Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Sagax: SAGAX FÖRETRÄDESEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OM 656 MILJONER KRONOR ÖVERTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag.

· Sagax företrädesemission av stamaktier av serie D var vid
anmälningsperiodens utgång övertecknad.

· Sammanlagt tillförs Sagax 656 miljoner kronor före
emissionskostnader.

· Efter företrädesemissionen uppgår antalet utestående stamaktier
av serie D till 87 425 383 stycken.

AB Sagax ("Sagax" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 april 2018
styrelsens beslut, som godkändes av årsstämman den 7 maj 2018, om en
nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om högst 656 miljoner kronor. Teckningsperioden för
företrädesemissionen avslutades den 29 maj 2018.

654 miljoner kronor motsvarande 99,6 procent av företrädesemissionen
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 269 miljoner
kronor anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är således övertecknad. Genom
företrädesemissionen kommer Sagax att tillföras 656 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,9 miljoner kronor. De
som har tecknat stamaktier av serie D utan stöd av teckningsrätter
har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i
prospektet och beräknas informeras via en avräkningsnota som kommer
att skickas ut den 1 juni 2018. Endast de som erhållit tilldelning
kommer att underrättas.

Totalt ökar Bolagets aktiekapital med 41 758 874,50 kronor från 419
338 760,75 kronor till 461 097 635,25 kronor och det totala antalet
utestående aktier ökar från 239 622 149 till 263 484 363 stycken.
Efter företrädesemissionen uppgår antalet utestående aktier till 13
416 822 stamaktier av serie A, 145 858 130 stamaktier av serie B, 87
425 383 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 7 juni
2018. De nya stamaktierna av serie D beräknas bli föremål för handel
på Nasdaq Stockholm från och med den 13 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648
000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni
2018 kl. 08.30.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Sagax. Offentliggörande eller
distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av värdepapper inte är
tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med
tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk
myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga värdepapper
får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller
distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för
sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i
en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet
enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.
Inga erbjudanden till allmänheten avseende värdepapper genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Sagax aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=494072...
http://mb.cision.com/Main/414/2539680/853752.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.