Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-28

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - mars 2017: Aktiv fastighetsutveckli...

Periodens resultat efter skatt blev 648 mkr motsvarande 1,6 kronor per
aktie i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden
eller 0,92 kronor per aktie räknat i förhållande till antalet aktier
vid periodens utgång.

Substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 6,86 kronor i förhållande till
antalet aktier vid periodens utgång.

Aktuell intjäningsförmåga för koncernen för 12 månader baserat på
koncernens fastighetsbestånd per 2017-03-31 (Fastighetsvärde 16,9
mdr) beräknas uppgå till 409 mkr.

Fastighetsutvecklingen i form av nya bostadsbyggrätter bidrog till
resultatet med 171 mkr under perioden.

Efter periodens slut tillträdes fastigheter för ytterligare 2,1 mdkr
(med ett beräknat driftnetto motsvarande ca 120 mkr). Därmed äger
bolaget fastigheter för 19,1 mdkr per 28 april 2017.

DELÅRSRAPPORT 2017

2017-01-01 - 2017-03-31

Perioden i korthet

Delårsrapporten avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org,
nr 556981-7660, nedan benämnt SBB alternativt koncernen eller
bolaget. Bolaget förvärvade SBB i Norden AB (publ), org. nr
559053-5174, per 2017-01-16. Då förvärvet har klassificerats som ett
s.k. omvänt förvärv avser koncernen en fortsättning av SBB i Norden
AB-koncernen och jämförelsetalen utgörs av SBB i Norden AB-koncernen.
Moderbolagsredovisningen avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) för samtliga perioder.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 648 mkr (-). Den 16
januari 2017 beslutade SBB på en extra bolagsstämma att förvärva
bolagen SBB i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och
Sörmlandsporten AB. Samma dag förvärvade SBB i Norden AB (publ)
bolaget AB Högkullen (publ). Totalt hade den nyskapade koncernen
fastigheter till ett fastighetsvärde om 11 mdkr efter dessa
transaktioner. På bolagsstämman fattades också beslut om utdelning av
SBBs tidigare verksamhet till aktieägarna. SBBs verksamhetsförändring
godkändes av Nasdaq per 2017-03-31 efter granskning av framtagen
bolagsbeskrivning. Godkännandet innebar att observationsstatusen på
bolaget upphörde. SBB förvärvade under perioden fastigheten Dronning
Eufemias Gate 30 som utgör DNBs huvudkontor i Oslo med ett
fastighetsvärde om 4,5 mdkr. Totalt genomfördes förvärv av 354
fastigheter med ett fastighetsvärde om 8,6 mdkr, ett hyresvärde om
489 mkr och ytor om 361 000 kvm inkl. förvärven av Kuststaden Holding
AB,

Sörmlandsporten AB och AB Högkullen (publ). Därutöver har 5
fastigheter sålts för ett värde motsvarande 92 mkr. I februari gick
SBB ut med erbjudande till innehavarna av preferensaktier, ägarlån
och konvertibler i SBB i Norden AB (publ) att förvärva dessa
finansiella instrument mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier
av serie B alternativt preferensaktier. Erbjudandet avslutades i
mars.

Händelser efter periodens slut

Efter balansdagen har SBB slutfört och redovisat fastighetsförvärv som
avtalats om sedan tidigare. Detta avser dels det avtal som har
ingåtts med Hemsö om förvärv av 35 samhällsfastigheter i södra och
mellersta Sverige dels 13 fastigheter i Västerås och 1 fastighet i
Hallstahammmar. Fastighetsportföljen som förvärvas från Hemsö
omfattar äldreboenden, utbildningsfastigheter och fastigheter för
rättsväsende och i fastighetsbeståndet i Västerås ingår såväl
samhällsfastigheter som bostäder. Totalt är fastighetsvärdet för
dessa bestånd 2,1 mdkr. I samband med förvärvet av fastigheterna i
Västerås emitterades 26 666 667 aktier av serie B innebärande en
ökning av aktiekapitalet med 2 666 666,70 kr. Kursen för varje
tecknad aktie var 6 kr med ett totalt emissionsbelopp om 160 mkr.
Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) har emitterat en ej säkerställd
obligation som hade likviddag efter periodens slut. Emissionsbeloppet
var 1,35 mdkr. I april gick SBB ut med ett uppköpserbjudande till
innehavarna av preferensaktier och teckningsoptioner i dotterbolaget
AB Högkullen (publ). Preferensaktieägarna erbjuds för 14
preferensaktier i Högkullen att erhålla en preferensaktier i SBB
alternativt 32 kr kontant per aktie. För varje teckningsoption
erbjuds 28 stamaktier av serie B alternativt för 3 teckningsoptioner
erbjuds en preferensaktie i SBB alternativt 150 kr kontant per
teckningsoption.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Samhällsbyggnadsbolaget SBB

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även
samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en
naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i
Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och
utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig
samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter
bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

Fastighetsbestånd

SBBs fastighetsbestånd består av samhällsfastigheter och bostäder samt
fastigheter med tydlig utvecklingspotential. För att bibehålla
trygghet, handlingskraft och kassaflöde ska minst 80 % av beståndet
bestå av samhällsfastigheter med långa kontrakt samt bostäder.

