Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Sagax: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

Aktieägarna i AB Sagax (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 7 maj 2014 kl. 17.00, i Summits lokaler, Grev Turegatan 30,
Stockholm.

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 30 april 2014,

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget på följande adress: AB
Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se, senast onsdagen den 30
april 2014 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer
samt gärna adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande
att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) sändas till bolaget, tillsammans med anmälan
om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.sagax.se, samt sänds utan kostnad till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa
fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den 30
april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2013 till 1
336 000 kvadratmeter fördelat på 141 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 april 2014 kl. 10.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/kallelse-till-arsstamma-i-ab-sagax--pu...
http://mb.cision.com/Main/414/9565659/230670.pdf
http://mb.cision.com/Public/414/9565659/a1f96f944619fad8.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.