Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-07

Sagax: SAGAX INFÖR ETT NYTT AKTIESLAG FÖR ATT MÖJLIGGÖRA ÖKAD FINANSIELL FLEXIBILITET OCH ÖKAR EGET KAPITAL MED 383 MKR GENOM EN FÖRETRÄDESEMISSION

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt utan ett offentliggörande av styrelsen för Sagax
villkorade beslut att genomföra emission av aktier med företrädesrätt
för Sagax aktieägare. För ytterligare information, vänligen se
"Viktig information" i detta pressmeddelande.

· Ny stamaktie, serie D, som ger rätt till högst 2,00 kronor i
utdelning per aktie och år föreslås införas. Utdelningen lämnas utan
preferens och erläggs kvartalsvis.

· Styrelsen för Sagax har beslutat om en företrädesemission av
stamaktier serie D om högst 383 Mkr, villkorad av en extra
bolagsstämmas godkännande. För 15 befintliga aktier, oavsett
aktieslag, erhålls företrädesrätt att teckna 1 stamaktie serie D för
26,50 kronor motsvarande 7,55 % avkastning vid nuvarande utdelning.

· Utöver företrädesemissionen föreslås styrelsen bemyndigas att
genomföra en riktad emission av stamaktier serie D om högst 101 Mkr.

· Styrelse och ledning som innehar drygt 30 % av aktierna i Sagax
kommer att teckna sin gemensamma andel av företrädesemissionen. Sagax
har erhållit investeringsåtaganden därutöver från institutionella
investerare och sammantaget föreligger teckningsåtaganden och
investeringsåtaganden motsvarande 100 % av företrädesemissionen.

· Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 7 oktober 2016.
Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "2006 införde Sagax preferensaktier som en kompletterande kapitalkälla för att finansiera bolagets tillväxt. Det kapital som tillförts genom emissioner av preferensaktier har underlättat den expansion som medfört att bolagets förvaltningsresultat kunnat öka väsentligt. Preferensaktien har dock den begränsningen att den anses utgöra lika delar eget kapital och räntebärande skuld enligt de internationella ratinginstitutens regelverk. Detta är en nackdel som tidigare varit av mindre betydelse eftersom koncernens upplåning i huvudsak skett i bankmarknaden. En successivt ökad närvaro på obligationsmarknaden ökar dock behovet av extern rating. Mot den bakgrunden har vi valt att införa ett nytt stamaktieslag som uppfyller bolagets förändrade behov men som fortsatt ger möjlighet att nå investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning."

Bakgrund och motiv

AB Sagax ("Sagax" eller "Bolaget") är ett fastighetsbolag med
affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom
segmentet lager och lätt industri. Sagax verksamhet har historiskt
präglats av god lönsamhet och successiv expansion. Vid halvårsskiftet
2006 omfattade fastighetsportföljen 440 000 kvadratmeter lokalarea
fördelade på 44 fastigheter med ett marknadsvärde om 2,5 miljarder
kronor. Under den efterföljande tioårsperioden har Sagax
fastighetsinnehav ökat för att vid halvårsskiftet 2016 nå ett
marknadsvärde överstigande 18,2 miljarder kronor och omfattande drygt
2 000 000 kvadratmeter lokalarea fördelat på fler än 400 fastigheter.
Sagax resultatkapacitet har därigenom stigit från 90 miljoner kronor
2006 för att prognostiseras till 1 060 miljoner kronor för
innevarande år[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

Expansionen av verksamheten har minskat Bolagets operativa och
finansiella risker genom en ökad diversifiering av
fastighetsportföljen samtidigt som Bolagets förvaltningsresultat och
kassaflöde ökat. Styrelsens bedömning är att den utveckling som
åstadkommits har varit till godo för såväl Bolagets kunder som dess
aktieägare och finansiärer.

En flexibel och diversifierad kapitalförsörjning är och har varit
central för Bolagets utveckling. Sedan 2006 har Sagax kompletterat
internt genererade medel och räntebärande skulder med
preferensaktiekapital för att finansiera Bolagets expansion. Sagax
räntebärande skulder bestod i princip uteslutande av traditionell
bankfinansiering fram till 2010 då Bolaget emitterade sitt första
börsnoterade obligationslån. Sedan 2010 har Sagax
kapitalmarknadsfinansiering utvecklats och Bolaget har emitterat både
obligationer och certifikat i såväl SEK som EUR. Styrelsens bedömning
är att den diversifiering som åstadkommits är gynnsam och att en
fortsatt närvaro på obligations- och certifikatmarknaderna är
önskvärd.

Styrelsen bedömer det som fördelaktigt för Sagax att emittera en ny
serie stamaktier, serie D. Stamaktierna serie D förväntas, i likhet
med preferensaktierna, medföra en utdelning om 2,00 kronor per år med
kvartalsvis utbetalning. Utdelning på stamaktierna serie D kommer
emellertid att, till skillnad från utdelningen på Bolagets
preferensaktier, ske utan preferens gentemot övriga stamaktier.
Utdelning på stamaktierna serie D kommer att uppgå till ett belopp
motsvarande 5 gånger den sammanlagda utdelning som lämnas på övriga
stamaktier, dock högst 2,00 kronor per stamaktie serie D och år.