Fastighetsbeståndet omfattade per 2017-03-31 712 fastigheter.
Fastigheterna hade ett totalt värde om 16,9 mdkr, varav bostäder
utgjorde 4,7 mdkr, samhällsfastigheter 10,0 mdkr, och övriga
fastigheter 2,2 mdkr. Den sammanlagda ytan var 1 058 000 kvm med ett
hyresvärde om 1 196 mkr.

Organisation

Organisationen utgörs av en liten grupp medarbetare med fokus på
transaktioner, fastighetsutveckling och kostnadseffektiv förvaltning.
Tillsammans med huvudägaren Ilija Batljan Invest AB och bolaget
Hestia har en organisation byggts upp i form av det gemensamt ägda
bolaget Hestia Sambygg som levererar ekonomisk och teknisk
förvaltning till Samhällsbyggnadsbolaget och dess dotterbolag. Hestia
och Hestia Sambygg har tillsammans en förvaltningsorganisation med
180 anställda som täcker större delen av Sverige och Norge.

Nyckeltal

2017-01-01 2016-03-02 2016-03-02
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

Hyresintäkter, mkr 236 - 187
Driftnetto, mkr 131 - 91
Överskottsgrad, % 55 - 49
Periodens resultat, mkr 648 - 1 007
Direktavkastning, % 4,7 - 5,6
Kassaflöde från den löpande 256 - 536
verksamheten, mkr
Marknadsvärde fastigheter, 16 892 - 7 572
mkr
Eget kapital exkl. innehav 4 438 24 1 767
utan bestämmande inflytande,
mkr
Substansvärde (EPRA NAV), mkr 4 803 24 1 596
2)
Avkastning på eget kapital, % 19 - 114
Belåningsgrad, % 1) 64 - 64
Soliditet, procent 30 57 21
Resultat per stamaktie, kr 2) 1,6 - 139,3
Genomsnittligt antal 7 230 434 7 230 434 7 230 434
stamaktier 3)
Genomsnittligt antal - - -
preferensaktier 3)
Antal stamaktier 3) 7 230 434 7 230 434 7 230 434
Antal preferensaktier 3) - - -
Antal fastigheter 712 - 358
Antal kvm, tusental 1 058 - 697
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98,7 - 98,3
Genomsnittlig kontraktslängd 8 - 10
samhällsfastigheter, år

1) Exkl ägarlån och konvertibler

2) Beräkning utifrån antal beslutade stamaktier (708 052 821 st) och
preferensaktier (97 100 st)

3) Registrerade antal aktier

VD HAR ORDET

Vision och affärsidé

Kvartalet avslutades med att Samhällsbyggnadsbolaget blev godkänt av
Nasdaq Stockholm för notering på First North. Den 6 april var det
äntligen dags för klockringning. Mina kollegor och jag var tyngda av
stundens allvar. Att se vårt bolagsnamn på Times Square i New York
bidrog till att blanda det allvarsamma med glädjen. Att ringa i
klockan kan vara ett mål i sig för en del. För oss är den viktiga
ceremonin bara början. Början på en resa att bygga Nordens bästa
bolag för bostäder och samhällsfastigheter.

Jag skrev i vår första bokslutskommuniké att vi redan då kunde visa
att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) är ett moget bolag i en
stark tillväxtfas. Det tål att upprepas: Vi har en förmåga att
genomföra transaktioner, sköta förvaltningen, bedriva ett aktivt
fastighetsutvecklingsarbete och skapa mervärde för våra aktieägare.
Vi skapar också värde för samhället genom att tillskapa byggrätter
för bostäder i dessa tider av extrem bostadsbrist.

Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé är att göra nytta för sina
aktieägare och samhället i stort. För att åstadkomma detta har vi
formulerat tre punkter:

· Att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den
offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och
utveckla samhällsfastigheter.

· Att i hela Sverige förvärva, förvalta och utveckla bostäder.
· Att som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till
kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt
arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

Samhällsbyggnadsbolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och
utveckla bostäder i Sverige och samhällsfastigheter i Norden. Därtill
bedrivs ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där
kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för bostäder - en
viktig del av samhällsbyggnadstanken. Den långsiktiga mixen är tänkt
att vara cirka 50 procent samhällsfastigheter, cirka 40 procent
bostäder och cirka 10 procent kassaflödesfastigheter under omvandling
till byggrätter för bostäder. Ett riktigt samhällsbyggande i dessa
tider av bostadsbrist.

Första kvartalet

Vi har också under vårt första kvartal som noterat bolag visat starka
resultat: tillväxt med positiva kassaflöden, stora värden har skapats
genom aktiv fastighetsutveckling, en bra förvaltning och ett erfaret
transaktionsteam. För det första, trots en extrem expansion och med
detta förknippade stora kostnader visar vi ett bra
förvaltningsresultat och ett starkt positivt operativt kassaflöde.
För det andra landar vårt resultat på ca 650 mkr och det är riktigt
bra. Vår fastighetsutvecklingsverksamhet fortsätter att övertyga. De
viktigaste milstolparna beskrivs nedan. Den 17 januari beslutade
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Falun att ge positivt
planbesked för utveckling inom fastigheten Falun 9:22. Planavtal för
planläggning inom Jordbro centrum tecknades 16 mars och samtidigt har
parallella uppdrag med tre arkitektbyråer slutförts. Kommunen och SBB
har gemensamt beslutat att arbeta vidare med Arkitektkontor Kjellgren
& Kaminsky. Planavtal för planläggning inom Västerhaninge centrum<...

Författare WKR