börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid
överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B
och/eller preferensaktier skall även kunna ske, vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv,
varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till
ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Beslutet var
i enlighet med styrelsens förslag.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2014 till 1 421
000 kvadratmeter fördelat på 144 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 maj 2014 kl.19.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/arsstamma-i-ab-sagax,c9581230
http://mb.cision.com/Main/414/9581230/241950.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.