Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr...

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

· Hyresintäkterna ökade till 1 996 mkr (1 680).
· Driftsöverskottet ökade till 1 265 mkr (1 071).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital var 745 mkr (248).

· Resultat före skatt ökade till 3 137 mkr (1 904), varav:
· Förvaltningsresultatet ingår med 645 mkr (321). I
förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och
andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147).

· Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 453 mkr (1 575)
varav orealiserade värdeförändringar som resultat från
byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).

· Periodens resultat var 2 624 mkr (1 690) efter avdrag för
uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr
(-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr
(2,07) före utspädning.

· Fastighetsportföljens värde uppgick till 79,5 mdkr (25,2).
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 24 855 mkr (8
736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.

· SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från
2,44 procent till 1,76 procent.

· Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och
B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35)
per preferensaktie, att delas ut kvartalsvis.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

· Hyresintäkterna ökade till 596 mkr (453).
· Driftsöverskottet ökade till 362 mkr (274).
· Resultat före skatt var 1 611 mkr (700), varav
förvaltningsresultatet ingår med 137 mkr (28). I
förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och
andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om
-150 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 1 317 mkr
(671).

· Periodens resultat ökade till 1 287 mkr (691), motsvarande ett
resultat per stamaktie A och B om 1,51 kr (0,83) före utspädning.

"SBB levererar en av de starkaste ökningarna av substansvärdet
någonsin: Substansvärdet EPRA NAV var 20,04 kronor per stamaktie A
och B i slutet av fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 73
procent per stamaktie A och B. Resultatet före skatt uppgick till 3
137 mkr och resultatet efter skatt blev 2 624 mkr. Justerat för
engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för
resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och
hybridobligationer, blev årets resultat 3,36 kr per stamaktie A och
B. Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på
12-månaders rullande basis landar på 2 845 mkr, motsvarande en ökning
på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018,"
kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Bokslutskommunikén finns även under följande länk:
sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
februari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") äger
samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i
Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom
bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra
intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB
tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018.
Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på
Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB
PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified
Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se /
08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...
https://mb.cision.com/Main/15487/3037866/1196523.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.