Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovill...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta
pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle
strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ) ("SBB") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa")
("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20
december 2019. SBB meddelar idag att:

· SBB har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Samtliga villkor för
Erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.

· Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter
fullföljandet (idag) innehar cirka 87,8 procent av utestående aktier
i Hemfosa, motsvarande cirka 88,1 procent av rösterna.

· SBB förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15
januari 2020 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att
acceptera Erbjudandet.

Fram till och med den 20 december 2019 hade 132 640 275 stamaktier och
9 087 963 preferensaktier i Hemfosa lämnats in i Erbjudandet.
Därutöver har SBB på marknaden förvärvat 16 800 100 stamaktier i
Hemfosa (till ett pris som inte överstiger priset i Erbjudandet),
motsvarande cirka 9,3 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket
motsvarar cirka 9,8 procent av rösterna. SBB innehar därmed totalt
149 440 375 stamaktier och 9 087 963 preferensaktier i Hemfosa
(motsvarande cirka 87,8 procent av de utestående aktierna och cirka
88,1 procent av rösterna i Hemfosa).

Den Mix & Match-möjlighet som SBB erbjöd aktieägarna i Hemfosa som en
del av Erbjudandet, genom vilken varje stam- och preferensaktieägare
i Hemfosa, med vissa begränsningar, kunde välja antingen att erhålla
så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag
som möjligt för sina Hemfosa-aktier, har utnyttjats av aktieägare som
representerar cirka 58,0 procent av aktierna i Hemfosa. Aktieägare i
Hemfosa som representerar totalt 59 606 959 stamaktier har valt att
erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som
representerar totalt 38 987 797 stamaktier har valt att erhålla så
mycket kontantvederlag som möjligt. Aktieägare i Hemfosa som
representerar totalt 1 823 945 preferensaktier har valt att erhålla
så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar
totalt 4 186 242 preferensaktier har valt att erhålla så mycket
kontantvederlag som möjligt.

"Vi är mycket glada över den positiva responsen från Hemfosas
aktieägare. Det är ett styrkebesked att nå nära 90 procents ägande
redan efter den initiala acceptperioden, vilket tydligt understryker
både logiken i sammanslagningen samt tron på vår förmåga att snabbt
realisera synergier. Jag vill välkomna alla nya aktieägare till SBB
och nästa etapp i vår resa där vi som Nordens största fastighetsbolag
inom social infrastruktur fortsätter skapa värden för såväl
investerare som samhället i stort." säger Ilija Batljan,
verkställande direktör och grundare av SBB.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat
Erbjudandet att överlåta sina aktier till SBB förlängs acceptfristen
till och med den 15 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de
aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas
omkring den 3 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de
aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 23 januari 2020. Så
som tidigare meddelats kommer val gjorda enligt Mix &
Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt
avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens utgång.
Aktieägare i Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet under
förlängningen kommer således i praktiken att erhålla
grundvederlagsalternativet i Erbjudandet. Vidare bör noteras att för
det fall styrelsen i Hemfosa, i enlighet med stämmans beslut,
beslutar om utbetalning av utdelning på stamaktien och
preferensaktien med avstämningsdag 10 januari 2020 kommer
kontantvedederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
SBB kan komma att förvärva aktier i Hemfosa på marknaden under den
förlängda acceptfristen.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet
och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För det
fall SBB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare
till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hemfosa avser
SBB att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte
att förvärva samtliga utestående aktier i Hemfosa. I samband härmed
avser SBB verka för att Hemfosas aktier avnoteras från Nasdaq
Stockholm.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har
accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte
rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se.

www.sbb-hemfosa.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
december 2019 kl. 20:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver
vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av
värdepapper i Förenta staterna. Aktierna som levereras i samband med
Erbjudandet har inte registrerats, och kommer inte att registreras,
under U.S. Securities Act eller med någon värdepappersmyndighet i
någon delstat eller annan jurisdiktion i Förenta staterna, och kommer
inte att erbjudas, säljas, utlovas, levereras eller på annat sätt
överlåtas in i Förenta staterna, förutom i enlighet med ett undantag
från, eller i en transaktion som inte faller under,
registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning.

Nordea är inte registrerad som mäklare eller handlare i Förenta
staterna och kommer inte att hantera någon direkt kommunikation i
samband med Erbjudandet med investerare som befinner sig i Förenta
staterna (vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat
fall).

I enlighet med svensk lag och praxis kan SBB eller dess närstående
eller dess ombud (på uppdrag av SBB eller, så som tillämpligt, dess
närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid
olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller
indirekt, utanför USA, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i
Hemfosa som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går
att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före
eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana
förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata
transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för
förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av
detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor ut...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.