Stamaktierna serie D utgör uteslutande eget kapital, vilket kan
jämföras med Bolagets preferensaktier som anses till lika delar
utgöra eget kapital och räntebärande skuld enligt ratinginstitutens
regelverk. De nya stamaktierna serie D skapar bättre
förutsättningarna för Sagax att nå en så kallad investment grade
rating. En sådan rating bedöms minska Bolagets finansiella risk och
förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av
lägre finansieringskostnader. Införandet av stamaktier serie D bedöms
vidare medföra att den finansiella risken för Bolagets
preferensaktieägare minskar då andelen eget kapital utan preferens
ökar.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat om företrädesemission av
stamaktier serie D om högst 383 miljoner kronor med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). I
tillägg föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad
nyemission av stamaktier serie D om högst 101 miljoner kronor.
Styrelsens beslut och förslag förutsätter godkännande av en extra
bolagsstämma. Det egna kapital som tillförs Bolaget genom
emissionerna ska användas till att finansiera investeringar i
befintliga fastigheter samt till nya fastighetsinvesteringar.

Kort om stamaktier serie D

Enligt styrelsens förslag ska Sagax kunna ge ut stamaktier serie A, B
och D samt preferensaktier. Stamaktier har rätt till utdelning utan
företrädesrätt sinsemellan. Stamaktier serie D berättigar till
utdelning om fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på
stamaktierna av serie A och B, dock högst 2,00 kronor per aktie och
år. Lämnas utdelning om exempelvis 100 miljoner kronor på stamaktier
serie A och B ska utdelningen på stamaktier serie D således uppgå
till det lägsta av 500 miljoner kronor eller 2,00 kronor per
stamaktie serie D. Utbetalning av utdelning på stamaktier serie D ska
ske kvartalsvis.

Om utdelningen per stamaktie serie D understiger 2,00 kronor ska
utdelningsbegränsningen höjas så att det belopp med vilket
utdelningen understigit 2,00 kronor per år delas ut vid senare
tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till 2,00 kronor.

Varje stamaktie serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst.

I händelse av Bolagets upplösning ska samtliga stamaktier ha lika rätt
till utbetalning ur Bolagets tillgångar. Stamaktier serie D ska dock
ha rätt till maximalt 35,00 kronor per aktie.

Företrädesemission av stamaktier serie D

Styrelsen i Sagax har beslutat om en nyemission av stamaktier serie D
om högst 383 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. Styrelsens beslut förutsätter godkännande av
en extra bolagsstämma den 7 oktober 2016 samt att den extra
bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring
av bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att
offentliggöras separat. Beslutet innebär att Bolagets registrerade
aktiekapital ökar med högst 25 261 243 kronor från 380 668 666 kronor
till högst 405 929 909 kronor genom nyemission av högst 14 434 996
stamaktier serie D. Styrelsens beslut innebär att femton (15)
befintliga aktier, oavsett aktieslag, medför rätt att teckna en (1)
ny stamaktie serie D till kursen 26,50 kronor per aktie.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att erhålla teckningsrätter för att
teckna nya stamaktier av serie D i Företrädesemissionen är den 12
oktober 2016. Teckning ska ske under tiden från och med den 14
oktober till och med den 28 oktober 2016, eller den senare dag som
bestäms av styrelsen.

Anmälan om teckning av nya stamaktier av serie D ska även kunna ske
utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden

Sagax styrelseledamöter och ledande befattningshavare representerande
31 procent av befintliga aktier har förbundit sig att teckna sin
gemensamma andel av Företrädesemissionen. Därutöver har aktieägare
representerande 4 procent av aktierna i Bolaget förbundit sig att
teckna sina andelar av Företrädesemissionen.

I tillägg har Bolaget erhållit investeringsåtaganden från
institutionella investerare att teckna 65 procent av
Företrädesemissionen. För dessa åtaganden utgår ingen kontant
ersättning, dock är en förutsättning för dessa investerares åtaganden
att dessa erhåller en viss lägsta tilldelning av stamaktier serie D,
se vidare rubriken nedan. Därmed föreligger sammanlagt tecknings- och
investeringsåtaganden om 383 miljoner kronor motsvarande 100 procent
av Företrädesemissionen.

Bemyndigande om riktad emission av stamaktier serie D

Utöver Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att föreslå den
extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
av stamaktier serie D med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen kan maximalt uppgå till 3 815 004 aktier och kan komma att
utnyttjas, helt eller delvis, för det fall de investerare som lämnat
investeringsåtaganden inte, inom ramen för Företrädesemissionen, kan
tilldelas stamaktier serie D motsvarande den lägsta garanterade
tilldelningen. Teckningskursen i en riktad emission kommer i likhet
med i Företrädesemissionen att vara 26,50 kronor per aktie. Härigenom
kan maximalt 18 250 000 stamaktier serie D komma att emitteras varav
14 434 996 stamaktier serie D inom ramen för Företrädesemissionen och
3 815 004 stamaktier serie D inom ramen för en eventuellt riktad
emission. Sagax kan därmed komma att tillföras högst 484 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Extra bolagsstämma och röstningsåtaganden

Extra bolagsstämma komm...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.