Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1...

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till någon
jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder utöver dem som
följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se
viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Pressmeddelande

15 november 2019

Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad
företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april
2019, beslutat om en nyemission av stamaktier av serie B om totalt
cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen").

Bakgrund och motiv

SBB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna
i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") (se separat
pressmeddelande offentliggjort av SBB). Företrädesemissionen
genomförs för att ytterligare förbättra Bolagets finansiella styrka
och för att stödja det sammanslagna bolagets möjlighet att erhålla en
förbättring av dess kreditrating i linje med SBB:s kommunicerade mål
om att uppnå BBB+ kreditrating inom 12 månader. Företrädesemissionen
förväntas vara genomförd innan acceptfristen i uppköpserbjudandet
avslutas och endast befintliga aktieägare i SBB kommer därmed ha rätt
att delta i Företrädesemissionen, dvs. SBB-aktier som erhålls som del
av vederlaget för Hemfosa-aktier som lämnas in i uppköpserbjudandet
kommer inte medföra en rätt att delta i Företrädesemissionen.
Förvärvet av Hemfosa är inte villkorat av Företrädesemissionen då SBB
har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att
finansiera förvärvet.

Villkor för Företrädesemissionen

SBBs styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29
april 2019, beslutat att genomföra en Företrädesemission av
stamaktier av serie B om cirka 1,5 miljarder kronor före avdrag av
emissionskostnader.

Per avstämningsdagen den 22 november 2019, berättigar varje befintlig
stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och
preferensaktie till en (1) teckningsrätt. Tretton (13)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av
serie B. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per
avstämningsdagen den 22 november 2019 eller inte, och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var
och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats enligt ovan, ska
tilldelning i första hand ske till övriga tecknare, och i andra hand
till Garantigivarna (så som definierat nedan) i enlighet med nedan
beskrivna garantiåtaganden.

Företrädesemissionen kommer att öka SBB:s aktiekapital med högst 6 544
306,10 kronor från nuvarande 85 075 979,30 kronor till högst 91 620
285,40 kronor genom utgivande av högst

65 443 061 nya stamaktier av serie B i SBB. Efter Företrädesemissionen
kommer det totala antalet aktier i SBB uppgå till högst 916 202 854
aktier.

Teckningskursen är fastställd till 23,00 kronor per stamaktie av serie
B och innebär en rabatt om cirka 3,6 procent jämfört med
stängningskursen om 23,85 kronor för stamaktien av serie B på Nasdaq
Stockholm den 14 november 2019, sista handelsdagen innan beslutet om
Företrädesemissionen. Courtage utgår ej.

Företrädesemissionen kommer att tillföra SBB cirka 1 505 miljoner
kronor före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i
Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 22 november 2019.
Detta innebär att aktien kommer att handlas med rätt att delta i
Företrädesemissionen till och med den 20 november 2019.
Teckningsperioden löper från och med 26 november 2019 till och med
den 9 december 2019, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden
från och med den 26 november 2019 till och med den 5 december 2019.
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq Stockholm
under perioden från och med den 26 november 2019 till och med den 19
december 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att
vara föremål för en utspädningseffekt om 7,1 procent av aktierna och
2,3 procent av rösterna i Bolaget, men har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina
teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden

Ilija Batljan (personligen och via Ilija Batljan Invest AB), Fredrik
Svensson (via AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (via Compactor
Fastigheter AB), Lars Thagesson, Lennart Schuss (via Skoga Invest AS)
och Oscar Lekander ("Garantigivarna"), samtliga medlemmar av SBBs
styrelse och/eller ledning, har åtagit sig att teckna aktier i
Företrädesemissionen med stöd av samtliga teckningsrätter de
erhåller, samt har ingått garantiåtaganden avseende hela
Företrädesemissionen i enlighet med nedan.

Aktieägare Teckningsåtagande Garantiåtagande Totalt
(SEK) (SEK) åtagande
(SEK)
Ilija Batljan (personligen 194 954 141 306 540 826 501 494
och via Ilija Batljan Invest 967
AB)
Fredrik Svensson (via AB 106 678 715 395 248 882 501 927
Arvid Svensson) 597
Sven-Olof Johansson (via 84 429 412 266 872 105 351 301
Compactor Fastigheter AB) 517
Lars Thagesson 13 723 364 86 699 466 100 422
830
Lennart Schuss (via Skoga 32 304 397 7 733 313 40 037 710
Invest AS)
Oscar Lekander 8 822 225 1 183 557 10 005 782
Totalt: 440 912 254 1 064 278 149 1 505 190
403

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 november Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i
2019 Företrädesemissionen
21 november Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
2019 Företrädesemissionen
22 november Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
2019 aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
medför rätt att delta i Företrädesemissionen
25 november Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2019
26 november - 5 Handel i teckningsrätter
december 2019
26 november - 9 Teckningsperiod
december 2019
26 november - Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA)
19 december
2019
Omkring den 11 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
december 2019
Omkring den 12 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
december 2019

Rådgivare

SBB har anlitat J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan") som Global
Coordinator, ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") och Kempen & Co N.V.
("Kempen") som Joint Bookrunners och Danske Bank A/S, Danmark,
Sverige Filial ("Danske Bank") som Co-Manager och Vinge som legal
rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

J.P. Morgan (som är auktoriserad av den så kallade Prudential
Regulation Authority ("PRA") och står under tillsyn i Storbritannien
av PRA och den så kallade Financial Conduct Authority), ABGSC, Kempen
och Danske Bank agerar endast för SBB och inte för någon annan i
samband med Företrädesemissionen, och ansvarar inte för att någon
annan person än SBB får det skydd som erbjuds SBB eller för
rådgivning i samband med Företrädesemissionen, i förhållande till
innehållet i detta pressmeddelande eller någon annan transaktion,
arrangemang eller annat ärende som hänvisas till i detta
pressmeddelande.

Ytterligare information

Information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på:
www.sbbnordeninfo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
november 2019 kl. 07:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i SBB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i SBB kommer endast att ske genom det prospekt som
SBB beräknar offentliggöra den 25 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig,
föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av
försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Inga aktier eller
andra värdepapper i SBB har registrerats, och inga aktier eller andra
värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.