Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Sampo Oyj: Sampo-konsernin tulos vuodelta 2016

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 8.2.2017 klo
9.30

SAMPO-KONSERNIN TULOS VUODELTA 2016

Matalasta korkotasosta huolimatta vuosi 2016 oli Sampo-konsernille erittäin
suotuisa. Sampo-konsernin tulos ennen veroja oli 1 871 miljoonaa euroa (1
888) ja markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 1
760 miljoonaan euroon (1 564).

* Osakekohtainen tulos säilyi lähes muuttumattomana ja oli 2,95 euroa (2,96),
mutta markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos parani selvästi ja oli
3,14 euroa (2,79). Konsernin oman pääoman tuotto oli 15,0 prosenttia (14,0)
vuonna 2016. Osakekohtainen substanssi 31.12.2016 oli 24,86 euroa (23,79).
* Hallitus ehdottaa 27.4.2017 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa
jaettavaksi 2,30 euroa osakkeelta (2,15). Maksettavan osingon kokonaismäärä
on 1 288 miljoonaa euroa (1 204).
* Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 883 miljoonaa euroa (960).
Vakuutustekninen tulos oli erinomainen ja vuoden 2016 yhdistetty kulusuhde
ylsi uuteen ennätykseen 84,4 prosenttiin (85,4). Kertaluonteisista eristä
puhdistettunakin yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen paras, 86,1
prosenttia. Vuoden 2015 kulusuhde oli 86,5 prosenttia ilman kertaeriä. Oman
pääoman tuotto oli 25,3 prosenttia (21,5). Osuus Topdanmarkin vuoden 2016
tuloksesta oli 65 miljoonaa euroa (43).
* Sammon osuus Nordean vuoden 2016 nettotuloksesta oli 773 miljoonaa euroa
(751). Nordean oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5
prosenttia (12,3) ja ydinvakavaraisuussuhde ylsi uuteen ennätykseen ollen
ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 18,4 prosenttia (16,5).
Segmenttiraportoinnissa Nordean tuloksesta kirjattava osuus sisältyy
Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2017
yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,65 euroa osakkeelta (0,64).
Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa 27.3.2017
Nordeasta osinkoa 559 miljoonaa euroa (551).
* Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja kohosi 210 miljoonaan euroon
(181). Oman pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (12,7). Omalla vastuulla
oleva maksutulo oli 1 116 miljoonaa euroa (1 144). Maksutulo kasvoi
viimeisellä vuosineljänneksellä 46 prosenttia. Laskuperustekorollisen
vastuuvelan diskonttaamisessa käytetty korko vuodelle 2017 on 0,25
prosenttia, vuoden 2018 korko 0,50 prosenttia ja vuoden 2019 korko 2,25
prosenttia. Korkotäydennykset ylsivät kaikkien aikojen ennätykseen 273
miljoonaan euroon.

--------------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT |
| Milj. e 2016 2015 Muutos, % Q4/2016 Q4/2015 Muutos, % |
| Tulos ennen veroja 1 871 1 888 -1 528 413 28 |
| Vahinkovakuutus 883 960 -8 223 204 9 |
| Osakkuusyhtiö Nordea 773 751 3 227 173 31 |
| Henkivakuutus 210 181 16 53 48 9 |
| Omistusyhteisö pl. Nordea) 6 -1 - 25 -13 - |
| Tilikauden tulos 1 650 1 656 0 471 364 30 |
| Muutos Muutos |
| Tulos/osake, euroa 2,95 2,96 -0,01 0,84 0,65 0,19 |
| Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 3,14 2,79 0,35 0,98 0,95 0,03 |
| Substanssi/osake, euroa 24,86 23,79 1,07 - - - |
| Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 780 6 755 25 - - - |
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % 154 145 9 - - - |
| Oman pääoman tuotto, % 15,0 14,0 1,0 - - - |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelmaeriä vertaillaan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin.
Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin
ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla
tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona.
Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessawww.sampo.com/tulos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit 1-12/2016 1-9/2016 1-6/2016 1-3/2016 1-12/2015 |
| EUR 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,4676 9,3712 9,3023 9,3241 9,3534 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,5525 9,6210 9,4242 9,2253 9,1895 |
| DKK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2718 1,2586 1,2486 1,2501 1,2542 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2849 1,2912 1,2668 1,2381 1,2314 |
| NOK 1 = SEK |
| Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0192 0,9998 0,9875 0,9790 1,0475 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0513 1,0706 1,0133 0,9799 0,9570 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2016 n
eljäs vuosineljännes lyhyesti

Sampo-konsernin loka-joulukuun 2016 tulos ennen veroja oli 528 miljoonaa euroa
(413). Osakekohtainen tulos nousi 0,84 euroon (0,65), mikä on kaikkien
aikojen paras viimeisen vuosineljänneksen tulos. Markkina-arvoin laskettu
osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,95). Osakekohtainen substanssi kohosi
vuosineljänneksen aikana 3,05 euroa 24,86 euroon. Noususta 2,20 euroa tuli
Nordean osakekurssin noususta.

