Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Sagax: ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid AB Sagax årsstämma den 6 maj 2020 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition.
Årsstämman fastställde även styrelsens justerade förslag till
utdelning till aktieägarna om 0,65 kronor per stamaktie av serie A
och serie B samt att årsstämman även beslutade om utdelning till
aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie och stamaktie av serie
D för räkenskapsåret 2019 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor
per preferensaktie och stamaktie av serie D. Som avstämningsdag för
utdelning på stamaktier av serie A och serie B fastställdes den 8 maj
2020. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier och
stamaktier av serie D fastställdes tisdagen den 30 juni 2020,
onsdagen den 30 september 2020, onsdagen den 30 december 2020 och
onsdagen den 31 mars 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom
Euroclears försorg den tredje vardagen efter respektive
avstämningsdag.

Årsstämman beslutade även att de nya stamaktier av serie D och de nya
preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av
stämmobemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag
de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till
sex för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om
omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David
Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Staffan
Salén utsågs till styrelsens ordförande. Stämman beslutade även att
arvoden skall utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och
med 180 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Besluten var i enlighet med
valberedningens förslag.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om
principer för utseende av en valberedning samt instruktion för
valberedningen.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst
& Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse
Oskar Wall som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall
utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med
valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens
förslag.

Incitamentsprogram 2020/2023
Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2020/2023
genom en emission av högst 700 000 teckningsoptioner av serie
2020/2023. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap
Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut
vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att i
juni 2023 teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax. Årsstämman
beslutade även att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning AB får
överlåta högst 700 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie
2020/2023 till anställda, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av
Incitamentsprogram 2020/2023. Varje anställd skall erbjudas att
förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en
tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det
maximala antalet tillkommande stamaktier av serie B beräknas uppgå
till högst 700 000 stycken motsvarande cirka 0,24 procent av det
totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full
teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1
225 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är
eller blir anställda i AB Sagax eller dess dotterbolag. Bolagets
styrelse och verkställande direktör omfattas inte av erbjudandet.
Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B,
preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av
sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av
aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid
tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna
skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor. Beslutet var i enlighet
med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av
serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner
och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna
aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom
ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid
förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar
lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske
till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst
marknadsvärdet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare beslutade årsstämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om
överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna
stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier,
stamaktier av serie D, och/eller teckningsoptioner som likvid vid
förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet
eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller
beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid
överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B,
preferensaktier och/eller stamaktier av serie D skall även kunna ske,
vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att
finansiera sådana förvärv, alternativt för att finansiera allmänna
verksamhetsändamål, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq
Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2020 till 3 297
000 kvadratmeter fördelat på 653 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 maj 2020 kl.18.00 (CEST).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sagax/r/arsstamma-i-ab-sagax,c3105677
https://mb.cision.com/Main/414/3105677/1243143.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.