Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr
556981-7660, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30
juni 2017 kl. 10.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7
tr, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 juni 2017,

dels senast måndagen den 26 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till info@sbbnorden.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast
vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos
bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats,
www.sbbnorden.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering).
Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före
fredagen den 23 juni 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den vid årsstämman den
27 april 2017 fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med
följande. Vinstutdelning ska lämnas till ägarna av Preferensaktier
med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning).
Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Utbetalningsdagar
för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017
(avstämningsdag 5 juli 2017), 10 oktober 2017 (avstämningsdag 5
oktober 2017), 10 januari 2018 (avstämningsdag 5 januari 2018) samt
10 april 2018 (avstämningsdag 5 april 2018), med utbetalning av en
fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL samt övriga erforderliga
handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven
adress senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.sbbnorden.se.

______________________

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B).
Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger
bostads- och samhällsfastigheter i Norden och har som grundidé att
äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang
kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig
samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/kallelse...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.