Vahinkovakuutustoiminnan vuoden viimeisen neljänneksen yhdistetty kulusuhde
oli 85,6 prosenttia (87,7), joka on paras kulusuhde vuoden viimeiseltä
neljännekseltä. Aiempina vuosina sattuneita vahinkoja varten tehtyjen
varausten purku alensi yhdistettyä kulusuhdetta 3,8 prosenttiyksikköä ja
toteutuneiden suurvahinkojen odotettua suurempi toteuma nosti kulusuhdetta
1,8 prosenttiyksikköä. Tulos ennen veroja kasvoi 223 miljoonaan euroon (204).
Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin osuutena 23 miljoonaa euroa (6).

Sammon osuus Nordean vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen nettotuloksesta
kasvoi 227 miljoonaan euroon (173). Joulukuun 2016 loppuun tultaessa
Nordea-konsernin ydinvakavaraisuussuhde nousi ennen siirtymäsäännösten
huomioon ottamista 18,4 prosenttiin (16,5).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 53 miljoonaan euroon
(48). Matalan korkotason vuoksi Mandatum Life jatkoi vastuuvelkansa
vahvistamista. Maksutulo kasvoi 46 prosenttia 306 miljoonasta eurosta 446
miljoonaan euroon.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutussegmentin vuoden 2016 tulos ennen veroja oli 883 miljoonaa
euroa (960). Yhdistetty kulusuhde parani 84,4 prosenttiin (85,4) ja
riskisuhde 62,3 prosenttiin (66,6). Vuoden 2016 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman
kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen
vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Tämä paransi koko vuoden 2016
yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksiköllä. Vertailulukuun sisältyy
kaksi kertaluonteista erää: Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän
muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku 2,0
prosentista 1,5 prosenttiin. Näiden yhteenlaskettu vaikutus paransi
yhdistettyä kulusuhdetta 1,1 prosenttiyksiköllä. Ilman kertaluonteisia eriä
yhdistetty kulusuhde vuodelta 2016 olisi ollut 86,1 prosenttia ja vuodelta
2015 86,5 prosenttia.

Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta
purettiin 141 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2016. Lukuun sisältyy aiempi
Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purku. Vuonna 2015 vastuuvelkaa
vahvistettiin 61 miljoonalla eurolla, mikä selittyi pääosin Suomessa
annuiteettien diskonttaamiseen käytetyn koron alentamisella. Oman pääoman
tuotto nousi 25,3 prosenttiin (21,5). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto
oli joulukuun 2016 lopussa 484 miljoonaa euroa (391).

Vakuutustekninen tulos nousi 658 miljoonaan euroon (657). Vakuutusliikkeen
tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin
vakuutusmaksutuottoihin) parani 15,5 prosenttiin (15,1).

Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä vastuuvelan purku vuoden 2016
ensimmäisellä neljänneksellä paransi koko vuoden 2016 tulosta. Suomen
liiketoimintojen vertailulukuja rasitti taas vuoden 2015 toisella
neljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus. Suurasiakkaiden
suurvahinkokehitys oli 11 miljoonaa euroa odotettua parempi ja Ifin
suurvahingoista maksamat korvauskulut olivat kokonaisuudessaan yhteensä 17
miljoonaa euroa odotettua alhaisemmat vuonna 2016.

Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko laski -0,03
prosenttiin vuoden 2016 lopussa, mikä heikensi koko vuoden tulosta 29
miljoonalla eurolla. Diskonttokorko oli vuoden 2015 lopussa 0,41 prosenttia.
Neljännen vuosineljänneksen tuloksessa vaikutus oli 19 miljoonaa euroa
positiivinen. Suomen vastaava korko säilyi muuttumattomana 1,5 prosentissa.

Bruttovakuutusmaksutulo laski 4 458 miljoonaan euroon (4 559) vuonna 2016.
Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo oli edellisvuoden tasolla.
Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja supistui Yritys- ja
Suurasiakkaissa sekä Baltiassa. Ruotsissa ja Tanskassa maksutulo kasvoi 4
prosenttia, mutta Suomessa ja Norjassa maksutulo supistui.

Toimintakulusuhde oli 22,1 prosenttia (18,8) ja liikekulusuhde 16,6 prosenttia
(13,0). Vertailulukuja alentaa Ifin vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä
Norjassa toteuttama eläkejärjestelmän kertaluonteinen muutos. Kun jätetään
ottamatta huomioon kertaluonteiset erät, vertailuluvut olivat 22,3 prosenttia
ja 16,6 prosenttia, mainitussa järjestyksessä.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2016 yhteensä 12,2 miljardia euroa
(11,4). Tästä 79 prosenttia (74) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 8
prosenttia (12) rahamarkkinainstrumentteihin ja 13 prosenttia (13)
osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 173 miljoonaa euroa (304).
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,9 prosenttia (1,5) vuonna 2016.
Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti
2,8 vuotta (2,6). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien
hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli joulukuun 2016 lopussa 1,7
prosenttia (1,8).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.