Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

Sampo Oyj: Sampo Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2016 klo 11.00

Sampo Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen
21.4.2016. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 10.2.2016, ja kokoukseen
ilmoittautuminen alkaa 11.2.2016. Hallitus ja sen valiokunnat ovat tehneet
seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle:

- Hallituksen ehdotus voitonjaosta

- Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten
palkkioista

- Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
hallituksen jäsenistä

- Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

- Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta

- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,15 euroa osakkeelta
ja valtuutusta hallitukselle enintään 50 000 000 oman A-sarjan osakkeen
hankkimiseksi voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että
hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitys- ja
palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen
jäsenet Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto,
Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Nykyisistä jäsenistä Anne Brunila ei ole käytettävissä uudelleen
valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Christian Clausen
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään
ja että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000
euroa ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa kullekin. Hallituksen
jäsenten palkkioita ei ole ehdotettu muutettavan vuonna 2008 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst&Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

LIITE 1

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on
vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset
erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 053 102 301,21 euroa, josta
tilikauden voitto on 1 227 831 784,12 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,15 euroa kullekin
yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 204
000 000 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
25.4.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2016.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Hallitus

LIITE 2

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten
palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään
ja että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000
euroa ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa kullekin. Hallituksen
jäsenten palkkioita ei ole ehdotettu muutettavan vuonna 2008 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten
sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin
sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi
hallituksen jäsenen matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan
todellisten kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen
perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten
sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi -
syyskuun 2016 osavuosiraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2016 aikana tai,
mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa Sampo Oyj:n A-sarjan
osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan.
Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli
hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin
luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen
kanssa.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

LIITE 3

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
hallituksen jäsenistä

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että
hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Ehdotus on 10.2.2016 hyväksytyn
Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukainen.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
nykyiset hallituksen jäsenet Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti
Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn
Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Anne Brunila ei ole
käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa,
että Christian Clausen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1955 syntynyt Christian Clausen on suorittanut ekonomin tutkinnon
Kööpenhaminan yliopistossa. Hän on tehnyt pitkän uran pankkimaailmassa ja
työskennellyt Nordeassa vuodesta 2000 alkaen. Clausen toimi Nordean
konsernijohtajana vuosina 2007-2015 ja jatkaa pankin palveluksessa
neuvonantajana vuoden 2016 loppuun. Hänen ansioluettelonsa on tämän
ehdotuksen liitteenä.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin
mukaisesti.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavissa
osoitteessawww.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja
palkkiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto,
Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Christian
Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie.
Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin
riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Liite: Christian Clausenin ansioluettelo

Ansioluettelo (10.2.2016)

Nimi:

Christian Clausen

Syntymävuosi:

1955

Koulutus:

Kööpenhaminan yliopisto
- Ekonomi 1978

INSEAD
- Ylimmän johdon koulutusohjelma 1987

Nykyinen asema:

Nordea Bank AB (publ)
- neuvonantaja 2015-

Työkokemus:

Nordea Bank AB (publ)
- konsernijohtaja 2007-2015
- varatoimitusjohtaja, Asset Management&Life (omaisuudenhoito ja
henkivakuutus); johtoryhmän jäsen 2000-2007

Unibank (Nordea Bank AB)
- johtoryhmän jäsen 1998-2000
- toimitusjohtaja (Unibank Markets) 1996-1998

Unibørs Securities
- toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1990-1996

Privatbørsen
- toimitusjohtaja 1988-1990

Luottamustoimet:

International Monetary Conference Board of Directors (IMC), hallituksen jäsen
2014-
European Banking Federation, puheenjohtaja 2011-2015
Swedish Banking Association, puheenjohtaja 2010-2013, hallituksen jäsen
2013-2015

LIITE 4

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo Oyj:n
tilintarkastajana toimi vuonna 2015 KHT-yhteisö Ernst&Young. Vuonna 2015
tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä 2
371 128 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin
tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 332 799 euroa.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 5

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst&Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Ernst&Young Oy on ilmoittanut, että KHT Tomi Englund
tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous
valitsee Ernst&Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että KHT Tomi Englund on
toiminut Sampo Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana 1.4.2015 lähtien.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 6

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään enin...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.