Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Sagax: ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2019 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition.
Årsstämman fastställde även styrelsens förslag till utdelning till
aktieägarna om 2,00 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt
att årsstämman även beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,00
kronor per preferensaktie och stamaktie av serie D för räkenskapsåret
2018 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie
och stamaktie av serie D. Som avstämningsdag för utdelning på
stamaktier av serie A och serie B fastställdes den 9 maj 2019. Som
avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier och stamaktier av
serie D fastställdes fredagen den 28 juni 2019, måndagen den 30
september 2019, måndagen den 30 december 2019 och tisdagen den 31
mars 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears
försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.
Årsstämman beslutade även att de nya stamaktier av serie D och de nya
preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av
stämmobemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag
de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
sex för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om
omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David
Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Staffan
Salén utsågs till styrelsens ordförande. Stämman beslutade även att
arvoden skall utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och
med 180 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Besluten var i enlighet med
valberedningens förslag.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om
principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2020.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst
& Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse
Oskar Wall som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall
utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med
valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Incitamentsprogram 2019/2022
Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2019/2022
genom en emission av högst 400 000 teckningsoptioner av serie
2019/2022. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap
Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut
vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att i
juni 2022 teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax. Årsstämman
beslutade även att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning AB får
överlåta högst 400 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie
2019/2022 till anställda, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av
Incitamentsprogram 2019/2022. Varje anställd skall erbjudas att
förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en
tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det
maximala antalet tillkommande stamaktier av serie B beräknas uppgå
till högst 400 000 stycken motsvarande cirka 0,27 procent av det
totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full
teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 700
000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är
eller blir anställda i AB Sagax eller dess dotterbolag. Bolagets
styrelse och verkställande direktör omfattas inte av erbjudandet.
Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B,
preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av
sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av
röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget
vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och
betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av
serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner
och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna
aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom
ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid
förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar
lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske
till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst
marknadsvärdet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare beslutade årsstämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om
överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna
stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier,
stamaktier av serie D, och/eller teckningsoptioner som likvid vid
förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet
eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller
beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid
överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B,
preferensaktier och/eller stamaktier av serie D skall även kunna ske,
vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att
finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Fondemission
Årsstämman beslutade om en fondemission av 13 416 822 nya stamaktier
av serie A och 145 979 405 nya stamaktier av serie B, varvid en (1)
befintlig stamaktie av serie A berättigar till en (1) ny stamaktie av
serie A och en (1) befintlig stamaktie av serie B berättigar till en
(1) ny stamaktie av serie B. Enligt föreskrift i bolagsordningen
skall innehav av stamaktie av serie D och/eller innehav av
preferensaktie inte berättiga till nya stamaktier av serie A och inte
heller till nya stamaktier av serie B. Beslutet innebär att AB Sagax
aktiekapital totalt ökar med 278 943 397,25 kronor genom att medel
överförs från fritt eget kapital. Avstämningsdag för fondemissionen
är den 3 juni 2019. De nya stamaktierna av serie A och serie B medför
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har
registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna införts i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. De nya stamaktierna av serie A skall
omfattas av omvandlingsförbehållet enligt bolagets bolagsordning.
Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Genom fondemissionen kommer såväl aktiekapitalet som antalet
utestående stamaktier av serie A och serie B att öka, varmed
aktiekapitalet kommer att uppgå till 765 583 843,50 kronor fördelat
på totalt 437 476 482 aktier, varav 26 833 644 stamaktier av serie A,
291 958 810 stamaktier av serie B, 101 900 000 stamaktier av serie D
och 16 784 028 preferensaktier. Samtliga aktier med ett oförändrat
kvotvärde om 1,75 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919
000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 7 maj 2019 kl.18.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sagax/r/arsstamma-i-ab-sagax,c2806013
https://mb.cision.com/Main/414/2806013/1039190.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.