Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB H...

Nedanstående information avser AB Högkullen (publ) ett dotterbolag
till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Stockholm den 18 juli 2018

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 18 juli 2018 årsstämma, varvid
följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda
förslag.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2017, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp
om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska
inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli
2018, 25 oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med
utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr)
per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter
respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare
beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter.
För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie
styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar
Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig
som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa
årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 4,
Gränserna för aktiekapitalet, dels avseende § 5, Gränserna för
antalet aktier. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 4:
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse i § 5, första stycket:
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Inlösen av preferensaktier och fondemission

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 468 750 kr
genom indragning av samtliga 9 375 000 utestående preferensaktier av
serie A för återbetalning till aktieägarna i enlighet med § 7 i
bolagsordningen. Betalning för varje inlöst preferensaktie ska vara
33,60 kr varav 0,05 kr utgör aktiekapital och resterande 33,55 kr tas
från fritt eget kapital. Preferensaktier som innehas av
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) dras in utan
återbetalning. För övriga preferensaktier ska utbetalas sammanlagt ca
127 mkr.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna
inte behöver vidta någon åtgärd. Avstämningsdag för inlösen blir den
19 juli 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 24 juli 2018.
Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några
utestående preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras.

Stämman beslutade samtidigt att återställa aktiekapitalet genom
fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemission ökas
bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande minskningsbeloppet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli
2018 kl. 14.14 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB
(www.remium.com). Mer information om bolaget finns på
www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/kommunik...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.