Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kallas härmed
till extra stämma tisdagen den 7 november 2017 kl. 14.00 i bolagets
lokaler, Strandvägen 3 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 oktober
2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast
onsdagen den 1 november 2017. Anmälan ska ske skriftligen, antingen
per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Att: Linus
Eklund, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, eller per epost till
info@sbbnorden.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella
ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid
före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
tisdagen den 31 oktober 2017, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av teckningsoptioner
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 7 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 20 000 000
teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 20 000
000 nya stamaktier av serie B på villkor enligt nedan.
Teckningsberättigad är ett helägt dotterbolag och teckning ska ske
senast den 21 november 2017. Dotterbolaget ska förvärva
teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att
överlåta teckningsoptionerna till bolagets nuvarande och framtida
anställda. De anställda kommer att erlägga marknadsvärdet vid
erbjudandet och överlåtelsen ska ske mot kontant betalning genom
insättning på ett av bolaget anvisat konto. Innehavare av
teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1
oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 för en (1)
teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie i bolaget av serie B för
en teckningskurs som motsvarar 130 % av genomsnittet av aktiens
volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 24 oktober
till och med den 6 november 2017. De fullständiga villkoren kommer
läggas fram på stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är
att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan
förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med
bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för
bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att
öka med 2 000 000 kronor genom utgivande av 20 000 000 aktier, var
och en med ett kvotvärde om 0,1 krona, dock med förbehåll för den
höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren
kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid
fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten
av de nya aktierna att motsvara cirka 2,6 procent av totalt antal
utelöpande aktier och 0,7 procent av totala antalet röster i bolaget.
Styrelsen bemyndigas att bestämma teckningskursens belopp på basis av
de betalkurser som noteras enligt vad som anges i villkoren för
teckningsoptionerna, samt att vidta de mindre justeringar i detta
beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap
aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelser av högst 20 000
000 teckningsoptioner från dotterbolaget till envar av bolagets
anställda enligt styrelsens fullständiga förslag.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 8 - Val av ny styrelseledamot

Aktieägare i bolaget har föreslagit att styrelsen utökas med en person
och att Anne-Grete Strøm-Erichsen utses till ny ytterligare ledamot
av bolagets styrelse. Anne-Grete Strøm-Erichsen är Partner i Rud
Pedersen Public Affairs Norge As. Hon är utbildad ingenjör inom
Computer Science och har 20 års erfarenhet som Dataingenjör på olika
nivåer från offentlig och privat sektor i Norge.

Anne-Grete har lång politisk erfarenhet. Hon var Försvarsminister och
Hälso- och Omsorgsminister i Jens Stoltenbergs regering från 2005 -
2013. Före dess var hon i många år politiker i Bergens kommun, där
hon också var ordförande och ledare i kommunfullmäktige. Hon har för
närvarande styrelseuppdrag i bland annat Kongsberg Gruppen ASA och
Dips AS.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär
och en närmare presentation av den föreslagne styrelseledamoten
kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida
(www.sbbnorden.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast
från och med tisdagen den 24 oktober 2017 samt kommer att sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i oktober 2017

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
oktober 2017 kl. 09.20 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol
SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har
som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora
samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna
en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/kallelse...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.