Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Sampo Oyj: Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2016

SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 11.5.2016 klo 9.30

SAMPO-KONSERNIN TULOS TAMMI-MAALISKUULTA 2016

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuulta 2016 oli 416 miljoonaa
euroa (487). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni
204 miljoonaan euroon (701).

-Osakekohtainen tulos laski 0,65 euroon (0,78) ja markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (1,25). Konsernin oman pääoman tuotto oli
vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia (24,8). Osakekohtainen
substanssi oli maaliskuun 2016 lopussa 22,09 euroa (23,79).

-
Yhtiökokous päätti 21.4.2016, että osinkoa maksetaan 2,15 euroa (1,95)
osakkeelta. Osinko maksettiin 3.5.2016.

-
Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 216 miljoonaan euroon (200).
Tammi-maaliskuun 2016 yhdistetty kulusuhde parani 83,0 prosenttiin (89,2).
Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja
koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin
72 miljoonaa euroa. Ilman vastuuvelan purkua yhdistetty kulusuhde olisi ollut
89,8 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 15,3 prosenttia (35,1). Topdanmarkin
tammi-maaliskuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin segmentin tulokseen 5
miljoonaa euroa (12).

-Nordean tammi-maaliskuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 159
miljoonaa euroa (223). Nordean oman pääoman tuotto aleni 10,3 prosenttiin
(14,3). Ydinvakavaraisuussuhde vahvistui 16,7 prosenttiin (16,5), kun
siirtymäsäännöksiä ei huomioida. Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus
on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

-
Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 53 miljoonaan euroon (39).
Oman pääoman tuotto putosi -4,4 prosenttiin (50,3). Omalla vastuulla oleva
maksutulo aleni 244 miljoonaan euroon (377).

---------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % |
| Milj. e |
| Tulos ennen veroja 416 487 -15 |
| Vahinkovakuutus 216 200 8 |
| Osakkuusyhtiö Nordea 159 223 -30 |
| Henkivakuutus 53 39 36 |
| Omistusyhteisö (pl. Nordea) -12 26 - |
| Tilikauden tulos 362 435 -17 |
| |
| Muutos |
| Tulos/osake, euroa 0,65 0,78 -0,13 |
| Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,36 1,25 -0,89 |
| Substanssi/osake, euroa*) 22,09 23,79 -1,70 |
| Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 763 6 711 52 |
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 143,4 145,0 -1,6 |
| Oman pääoman tuotto, % 7,1 24,8 -17,7 |
---------------------------------------------------------------------
*) vertailuajankohta 31.12.2015

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä
vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien
vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin ole
ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla
osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona.
Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessawww.sampo.com/tulos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit |
| |
| 1-3/2016 1-12/2015 1-9/2015 1-6/2015 1-3/2015 |
| EUR 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3241 9,3534 9,3709 9,3416 9,3805 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,2253 9,1895 9,4083 9,2150 9,2901 |
| DKK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2501 1,2542 1,2567 1,2530 1,2593 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2381 1,2314 1,2612 1,2352 1,2437 |
| NOK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9790 1,0475 1,0646 1,0809 1,0746 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9799 0,9570 0,9878 1,0482 1,0674 |
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutussegmentin tammi-maaliskuun 2016 tulos ennen veroja nousi 216
miljoonaan euroon (200). Yhdistetty kulusuhde parani 83,0 prosenttiin (89,2),
ja riskisuhde 60,7 prosenttiin (66,6). Ruotsin vakuutusyhtiöiden
keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen
seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa.
Ilman kertaluonteista vastuuvelan purkua yhdistetty kulusuhde olisi ollut
89,8 prosenttia. Topdanmarkin osuus vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksesta oli 5 miljoonaa euroa (12).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta
purettiin kokonaisuudessaan 88 miljoonalla eurolla tammi-maaliskuussa 2016 (3
miljoonalla eurolla vertailuajanjaksolla). Oman pääoman tuotto laski 15,3
prosenttiin (35,1) ja käyvän arvon rahasto oli maaliskuun 2016 lopussa 342
miljoonaa euroa (391). Vakuutustekninen tulos nousi 184 miljoonaan euroon
(124). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla
vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 17,5 prosenttiin (11,6).

Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä 72 miljoonan euron vastuuvelan purku
paransi sekä Ruotsin maakohtaista tulosta että Henkilöasiakkaiden ja
Yritysasiakkaiden tulosta vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen oli Ruotsin liiketoiminnassa 20,2
prosenttiyksikköä, Henkilöasiakas -liiketoiminnassa 9,6 prosenttiyksikköä ja
Yritysasiakas -liiketoiminnassa 3,2 prosenttiyksikköä.
Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi odotettua enemmän suurvahingoista vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä, minkä seurauksena liiketoiminta-alueen
suurvahingot olivat 23 miljoonaa euroa odotettua suuremmat. Suurvahingoista
maksettiin Ifissä korvauskuluja tammi-maaliskuussa 2016 yhteensä 17 miljoonaa
euroa odotettua enemmän. Kehitys oli heikointa Norjassa, missä
suurvahingoista maksetut korvauskulut ylittivät odotetun 19 miljoonalla
eurolla. Tämä heikensi Norjan yhdistettyä kulusuhdetta noin 6
prosenttiyksiköllä.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytettävä korko laski maaliskuun
2016 loppuun mennessä 0,17 prosenttiin (0,41 joulukuun 2015 lopussa). Tämä
heikensi tulosta Ruotsissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15 miljoonalla
eurolla. Suomen liiketoiminnassa käytetty diskonttokorko säilyi 1,5
prosentissa.

Bruttovakuutusmaksutulo laski 1 616 miljoonaan euroon (1 668)
tammi-maaliskuussa 2016. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo
aleni hieman. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminnoissa,
mutta laski Yritys- ja Suurasiakastoiminnoissa. Toimintakulusuhde parani 22,3
prosenttiin (22,6) mutta liikekulusuhde heikkeni 16,9 prosenttiin (16,8).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2016 yhteensä 11,1 miljardia euroa
(11,4). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 81 prosenttia (74),
rahamarkkinainstrumentteihin 6 prosenttia (12) ja osakkeisiin 13 prosenttia
(13). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 36 miljoonaan euroon (79).
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuoden 2016 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä laski -0,2 prosenttiin (2,0). Korkosijoitusten duraatio
oli 1,5 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,6).
Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla
laskettuna (running yield) maaliskuun 2016 lopussa oli 1,8 prosenttia (2,2).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti maaliskuun 2016 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka
vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46
euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,01 euroa osakkeelta. Nordean
päätöskurssi 31.3.2016 oli 8,45 euroa.

Toimintaympäristö on pysynyt suhteellisen vakaana vuoden 2016 alussa.
Rahoitusmarkkinoiden levottomuus ja yhä aleneva korkotaso loivat kuitenkin
paineita tuottoihin. Kulut olivat tiukasti hallinnassa ja kulukehitys oli
suunnitelmien mukainen.

Liiketoiminnan tuotot vähenivät viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 14
prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-16 prosenttia euroissa
laskettuna). Liikevoitto pieneni 27 prosenttia paikallisissa valuutoissa
laskettuna (-29 prosenttia euroissa laskettuna).

Rahoituskate pieneni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 4 prosenttia
paikallisissa valuutoissa laskettuna (-7 prosenttia euroissa laskettuna).
Liiketoiminta-alueiden keskimääräiset luottovolyymit kasvoivat paikallisissa
valuutoissa laskettuna 2 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä.
Keskimääräiset talletusvolyymit kasvoivat 5 prosenttia. Kasvua siivittivät
lähinnä henkilöasiakkaiden talletukset Suomessa ja Ruotsissa sekä yritysten
talletukset Norjassa. Luottomarginaalit levenivät hieman, kun taas
talletusmarginaalit supistuivat merkittävästi edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Palkkiotuotot supistuivat 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna
(-5 prosenttia euroissa laskettuna). Nettotulos käypään arvoon
arvostettavista eristä pieneni 48 prosenttia paikallisissa valuutoissa
laskettuna (-47 prosenttia euroissa laskettuna) erittäin vahvasta vuoden 2015
ensimmäisestä neljänneksestä.

Liiketoiminnan kulut pysyivät aiemmalla tasollaan paikallisissa valuutoissa
laskettuna (-1 prosenttia euroissa laskettuna). Kuluja kertyi 1 178 miljoonaa
euroa. Henkilöstökulut pienenivät 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa
laskettuna (-5 prosenttia euroissa laskettuna).

Nettomääräisten luottotappioiden määrä oli alle 10 vuoden keskiarvon, joka on
0,16 prosenttia luotonannosta. Luottotappioiden nettomäärä pieneni 111
miljoonaan euroon. Se oli 0,13 prosenttia luotonannosta (0,14 prosenttia
vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä).

Tulos laski 26 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-28 prosenttia
euroissa laskettuna) ja oli 782 miljoonaa euroa. Kulu/tuotto-suhde oli 51,3
prosenttia, kun se vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 43,7
prosenttia.
<...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.