Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON
AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I
UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660
("SBB" eller "Bolaget") offentliggör idag information om genomfört
återköp enligt erbjudande daterat 9 januari 2019 till innehavare av
Bolagets utestående 2018/2019 icke-säkerställda fastränteobligationer
med förfall 2019 med ISIN SE0010869123 och med utestående volym om
SEK 300 000 000 ("Obligationerna") att sälja sina Obligationer till
Bolaget mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor
som anges i ett separat återköpsdokument daterat 9 januari 2019
("Tender Information Document"), vilket är tillgängligt på Bolagets
hemsida (sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/).

Det totala nominella beloppet av Obligationer med giltiga
återköpsinstruktioner som erhållits från innehavare av Obligationer i
enlighet med Återköpserbjudandet uppgick till SEK 262 000 000.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya
finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender
Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om
SEK 224 000 000 i en s.k.tap i ett av Bolagets befintliga
obligationslån med förfall maj 2021 med ISIN SE0010985713 har givits
ut (de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna emitterades till
ett pris om 102,00% motsvarande en räntenivå för de Nya
Obligationerna om 3 månaders STIBOR plus en marginal om cirka 2,85%
till förfall. Således kommer samtliga giltiga återköpsinstruktioner
som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet att godkännas för
köp av Bolaget.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 102,15%, jämte
upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med
villkoren för Obligationerna).

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 17 januari
2019.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att
hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp ("Sole Bookrunner"
och "Dealer Manager"). Alla innehavare som deltar i återköpet bör
omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala
kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer
Manager.

KONTAKTUPPGIFTER

Sole Bookrunner och Dealer Manager

Nordea Bank Abp

Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, CEO and founder

ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
januari 2019 kl. 15:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information
Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en
inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner
sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar
(inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska
Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt
Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person,
såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of
1933, i dess nuvarande lydelse, "Securities Act") eller någon
jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta
dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya
Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt Securities Act eller enligt tillämplig
värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom
USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller
indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S.
person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i
Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon
person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant
erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig
värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa
jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara
förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Manager kräver att personer
som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer
sådana restriktioner.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt:
certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhalls...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.