Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org nr
556981-7660, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5
november 2018 klockan 14.00 på bolagets kontor, Strandvägen 3, 1tr,
Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 oktober 2018,

dels senast måndagen den 29 oktober 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att: Extra bolagsstämma 2018, Strandvägen 3, 1tr, 114 51 Stockholm eller via e-post till event@sbbnorden.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress och telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden, samt i förekommande fall uppgift om ombud. Till anmälan ska
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller
motsvarande. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan
för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd måndagen den 29 oktober 2018, och bör därför
begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på www.sbbnorden.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen om riktad emission av
stamaktier av serie D;

9. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Med anledning av förslag till beslut om emissionsbemyndigande enligt
punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring
av bolagsordningen varigenom avsnitt 5 i bolagsordningen, "Aktier",
ändras vad avser antalet aktier som kan ges ut i bolaget och för att
införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D. Huvuddragen av
ändringarna återges nedan och det fullständiga förslaget till ny
bolagsordning finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.sbbnorden.se.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000
stycken.

Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam
D respektive Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier, och Stam
D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie
berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie och Stam D aktie
respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.
Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst
100 procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt
sinsemellan.

Om utdelning beslutas ska följande gälla:
· Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per
aktie.

· Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den
sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst
två (2) kronor per aktie och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska
utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med
vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid
senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas
varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras
i antingen en (1) betalning eller i fyra (4) lika stora
delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen
i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i
fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning
av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december
och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av
stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.

***

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning
ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast
ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.

***

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas
till stamaktier av serie D. Omvandling ska endast kunna ske under
förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende
stamaktie av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara
skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till
stamaktier av serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet,
vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.
Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när
registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen om riktad emission av stamaktier
av serie D (punkt 8)

Under förutsättning att stämman beslutat att anta ny bolagsordning
enligt punkt 7 föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta
om emission av nya aktier av serie D, dock att sådana emissioner inte
får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier
i bolaget ökas med mer än vad som ryms inom den vid var tid gällande
bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och
fastighetsförvärv, eller för anskaffning av rörelsekapital.

Övrig information

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 738 282 236 aktier i bolaget
varav 209 977 491 Stam A-aktier, 527 971 540 Stam B-aktier och 333
205 Preferensaktier. Stam A-aktie har en röst och Stam B-aktie och
Preferensaktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i
bolaget är 262 807 965,5. Uppgifterna avser förhållandena då denna
kallelse utfärdas.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan krävs bifall av minst
två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Handlingar

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets
hemsida www.sbbnorden.se senast från och med den 15 oktober 2018.
Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på adress
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 3, 1tr, 114 51
Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan
kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

___________________

Stockholm oktober 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
oktober 2018 kl. 8.15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer
information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/kallelse...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.