Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta
pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle
strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ) ("SBB") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa")
("Erbjudandet"). Den 23 december 2019 meddelade SBB att de efter den
initiala acceptfristen kontrollerade 87,8 procent av aktierna i
Hemfosa samt att de förlängde acceptfristen i Erbjudandet. SBB
meddelar idag att SBB nu kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna
i Hemfosa.

Efter utgången av den initiala acceptfristen den 20 december 2019
kontrollerade SBB totalt 149 440 375 stamaktier och 9 087 963
preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 87,8 procent av de
utestående aktierna och cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa).
Sedan dess har SBB på marknaden förvärvat

2 579 851 stamaktier i Hemfosa (till pris som inte överstiger priset i
Erbjudandet), motsvarande cirka 1,4 procent av utestående aktier i
Hemfosa, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av rösterna. Per idag har
även 3 234 108 stamaktier och 251 235 preferensaktier lämnats in i
Erbjudandet under den förlängda acceptfristen genom ovillkorade
accepter (motsvarande cirka 1,9 procent av de utestående aktierna och
cirka 1,9 procent av rösterna i Hemfosa). Per idag kontrollerar SBB
därmed totalt 155 254 334 stamaktier och 9 339 198 preferensaktier i
Hemfosa, motsvarande cirka 91,2 procent av utestående aktier i
Hemfosa, vilket motsvarar cirka 91,6 procent av rösterna. SBB kan
komma att förvärva ytterligare aktier i Hemfosa på marknaden.

"Det känns mycket bra att nu kunna slutföra förvärvet och fortsätta
vår resa som Nordens största fastighetsbolag inom social
infrastruktur." säger Ilija Batljan, verkställande direktör och
grundare av SBB.

I enlighet med vad som tidigare meddelats pågår den förlängda
acceptfristen till och med den 15 januari 2020. Utbetalning av
vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den
förlängda acceptfristen senast den 10 januari 2020 beräknas kunna
påbörjas omkring den 16 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de
aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen, men vilkas accepter erhålls efter den 10 januari 2020,
beräknas kunna påbörjas omkring den 23 januari 2020. Så som tidigare
meddelats kommer val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av
praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt avser accepter som
inkommer efter den initiala acceptfristens utgång. Aktieägare i
Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet under förlängningen
kommer således i praktiken att erhålla grundvederlagsalternativet i
Erbjudandet. Vidare bör noteras att med anledning av den utbetalning
av utdelning på stamaktien och preferensaktien i Hemfosa med
avstämningsdag

10 januari 2020 kommer kontantvederlaget i Erbjudandet att reduceras i
motsvarande mån.

SBB avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte
att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet eller
förvärvats i marknaden. SBB avser att verka för att Hemfosas aktier
avnoteras från Nasdaq Stockholm.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet
och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Eftersom
Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat
Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att
återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se.

www.sbb-hemfosa.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10
januari 2020 kl. 21:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver
vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av
värdepapper i Förenta staterna. Aktierna som levereras i samband med
Erbjudandet har inte registrerats, och kommer inte att registreras,
under U.S. Securities Act eller med någon värdepappersmyndighet i
någon delstat eller annan jurisdiktion i Förenta staterna, och kommer
inte att erbjudas, säljas, utlovas, levereras eller på annat sätt
överlåtas in i Förenta staterna, förutom i enlighet med ett undantag
från, eller i en transaktion som inte faller under,
registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning.

Nordea är inte registrerad som mäklare eller handlare i Förenta
staterna och kommer inte att hantera någon direkt kommunikation i
samband med Erbjudandet med investerare som befinner sig i Förenta
staterna (vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat
fall).

I enlighet med svensk lag och praxis kan SBB eller dess närstående
eller dess ombud (på uppdrag av SBB eller, så som tillämpligt, dess
närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid
olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller
indirekt, utanför USA, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i
Hemfosa som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går
att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före
eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana
förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata
transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för
förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av
detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
SBB:s och Hemfosas kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A5EF3C55EC838679E0...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.