Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tillägg till Prospektet avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SB...

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler
eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 24 maj 2019 ett erbjudande till samtliga
preferensaktieägare i SBB om att byta ut sina preferensaktier mot
nyemitterade stamaktier av serie D i SBB ("Utbyteserbjudandet").
Utbyteserbjudandet innebär att SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D
i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in. SBB
offentliggjorde den 28 juni 2019 ett prospekt avseende
Utbyteserbjudandet ("Prospektet"). SBB har idag offentliggjort ett
tillägg till Prospektet ("Tillägget"), vilket har upprättats med
anledning av att SBB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1
januari - 30 juni 2019 den 10 juli 2019.

Tillägget har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen
i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Tillägget kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se). Vidare finns Tillägget, Prospektet och
anmälningssedel tillgängliga på SBB:s webbplats (www.sbbnordeninfo.se
(http://www.sbbnorden.se/)) och Mangolds webbplats
(http://www.mangold.se/aktuella-emissioner).

Acceptfristen för Utbyteserbjudandet löper alltjämt från och med den 1
juli 2019 till och med den 12 augusti 2019. Förutsatt att
acceptfristen avslutas den 12 augusti 2019 förväntas utbetalning av
vederlag ske omkring den 22 augusti 2019.

SBB förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen,
förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandet och att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag. SBB kommer att offentliggöra
en eventuell förlängning av acceptfristen för Utbyteserbjudandet
genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och
föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Utbyteserbjudandet
kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som
accepterar Utbyteserbjudandet under den initiala acceptfristen.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Tel: 070 518 39 67
E-post: ilija@sbbnorden.se

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 18:00 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Utbyteserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler
eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av
Utbyteserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan
information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden
"bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck.
Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av
omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan
avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i
stor utsträckning ligger utom SBB kontroll. All sådan
framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas
och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet)
att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny
information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet
med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie
(symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq
First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt:
certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget
finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E9BED6A556845538E0...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.