Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avyttrat aktier i Amasten

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB eller "Bolaget") har
i dag, den 18 december, sålt 89 438 633 aktier i Amasten Fastighets
AB (publ) ("Amasten"), genom ett så kallat "accelerated book
building"-förfarande lett av ABG Sundal Collier. Aktierna såldes till
ett pris om 8,35 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde
om cirka SEK 747 miljoner kronor.

Försäljningen var på förhand säkrad genom åtaganden om att förvärva
aktier från ett antal välrenommerade fastighetsinvesterare; bland
andra Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, Länsförsäkringar
Fastighetsfond, M2 Asset Management och Bengt Kjell genom bolag.
Dessa åtog sig på förhand att förvärva aktierna till ett pris om 8,35
kronor per aktie. Då intresset för att förvärva aktier i Amasten var
stort, blev de investerare som lämnat förvärvsförbindelser i förväg
allokerade färre aktier än de uttryckt intresse för, i syfte att
stärka aktieägarbasen och likviditeten i Amasten.

I samband med försäljningen engagerades ABG Sundal Collier som sole
bookrunner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Amasten
Fastighets AB eller Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i någon
jurisdiktion, varken från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB eller
ABG Sundal Collier eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av försäljningen av aktier ska
göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av ABG Sundal Collier eller Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast
som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande
dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of
Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande,
publicering eller distribution av denna information skulle stå i
strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har
inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. SBB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten
av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget
prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med
försäljningen av aktier. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta
meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.